Taşeron İşçilerin İzin Hakkı

Bu yazımızda 4857 sayılı İş Kanunda yer alan kanun maddelerine göre Taşeron İşçilerin İzin Hakkı, şirket çalışanı işçi yıllık izin hakkı,

Taşeron İşçilerin İzin Hakkı

Taşeron İşçilerin İzin Hakkı

Bu yazımızda 4857 sayılı İş Kanunda yer alan kanun maddelerine göre Taşeron İşçilerin İzin Hakkını Değerlendireceğiz.

Bilindiği üzere 4857 sayılı kanunun

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri başlıklı 53. Maddesinde “ İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  1. a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
  2. b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
  3. c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere belli hizmet sürelerini dolduran işçiler kanunda belirlenen sürelerde izin hakkını kazanmaktadır. Ancak burada taşeron işçiler açısından önemli olan bu sürelerin hesabında çalışılan firmada geçen çalışma süresinin mi yoksa kamu kurum ve kuruluşunda geçen sürenin mi dikkate alınacağı hususudur.

4857 sayılı kanununun 54. ve 56 maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin izin hesabında Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladıkları tarihten itibaren hesaplama yapılacaktır. Çalışma sürelerinin hesabında  taşeron firmanın değişmesi izin hesabındaki süreyi yeniden başlatmayacak firma değişmiş olsa bile önceki hizmetler değerlendirmeye tabi olacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse

01.01.2010 tarihinde kamu kuruluşunda göreve başlayan taşeron işçi 3 sene boyunca A firmasında çalışmış, daha sonra 01.01.2013 tarihinde firma değişmiş ve B firmasına geçmiş ve o tarihten itibaren aynı firmada çalıştığını varsayarsak taşeron işçinin izin hesabına ilişkin hizmet süresi 01.01.2010 tarihinden itibaren hesaplanacak ve işçinin izin hakkı 01.01.2017 tarihi itibariyle her iki firmada geçen süreler dikkate alınarak hesaplanacak ve  4857 sayılı kanunun 53.maddesinin b fıkrasında yer alan “b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, “ hükmüne göre verilecektir.

Taşeron İşçilerce kullanılan yıllık izinlerde hafta tatili, ulusal bayramlar ve genel tatiller yıllık izinden düşülmeyecektir.

Yıllık İzin hakkını kullanmayan işçilerin izin hakları bir sonraki seneye devretmektedir.Bu izinlerin iptal olması söz konusu değildir. İşçiler kullanmakdıkları izinleri daha sonrada kullanabilme imkanına sahiptir veya  kullanamadıkları izinlerin ücretlerini sözleşmenin feshi ile birlikte alabilirler eğer bu alacakları işverence ödenmez ise sözleşmenin fesih tarihinden  itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi  içerisinde dava açma hakkına sahiptirler.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 11:10
YORUM EKLE