1. Derece Profesör kadrosunda görev yapmakta iken kendi isteği ile ayrılan davacı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 60. maddesi uyarınca görevine iade edilme talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; 2547 sayılı Yasanın 60/b maddesi incelendiğinde, görevden çekilen personelin hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın mutlak surette görevlerine atanmaları gerektiği yolunda bir sonuç çıkarılmasına olanak bulunmadığını belirterek ilgilinin geri dönme talebinin reddine yönelik olarak tesis olunan işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Dosyayı inceleyen bölge idare mahkemesinde; 1. Derece Profesör kadrosunda görev yapmakta iken hakkında verilen bir mahkeme veya disiplin kararları olmaksızın kendi isteği ile öğretim üyeliğinden ayrılan ilgilinin, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca profesör kadrosuna dönme istemiyle yaptığı başvuru üzerine, hizmetine ihtiyaç bulunduğu anlaşılmakla tesis edilen dava konusu işlemde, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesine, kamu hizmetinin etkin ve verimli yürütülmesi ilkesine uyarlık, davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle Mahkeme kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar verilmiştir.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı         2022/4328 E.  ,  2022/4276 K.

  •  


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2022/4328
Karar No : 2022/4276

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Üniversitesi
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:..., T:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Üniversite öğrencisi kopya çekerse ne ceza alır? Üniversite öğrencisi kopya çekerse ne ceza alır?

Dava konusu istem: .........................................Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ... Bölümü ... Anabilim Dalı 1. Derece Profesör kadrosunda görev yapmakta iken kendi isteği ile ayrılan davacı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 60. maddesi uyarınca görevine iade edilme talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı davalı idare işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında; 2547 sayılı Yasanın 60/b maddesi incelendiğinde, davacı konumunda bulunan kişilerin hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın mutlak surette görevlerine atanmaları gerektiği yolunda bir sonuç çıkarılmasına olanak bulunmadığı anlaşılmakla davacının geri dönme talebinin reddine yönelik olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .........................................................Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ... Bölümü ... Anabilim Dalı 1. Derece Profesör kadrosunda görev yapmakta iken hakkında verilen bir mahkeme veya disiplin kararları olmaksızın kendi isteği ile öğretim üyeliğinden ayrılan davacının, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca profesör kadrosuna dönme istemiyle yaptığı başvuru üzerine, hizmetine ihtiyaç bulunduğu anlaşılmakla tesis edilen dava konusu işlemde, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesine, kamu hizmetinin etkin ve verimli yürütülmesi ilkesine uyarlık, davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle Mahkeme kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar verilmiştir.

Anılan kararın temyiz edilmesi üzerine ... İdari Dava Dairesince temyiz isteminin 2577 sayılı Kanun'un 48/6. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının istifasından önce çalışmış olduğu ve dönmek istediği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi fazlalığı bulunduğundan davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Temyiz isteminin reddine,
2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... T:... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,
4. Kesin olarak, 21/06/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :
(X)- 2577 sayılı Kanun'un 'Temyiz' başlıklı 46. maddesinde, "Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay'da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir: ... c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları, ..." hükmü düzenleme altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünün değerlendirilmesinden, belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma işlemlerinin ilgili meslek, görev veya statü ile ilişkiyi süresiz olarak kesme niteliğine sahip işlemler olduğu, kanun metninden maddede sayılanlar ile birlikte bu sonucu doğuran her türlü işlemin temyize tabi olduğu anlaşılmakta olup, davacının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 60. maddesi kapsamında geri dönme talebinin reddi yolunda tesis edilen işlemin görevden çıkarma sonucunu doğuran işlemler kapsamında olduğundan anılan işlemin iptali istemiyle açılan davada temyiz yolu açık bulunduğu görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

Editör: Mustafa Rüzgar