Kanser hastası babasına bakan personelin göreve başlayamamasının idarece dikkate alınması gerek

Babası kanser tedavisi gören memurun atama talebinin yerine getirilmesi gerektiği, anne ve babası hasta olan memurun izin hakkı danıştay kararı

Kanser hastası babasına bakan personelin göreve başlayamamasının idarece dikkate alınması gerek

Babası kanser tedavisi gören memurun atama talebinin yerine getirilmesi gerektiği

Danıştay, memurun bakmakla yükiümlü olduğu ve refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kanser hastası babasına bakabilmek için aldığı usulüne uygun refakat raporlarının 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi uyarınca haklı mazeretinin idare tarafından kabul edilmesi gerektiği yönünde karar verdi.

T.C.

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2016/5842

Karar No: 2019/3456

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştav Onikinci Dairesince, Tetkik I lâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Davacının T.................Genel Müdürlüğü'ne bağlı ........................ Grup Müdürlüğü'nde sözleşmeli statüde mühendis olarak görev yapmakta iken KPSS 2012/2 verleştirmeleri sonucu...................Genel Müdürlüğü ..........................Bölge Müdürlüğü emrine atandığı, atamaya ilişkin 03.08.2012 tarih ve P-93931 sayılı Olurun kendisine tebliğinden itibaren 1 gün içinde göreve başlamasının istendiği, davacının davalı idareye 29.11.2012 tarihli dilekçesi ile sürekli ve yakın bakım gerektiren babasına refakat etmek için 14.06.2012-07.09.2012 tarihleri arasında izinli olduğundan bahisle görevine başlayamadığını ve en kısa sürede başlayacağını bildirdiği, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nce davacıya 04.09.2012-04.12.2012 tarihleri arasında refakat raporu verilerek izinli sayıldığı ve görevine başlamadığı,........................Genel Müdürlüğünün 17.12.2012 tarihli ve 95736 sayılı yazısıyla davacının atamasına esas olmak üzere tasdikli hizmet belgesinin, refakat izin olurunun, hakkında yapılmış ve yapılmakta olan adli, idari soruşturma ve disiplin cezası bulunup bulunmadığı hususlarının sorulduğu, ..................................... Genel Müdürlüğü'nce grup müdürlüğü bünyesinde başka inşaat mühendisi bulunmadığından davacının hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle görevinden ayrılmasının uygun olmadığının bildirildiği, yasal süre içinde davacının göreve başlamaması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca davacının atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İlgili Mevzuat:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. maddesinde; ' be başlamama halinde yapılacak işlem: Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 no maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlavıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Başka yerdeki bir  göreve atananlardan 62’nci maddedeki süre içinde hareket İçrek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden avrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar." hükmüne, 105. maddesinde; "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedavi ve ihrivaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. (........................ )

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmüne yer verilmektedir.

Hukuki Değerlendirme:

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının bakmakla yükümlü olduğu ve refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kanser hastası babasına bakabilmek için usulüne uygun 14.06.2012-04.12.2012 tarihlerini kapsayan refakat raporları bulunduğu, 657 savılı Kanun'un 105. maddesi uyarınca haklı mazeretinin idare tarafından kabul edilmesi gerektiği ayrıca davalı idarenin de 17.12.2012 tarihli ve 95736 sayılı yazısıyla atama yönünde iradesini ortaya koyduğu görülmektedir.

Bu durumda, her ne kadar 22.01.2013 tarihli olurla atama işlemi iptal edilmiş ise de, idarenin atama yönünde iradesini ortaya koyduğu ancak .............................Genel Müdürlüğünün davacının atamasına muvafakat vermeyeceğini bildirmesinden sonra davacının 657 sayılı Kanun'un 63. maddesi gereği göreve başlamadığını ileri sürerek işlemi tesis ettiği anlaşıldığından, hukuka ve hakkaniyet kurallarına aykırı bulunan işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 savılı Kanun'un 49. maddesine uvgıın bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 14:49
YORUM EKLE