Belediyelerde Temsil Ağırlama Giderlerine İlişkin Örnek Kararlar

Belediyelerde Temsil Ağırlama Giderlerine İlişkin Örnek Kararlar, Belediyelerce yapılacak olan temsil ağırlama giderlerinde örnek olması açısından sayıştay başkanlığının temsil ağırlama giderlerine ilişkin olarak verilmiş örnek kararları ve konuya ilişkin mevzuatı yayımlıyoruz.

Belediyelerde Temsil Ağırlama Giderlerine İlişkin Örnek Kararlar

Belediyelerde Temsil Ağırlama Gideri

Belediyelerin kanunlarla verilen çeşitli görevleri olduğundan belediyeler çok çeşitli alanlarda faaliyetler göstermektedirler.Belediyelerce yapılan bu işlerden dolayı belediye başkanlarının en fazla harcama yaptıkları harcama kalemlerinden biriside temsil ağırlama giderleridir.Belediyelerce temsil ağırlama giderlerinden çeşitli harcamalar yapılması nedeniyle yapılan bu harcamalar çeşitli sayıştay denetimlerinde sorgu konusu yapılmaktadır.Belediyelerce yapılacak olan temsil ağırlama giderlerinde örnek olması açısından sayıştay başkanlığının temsil ağırlama giderlerine ilişkin olarak verilmiş örnek kararları ve konuya ilişkin mevzuatı yayımlıyoruz.

Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı’nın 25.4.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören  Giderleri Yönergesi ile Belediye Başkanlarınca Temsil Ağırlama kapsamında yapılacak giderlere ilişkin genel açıklamalar yapılmıştır.

İlgili yönergenin Genel Kurallar başlıklı 3. Maddesinde “ Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir. Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören veya toplantıya belediye başkanının katılması şartı aranmaz.” Hükmü yer almaktadır.

Yine aynı yönergenin

Temsil Giderleri, Ağırlama Giderleri, Tören Giderleri  ve Diğer Tören Giderleri başlıklı  maddelerinde ilgili maddelere göre hangi ödemelerin yapılabileceği hususunda gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ancak bu yönerge kapsamında değerlendirilerek yapılan bazı ödemeler  çeşitli zamanlarda Sayıştay Başkanlığınca yapılan denetimler sonucunda  düzenlenen raporlarda sorgu maddesi yapılmış, bazı ödemelerin Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında değerlendirilemeyeceği  hususunda karar verilerek kamu zararı kapsamında ilgili belediye personellerine borç çıkarılmıştır.Bu yazımızda çeşitli zamanlarda Sayıştay Başkanlığınca Temsil Ağırlama ve Tören Giderlerine ilişkin verilen kararları belediye personellerine faydalı olması dileği ile bir araya getirdik. Tabiki aynı hususta Sayıştay Başkanlığının farklı zamanlarda farklı kararlar verdiğini unutmamak kaydıyla ilgili kararları yazımız yayımladık.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

1-Belediye Başkanının Düğünlerde Altın Takabileceğine İlişkin Karar

Sayıştay 7.Dairesinin, 10.03.2016 gün ve 86 sayılı kararı

İçişleri Bakanlığı yetkisine dayanılarak belediyelerce yapılacak temsil tören ve ağırlama giderlerine ilişkin usul ve esaslar İçişler Bakanlığı tarafından çıkarılan belediye bütçesinden yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ile düzenlenmiştir. Yönergenin 4. maddesindeki “c) Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek” fıkrası uyarınca çiçek, altın, gümüş, takı malzemesi vs verilmesi imkan dahilinde olduğu, Vali ve Belediye başkanının bulunduğu bölgede davetli olduğu nişan ve düğünlere icabet etmesinin medeni icaplardan olduğu, evlenen çiftlere veya sünnet olan çocuklara hediye verilmesinin mahalli örf ve adet olduğu, ayrıca Belediye Başkanının da bu törenlere Belediye Başkanı sıfatı ile davet edildiği ve katılımının da kendi şahsı adına değil, Belediye Başkanı sıfatı adına olduğu görüldüğünden ilişilecek husus bulunmadığına

2-İlin Tanımı İçin Televizyon Proğramı Hazırlatılması Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay 5.Dairesinin, 06.02.2001 gün ve 8745 sayılı kararı

“İlin ekonomik, sosyal  ve kültürel tarihi ile belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla bir televizyon programı hazırlanmasının, Cumhuriyetin 75. Yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde yapılmış olması dolayısıyla Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama Giderleri Yönergesinin   “Diğer Tören Giderleri” başlıklı 10’uncu maddesinde yer alan “belde için gerekli-veya gerekli sayılan etkinlikler için yapılacak harcamalarkapsamında değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtilerek tanıtımın içeriği hakkında bir sonuca varmıştır

3-Milli ve Dini Bayramlar ile Diğer Özel Günler İçin Gazetelere Ödenen İlan Yayım Bedelinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay Temyiz Kurulunun 21.04.2009 tarih ve 30758 sayılı kararı “…….temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayinini Belediye Başkanı takdirine bırakmış olduğundan bu takdire istinaden Belediye Başkanı milli ve dini bayramlar ile diğer özel günler için gazetelere ödenen ilan yayım bedelinin belediye bütçesinden ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

4-Belediye Personellerine Giyim Eşyası Alınmasının Temsil Ağırlama Kapsamında Olmadığına İlişkin Karar

Sayıştay 5.Dairesinin, 19.01.2017 gün ve 229 sayılı kararı

…………….belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, Temsil, Tören ve Ağırlama tertibinden yapılacak ödemeler sınırlı olarak sayılmıştır. Söz konusu hükümler gereği Belediyenin Başkanlık katında görevli memurların giyim eşyalarının Belediye Bütçesinden yapılabileceğine dair herhangi bir hüküm veya buna imkan veren bir ifade yer almamaktadır. Dolayısıyla yapılan bu harcama kamu zararı oluşturmaktadır.

5-Belediyece Açılan Tesisin Açılış Töreni İçin Ödenen Canlı Yayın Bedelinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay 5.Dairesinin, 03.11.2016 gün ve 196 sayılı kararı

Söz konusu yönerge hükümleri gereğince, ......... Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ....... Parkının açılış töreninin canlı yayınlanmasına ilişkin giderin, belde halkı ile birlikte komşu şehirler ve yurt genelinde, açılışı yapılan parkın tanıtımı ve söz konusu yatırımın belde turizmine etkisini artırmayı amaçlayan bir harcama niteliğinde olup Belediyeyi temsilen yapıldığı ve Belediye Başkanının takdir yetkisi içerisinde gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, 170 dönümlük alan üzerine inşa edilen ..........Parkı’nın açılış töreninde gerçekleştirilen canlı yayın için, canlı yayın bedeli adı altında yapılan giderin belediye bütçesinden ödenmesi hususunda mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ........ TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

6- Büyükşehir Belediyesi Futbol Takımının Maçının Canlı Yayınlanması İçin Ödenen Canlı Yayın Bedelinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olmadığına İlişkin Karar

Sayıştay 5.Dairesinin, 03.11.2016 gün ve 196 sayılı kararı

Büyükşehir Belediyesporun müsabakasının canlı yayını için Büyükşehir Belediyesince canlı yayın ve prodüksiyon hizmeti bedeli ödenmesi, beldenin tanıtımı ve temsili ile ilgili olmayan, spor kulübü ile yayıncı kuruluş arasında olması gereken bir giderin gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

Bu itibarla, ....... Büyükşehir Belediyespor maçının canlı yayınlanması amacıyla, canlı yayın ve prodüksiyon hizmeti bedeli adı altında yapılan giderin belediye bütçesinden ödenmesi neticesinde oluşan ........TL kamu zararının, Harcama Yetkilisi ........ile Gerçekleştirme Görevlisi .............’ya müştereken ve müteselsilen,6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine,

7-Beldenin Tanıtımına Katkısı Olmayan Ancak Beldede Çekilen Filmin Çalışanlarının Konaklama ve Yiyecek Giderlerinin Ödenmesinin  Temsil Ağırlama Kapsamında Olmadığına İlişkin Karar

Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.01.2015 tarih ve 39926 sayılı kararı
………
belediyelerin turizm ve tanıtım hizmetini yerine getirmeleri söz konusu olmakla beraber bu hizmetin mahalli müşterek nitelikteki bir ihtiyaca cevap vermesi gerekmektedir. Filmin konusu ise beldenin tanıtımı değildir.

Film ekibinin mezkur Yönergenin 5. maddesinde belirtilen beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar kategorisinde bulunduğu iddia edilmiştir. Ancak yapılan giderin ağırlamadan ziyade film süresince konaklama ve yemek giderlerinin üstlenilmesi mahiyetinde bulunduğu, film ekibinin beldeye katkısının somut olarak belirlenemediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, dilekçi iddialarının reddi ile tazmin hükmünün TASDİKİNE,

8-Belediye Bütçesinden Alınan Kravatların Gelen Ziyaretçilere Dağıtılacağından Yapılan Alımın Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay Temyiz Kurulunun 27.09.2016 tarih ve 42179 sayılı kararı

……………5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Giderleri" başlıklı 60. maddesinin (k) bendinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin bütçeden ödeneceği belirtilmiş, aynı zamanda Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ile de bu harcamaların belediye bütçesinden yapılabileceği belirtilmiştir.

Aynı Kanun’un "Belediye Başkanının görev ve yetkileri" başlıklı 38inci maddesinin (o) bendinde "Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak" yetkisi Belediye Başkanına bırakılmıştır.

Yukarıda adı geçen yönergenin "Genel Kural" başlıklı 3. maddesinde "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinin" konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine bağlıdır" ve yine aynı yönergenin "Ağırlama Giderleri" başlıklı 5. maddesinin f bendinde "Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konaklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlere ziyafet, kokteyl, hediye, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır" denilmiştir.

Belirtilen mevzuat çerçevesinde söz konusu harcamalar, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında olduğundan yapılan giderin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

9-Belediye Bütçesinden Uçak Kiralanarak Ödeme Yapılmasının Temsil Ağırlama Kapsamında Olmadığına İlişkin Karar

Sayıştay Temyiz Kurulunun 29.03.2016 tarih ve 41745 sayılı kararı

…….. ilindeki öğretmenevinin açılışı gideri, mahalli müşterek niteliğinde bir ihtiyaç değildir. Öte yandan Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığı yukarıda belirtilmişti. Bu nedenle Van ilindeki bir açılışın … Belediyesi ile ilgisinin kurulması her açıdan mümkün değildir. Diğer taraftan resmi görevlendirme kapsamında yapılacak giderlerin kapsam ve sınırı 6245 sayılı harcırah kanununda belirlenmiş olup bunun dışında bir yöntemin uygulanması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Bu itibarla; ………. Belediyesi personelinin öğretmenevi açılışına katılması için uçak kiralanması ve bedelinin belediye bütçesinden ödenmesine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin yukarıda belirtilen hükümlerine göre, imkan bulunmadığından 5.Daire tarafından 247 sayılı ilamın 17 nci maddesine ilişkin verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, oyçokluğuyla

10.Okullar Arası Bilgi Yarışmasında Başarılı Olanlara Alınan Ödüllerin Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay 4.Dairesinin, 29.04.1997 gün ve 28385 sayılı kararı

Belediye Başkanlığınca, çevre temizlik vergisini ödeyen ilk kişiye ödül verilmesi ve belediyenin yapmış olduğu faaliyetlere ait Belediye Başkanının fotoğrafının da bulunduğu tam sayfa ilanların yerel gazetede yayımlanmasına ilişkin giderlerin temsil-ağırlama ve tören giderleri kaleminden ödenmesinin, Temsil-Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’ne aykırı olduğuna, yersiz ödenen miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

Yine aynı kalemden yapılan okullararası bilgi yarışmasında başarı gösterenlere verilen ödülün (yukarıda anılan yönerge dahilinde değerlendirilerek) mevzuata uygun olduğuna,

11.Belediye Personelinin Piknik Giderinin Ödenmesinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olmadığına İlişkin Karar

Sayıştay Temyiz Kurulunun, 11.11.2014 tarih  ve 39658 sayılı kararı

……Belediye Çalışanı ve ailelerinin katılımı ile düzenlenen piknik faaliyeti kapsamında yapılan ödemelerin Temsil Ağırlama kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ……TL tazmin…….

12.Öğretmenler Günü Sebebiyle Belediye Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Öğretmenlere Yemek Verilmesi Ve Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay 4.Dairesinin, 23.02.2016  gün ve 311 sayılı kararı

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönetmeliğinin, “Genel Kural” başlıklı 3’üncü maddesinde;

“Temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir.” Hükmü,

“Ağırlama Giderleri” başlıklı 6’ncı maddesinde ise;

“Ağırlama, Belediyenin misafiri durumunda olan…”, hükmü yer aldığından,

Öğretmenlerin öğretmenler gününde belediyenin misafiri olarak kabul edilebileceği değerlendirilmektedir.

Öğretmenler Gününde belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren okullardaki öğretmenlere yemek verilmesinde ve bedelinin Belediye bütçesinden ödenmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan gerekçelerle, sorgu konusu edilen toplam … TL ile ilgili olarak ilişilecek bir husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.

13.Belediye Başkanınca Çeşitli Açılışlara Gönderilen Çiçek Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay 5.Dairesinin, 08.01.2015  gün ve 150 sayılı ilam

“Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir” hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu yönerge hükümleri gereğince, çeşitli açılış, tören ve sempozyumlar uyarınca gönderilen çiçekler için yapılan ödemeler, Belediyeyi temsilen yapılmış ve Belediye Başkanının takdir yetkisi içerisinde gerçekleştirilen harcamalar niteliğindedir.

Bu itibarla, muhtelif tören, açılış ve benzeri etkinlikler dolayısıyla gönderilen çiçekler için yapılan ödemeler sonucunda mevzuata uygun olduğu anlaşılan ........... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

Oybirliğiyle karar verildi

Son olarak, aynı yönergenin “Diğer Tören Giderleri” başlıklı 10. maddesinde;

14.8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Dağıtılan Çiçek Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay 5.Dairesinin, 08.01.2015  gün ve 102  sayılı kararı

“Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir” hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu yönerge hükümleri gereğince, dünya kadınlar günü bir anma günü olarak mütalaa edilen ve bu gün dolayısıyla belde kadınlarına dağıtılan güller ile ilgili ödemeler, Belediyeyi temsilen yapılmış ve Belediye Başkanının takdir yetkisi içerisinde gerçekleştirilen harcamalar niteliğindedir.

Bu itibarla, dünya kadınlar günü dolayısıyla belde kadınlarına gül dağıtılması için yapılan ödemeler sonucunda mevzuata uygun olduğu anlaşılan ..........TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

Oybirliğiyle karar verildi.

15.Tanıtım Günleri İçin Araç Kiralama Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay 5.Dairesinin, 08.01.2015  gün ve 102  sayılı kararı

Son olarak, aynı yönergenin “Diğer Tören Giderleri” başlıklı 10. maddesinde;

“Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir” hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu yönerge hükümleri gereğince, .........’da düzenlenen .......... Tanıtım Günleri için .......... lı Hemşerilerin .........'ya ulaşımlarının sağlanması için yapılan ödemeler, Belediyeyi temsilen yapılmış ve Belediye Başkanının takdir yetkisi içerisinde gerçekleştirilen harcamalar niteliğindedir.

Bu itibarla, .......... Tanıtım Günleri kapsamında yapılan ödemeler sonucunda mevzuata uygun olduğu anlaşılan .......... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

16.Belediye Bütçesinden Bazı Personel Ve Belediye Meclis Üyelerine Gömlek Ve Kravat Alınması Temsil Ağırlama Kapsamında Olmadığına İlişkin Karar

Sayıştay 6.Dairesinin, 25.12.2014  gün ve 172  sayılı kararı

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere belediye bütçesinden bazı personel ve belediye meclis üyelerine gömlek ve kravat alınması temsil ağırlama kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi kamu personelinin uyması gereken etik davranış kuralları açısından da bahsi geçen hediyelerin verilmemesi gereken hediyeler kapsamında olduğu açıktır ve bu giderin belediye bütçesinden yapılması mümkün değildir.

Yapılan açıklamalar gereğince belediye bütçesinden bazı personel ve belediye meclis üyelerine gömlek ve kravat alınması sonucu oluşan ………. TL tutarındaki kamu zararının Harcama Yetkilisi ….., Gerçekleştirme Görevlisi …. ve Üst Yönetici ….’a

müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faiziyle ödettirilmesine,

17.Belediye Personeline Bayram Hediyesi Olarak Alınan Çikolataların Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay Temyiz Kurulunun , 01.11.2004  gün ve 27414 sayılı kararı

1095 sayılı ilâmın 6’ncı maddesi ile bele diyede çalışan memurlara Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine aykırı olarak 21.000 kutu çikolata alındığı ve bedelinin Temsil Ağırlama ve Tanıtma Giderleri tertibinden ödendiği gerekçesiyle ……………-liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Belediye personeline bayram hediyesi olarak çikolata alınmasının; konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirinde geleneklerle örf ve adedin gerektirdiği ağırlama giderleri kapsamında mütalaa edilmesi ve bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından 1095 sayılı ilâmın 6’ncı maddesi ile verilen …………...-liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi”.

18.Geçici Görevle Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilen Belediye Memur Ve Hizmetlilerine Ödenen Konaklama Ve Yemek Bedellerinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olmadığına İlişkin Karar

Sayıştay Temyiz Kurulunun , 28.01.2001  gün ve 26061 sayılı kararı

……….Dilekçi bu harcamaların Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında temsil gereği yapılan harcamalar olduğunu iddia etmektedir. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil-Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nde hangi giderlerin temsil giderleri, hangi giderlerin ağırlama giderleri, hangi giderlerin tören giderleri sayılacağı maddeler halinde belirtilmiştir. Geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen belediye memur ve hizmetlilerine ödenen konaklama ve yemek bedellerinin söz konusu yönerge kapsamında olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan harcamaları yönerge kapsamında, konu, kapsam ve tayini belediye başkanına ait olan temsil gereği yapılan harcamalar olarak kabul etmek ve bedellerini belediye bütçesinden ödemek mümkün değildir

19.Belediyece Düzenlenen Seminerde Konuşmacı Olarak Katılan Kişilerin Konaklama Ve Yemek Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olduğuna İlişkin Karar

Sayıştay 5.Dairesinin, 17.06.2003  tarih  ve 10421 sayılı kararı

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi hükümleri gereği harcamanın konu, kapsam ve miktarı belediye başkanının takdirine bırakıldığından ve seminere katılanlara seminer ücreti gibi bir ödeme yapılmadığından, konuşmacı olarak katılan kişilerin yemek ve konaklama giderlerinin bütçeden karşılanmış olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığına karar verildi.

20.Halka Promosyon Amaçlı Dağıtılmak İçin 1300 Adet Duvar Saati Yaptırılıp Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Temsil Ağırlama Kapsamında Olmadığına İlişkin Karar

Sayıştay 8.Dairesinin, 01.06.2010  tarih  ve 179 sayılı kararı

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Belediyesince temsil ağırlama kapsamında halka promosyon amaçlı dağıtılmak üzere 1300 adet duvar saati yaptırıldığı ve bedelinin belediye bütçe�sinden ödenmesi sonucu oluşan ……..TL’lik kamu zararının tamamı- nın Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisinden müştereken ve müteselsilen, tazminine

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:09
YORUM EKLE