Yurtdışına Gönderilen Akademisyenlerin Eğitim Ödeneği

Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru ayl

Yurtdışına Gönderilen Akademisyenlerin Eğitim Ödeneği

Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu ödeneğin yurt dışında görevlendirilen personellere ödenemeyeceği düzenlenmesine rağmen yurt dışında görevli personellere yapılan ödemeler kamu zararı olarak kabul edilmiştir.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.


Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2011
Dairesi 2
Karar No 35075
İlam No 49
Tutanak Tarihi 22.1.2013
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
a) …. Üniversitesi Tıp Fakültesinde kısmi statüde görev yapan Prof. Dr. ……. ile Prof. Dr. ………’e bazı öğretim üyelerine maaşlarının tam olarak ödenmesi.


b) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre yurtdışında görevlendirilen akademik personelden bazılarına Eğitim Öğretim Ödeneği ödenmesi.


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun (5947 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle) değişik 36 ncı maddesinde; “Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar.


… .” hükmü yer almaktadır.


Aynı Kanunun (5947 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen) geçici 57 nci maddesinde; “Bu maddenin yayımlandığı tarihte kısmî statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunanlar devamlı statüye geçirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” denilmektedir. 


Ancak geçici 57 nci maddenin son cümlesi Anayasa Mahkemesinin 16/7/2010 tarihli ve Esas: 2010/29, Karar: 2010/90 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.


30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesinde; “Bu Kanunun;


a) 3 üncü maddesi, 5 inci maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendinin son paragrafı hariç olmak üzere 5 inci maddesi ile 19 uncu maddenin (b) ve (e) bentleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,


b) l inci maddesiyle değiştirilen 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası hariç olmak üzere 1 inci maddesi ile 2, 7, 8, 12, 13, 14 üncü maddeleri ve 19 uncu maddenin (a), (c) ve (d) bentleri yayımı tarihinden altı ay sonra,


c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,


yürürlüğe girer.” denilmektedir.


Buna göre, 5947 sayılı Kanunun yayımlandığı 30.01.2010 tarihinden 1 yıl içinde talepte bulunan kısmi statüde görev yapan öğretim üyelerinin devamlı statüye geçirileceği, talepte bulunulmaması durumunda devamlı statüde görev yapabilmelerinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Öğretim üyeleri tarafından devamlı statüye geçme talebinin olmaması veya kısmi statüye ilişkin sözleşmelerinin bitene kadar bu şekilde çalışmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde sözleşme süresi bitene kadar öğretim üyelerinin kısmi statüde çalışması mümkün olacaktır. 


2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun “Üniversite Ödeneği” başlıklı 12 nci maddesinin son fıkrasında; “Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.” hükmü yer almaktadır.


Yapılan incelemede, ilgililerin kısmi statüde görev yaptıkları, Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı Resmi Gazetede yayımlandıktan (04.12.2010) sonra 08.12.2010 ve 28.01.2011 tarihlerinde Dekanlığa dilekçe ile başvuruda bulunarak “kısmi statüdeki görevlerinin 31 Ocak 2011 tarihinde dolacağını, bu tarihten sonra da özel çalışmaya devam istediklerini, yasal düzenlemeler çerçevesinde (süremin uzatılması ya da ) özel çalışma izni verilmesini” talep ettikleri, 2011 yılı Şubat ayından itibaren devamlı statüde görev yapan öğretim üyelerine ödenen tüm mali hakların kendilerine ödendiği, savunmada ilgililerin günlük (8) saat mesaide bulunduklarını, mesai sonrasında özel muayenehanede çalıştıklarını belirtmelerine rağmen bunların Üniversite bünyesinde devamlı statüde günlük (8) saat mesai yaptıklarını kanıtlayan herhangi bir bilgi ve belgenin savunma ekinde bulunmadığı anlaşılmıştır. 


Yukarıda yer verilen gerekçelerle, Tıp Fakültesinde kısmi statüde görev yapan Prof. Dr. …….. ile Prof. Dr. …….. dilekçelerinde 31 Ocak 2011 tarihinden sonra da özel çalışmaya devam etmek istediklerini belirtmiş olmalarına rağmen maaşlarının devamlı statüde çalışıyor gibi ödenmesi sonucu oluşan ve hesabı aşağıdaki tabloda gösterilen toplam …….. TL kamu zararının; Harcama Yetkilisi (Dekan) …….. ile Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri V.) …….’tan müştereken ve müteselsilen,


6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizi ile birlikte tazminine oybirliğiyle, 


Azınlık Görüşü:


Üye ………’ın karşı oy gerekçesi: Sorumluların savunmalarında yer verilen gerekçelerle yapılan ödemelerin yasal düzenlemelere uygun olduğuna karar verilmesi gerekir.


b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Eğitim Öğretim Ödeneği” başlıklı ek 1 inci maddesinde; “4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır.


Buna göre, 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenlere Eğitim Öğretim Ödeneği ödenmeyecektir.


Yapılan incelemede, sorgu eki tabloda isimleri belirtilen personelin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre yurtdışında görevlendirildiği ve 2011 yılında yurtdışında bulundukları dönemlerde kendilerine Eğitim Öğretim Ödeneği ödendiği anlaşılmıştır.


Yukarıda yer verilen gerekçelerle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre yurtdışında görevlendirilen personele Eğitim Öğretim Ödeneği ödenmesi sonucu oluşan, ahizleri ve hesabı aşağıdaki tabloda gösterilen ……. TL’lik kamu zararının; Harcama Yetkilisi (Dekan) ……. ile Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri V.) ………’tan müştereken ve müteselsilen,


6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizi ile birlikte tazminine oybirliğiyle, 

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2017, 12:02
YORUM EKLE