Doçent Unvanını Alanların Ek Ders Ücretleri

Doçent unvanını alan ancak doçent kadrosuna atanmayanlara ödenecek olan ek ders ücreti ödemesi

Doçent Unvanını Alanların Ek Ders Ücretleri

Doçent Unvanını Alanların Ek Ders Ücretleri

Doçent unvanını alan ancak doçent kadrosuna atanmayanlara ödenecek olan ek ders ücreti ödemesi 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 45516914-110.04.07-[821.84]-8156 03/10/2016

Konu : Doçent Unvanını Alanların Ek Ders Ücretleri

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi : 09/11/2015 tarihli ve 94389409-46-3134 sayılı yazınız.

 İlgi yazı ile doçent unvanını almış ancak doçent kadrosuna atanmamış olan ve araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlara ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği, ödenmesi durumunda zorunlu ders yüklerinin ne olacağı ve hangi göstergeler esas alınarak ödeme yapılacağı, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara ise ek ders ücretlerinin ödenmesinde hangi göstergelerin esas alınacağı hakkında tereddüde düşüldüğü belirtilerek Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

 Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinin (A) bendinde, öğretim üyelerinin başlangıç dereceleri ve buna göre hak kazanacakları aylık konusu düzenlenmiştir. Anılan maddede, profesörlerin profesör, doçentlerin doçent, yardımcı doçentlerin de yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren kendileri için öngörülen derecenin ilk kademe aylığını alacakları hükme bağlanmıştır.

 2914 sayılı Kanunda öğretim elemanlarının aylık ve diğer hakları genel olarak atandıkları kadro derecelerine göre belirlendiğinden ilgililerin unvanları için öngörülen haklardan yaralanabilmeleri için durumlarına uygun kadrolara atanmaları gerekmektedir.

 Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun ek ders ücreti başlıklı 11 inci maddesinde yükseköğretim kurumlarında akademik faaliyetler çerçevesinde yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin kimlere, hangi tutarlarda ve ne şekilde yapılacağına ilişkin temel esaslar belirlenmiş ve söz konusu 11 inci madde uyarınca “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” yürürlüğe konulmuştur.

 Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde de haftalık zorunlu ders yükünün öğretim üyeleri için en az on saat, öğretim görevlileri ile okutmanlar için en az oniki saat olduğu belirtilmiştir.

 Yükseköğretim Genel Kurulunun 18/5/2016 tarihli ve 10 numaralı oturumunda alınan Genel Kurul Kararında da;

 "....

 a) Aylıkları karşılığında kadro unvanının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri kaydıyla araştırma görevlisi, uzman, eğitim öğretim planlamacısı ve çevirici kadrolarında bulunan doçent unvanına sahip öğretim elemanları ile öğretim görevlisi ve

okutman kadrolarında bulunan doçent unvanına sahip öğretim elemanlarının maaş karşılığı haftalık zorunlu ders yüklerinin 10 saat olarak belirlenmesine ve haftalık 10 saat üzerindeki ders yükleri için doçent ek göstergesi üzerinden ek ders ücreti almalarına,

 b) Yardımcı doçent kadrosunda bulunan doçent unvanına sahip öğretim elemanlarının haftalık 10 saat üzerindeki ders yükleri için doçent ek göstergesi üzerinden ek ders ücreti almalarına,  karar verildi." denilmek suretiyle doçent unvanına sahip olan ancak doçent kadrosunda bulunmayan öğretim elemanlarının zorunlu ders yükleri ve ek ders ücreti ödemelerinin doçent kadrosunda olanlar gibi uygulanması gerektiği yönünde karar alınmıştır.

 Bu itibarla, doçent unvanını almış ancak doçent kadrosuna atanmamış araştırma görevlisi ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanların aylık ve diğer mali haklarının atanmış oldukları kadrolar dikkate alınarak ödenmesi, buna karşılık ders vermeleri halinde, öncelikle doçent unvanı için öngörülen haftada asgari on saat zorunlu ders yükü düşüldükten sonra 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yine doçent unvanı için öngörülen gösterge esas alınarak ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

 Bilgilerini rica ederim.

YORUM EKLE