Çift anadalda mühendislik bitirene 1 derece verilir mi?

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Programından mezun olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin

Çift anadalda mühendislik bitirene 1 derece verilir mi?

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Programından mezun olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A-4) bendi hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı

Çift anadalda mühendislik bitirene 1 derece verilir mi?

Çift anadalda mühendislik bitirene 1 derece verilir mi?

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Programından mezun olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A-4) bendi hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115822-19

Konu : Hizmet değerlendirmesi                13.10.09*13766              

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE     (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)    

İlgi : 28/5/2009 tarihli ve B.30.2.İST.0.71.00.00/4104/15291/27298 sayılı yazı.    İlgide kayıtlı yazı ve eklerinin incelenmesinden, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmış bulunan ……………..’nun, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Programından mezun olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A-4) bendi hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır. 657 sayılı  Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümü (A-2) bendinde;   “Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,”  denilmek suretiyle, dört yıl süreli yüksek öğrenim  bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar sıfatını almış olanların öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.   Diğer taraftan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddenin (C) bendinden sonra gelen son fıkrasında, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş derecelerinin (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirleneceği belirtilmiş bulunmaktadır.  Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan yazışma sonucunda alınan 02/10/2009 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01-4926/31732 sayılı cevabi yazıda, Yükseköğretim kurumlarından alınan çift anadal lisans diplomalarının, lisans diplomasına eşdeğer olması sebebiyle bu diploma sahiplerinin anadal diploma sahipleri ile aynı hak ve unvanlarına sahip olduğu ifade edilmektedir.

 Bu itibarla, adı geçenin Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Programından mezun olmak suretiyle mühendis unvanını almış olması nedeniyle kazanılmış hak aylığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesi gereğince  bir derece ilave edilmesinin ve görev aylığının buna göre belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  Bilgilerini rica ederim. 

YORUM EKLE