Geliştirme ödeneği kesilmeyecek olan izinler hangileri ,hangi izinlerde geliştirme ödeneği ödenmeye devam eder

Üniversitede çalışan akademik personellere çalışmış oldukları üniversitenin bulunduğu bölgenin gelişmişlik düzeyine göre geliştirme ödeneği ödemesi yapılır. Geliştirme ödeneği fiilen çalışılan dönemler için ödenmekle birlikte aşağıda yer alan durumların varlığında ödenmeye devam eder. 

Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır.

Ancak;

a) Yıllık izin süresince,

b) Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince,

c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

İkinci üniversitede bazı bölümlere yaş şartı geldi İkinci üniversitede bazı bölümlere yaş şartı geldi

d) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

fiilen çalışma şartı aranmaz.

Editör: Ümit Altınsoy