İptal edilen ihalede yaklaşık maliyet teklifi alınan firmadan daha sonraki ihalede de teklif alınmalı mı?

İptal edilen ihalede yaklaşık maliyet teklifi alınan firmadan daha sonraki ihalede de teklif alınmalı mı?

İptal edilen ihalede yaklaşık maliyet teklifi alınan firmadan daha sonraki ihalede de teklif alınmalı mı?

İptal edilen ihalede yaklaşık maliyet teklifi alınan firmadan daha sonraki ihalede de teklif alınmalı mı?

İptal edilen ihalede yaklaşık maliyet için teklif alınan firmadan daha sonra teklif alınmamasının mevzuata aykırılık teşkil etmediğine dair karar.

Toplantı No

: 2020/050

Gündem No

: 44

Karar Tarihi

: 04.11.2020

Karar No

: 2020/UM.II-1807

BAŞVURU SAHİBİ:

Aes Teknik ve Tıbbi Sistemler Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/291610 İhale Kayıt Numaralı “Süt Analiz Cihazı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 09.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Süt Analiz Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Aes Teknik ve Tıbbi Sistemler Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 18.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.10.2020 tarih ve 44479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

..

2019/232841 İKN’li iptal edilen ihalede yaklaşık maliyet belirlenirken kendilerinden fiyat teklifi istenildiği halde şikayete konu ihalede yaklaşık maliyet belirlenirken kendilerinden fiyat teklifinin istenilmediği,

....

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1554 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Başvuru sahibinin aynı idarece ilana çıkılıp daha sonra iptal edilen aynı cihazın alıma konu edildiği ihalede yaklaşık maliyet belirlenirken kendilerinden fiyat teklifi istenildiği halde şikayete konu ihalede yaklaşık maliyet belirlenirken kendilerinden fiyat teklifinin istenilmemesinin yerinde olmadığı yönündeki iddiasının incelenmesinde yapılan değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. …” hükmü yer almaktadır.

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdare yaklaşık maliyetin hesaplanmasında; alım konusu malın niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister. Ancak, idare, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturaları değerlendirmeye almaz.

(2) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir. Değerlendirmeye alınmayan fiyat bildirimleri ile proforma faturaların değerlendirmeye alınmama gerekçeleri de hesap cetvelinde belirtilir.

(3) İdare, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle, aşağıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya tamamını kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar:

a) İdare, alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.

b) İdare, piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.

c) İdare, alım konusu mala ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması durumunda bu giderler fiyatlardan indirilerek yaklaşık maliyet hesaplanır.

ç) (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./3.md.) İdare, alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise bu alımlarda ortaya çıkan sözleşme bedelleri, endeks veya Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endekslerden uygun olanı kullanmak suretiyle güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

d) İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyetin idarece belirleneceği, yaklaşık maliyete temel olacak fiyatların alınabileceği yerler arasında, piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişiler olduğu, alınan bu fiyatlardan birini, birkaçını veya tamamını kullanılmasının idarenin takdirinde olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yaklaşık maliyet hesaplanırken bir firmadan fiyat teklifi alınmış olması dahi o fiyat teklifinin yaklaşık maliyet hesabında kullanılması zorunluluğunu doğurmayacakken, yaklaşık maliyet hesaplanırken başvuru sahibinden fiyat teklifi alınmamasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 12:58
YORUM EKLE