İhalede istenilen belge Covid-19 salgını sebebiyle geç verilebilir mi?

İhalede istenilen belge Covid-19 salgını sebebiyle geç verilebilir mi?

İhalede istenilen belge Covid-19 salgını sebebiyle geç verilebilir mi?

İhalede istenilen belge Covid-19 salgını sebebiyle sonradan tamamlatılabilir mi?

KİK, teklif zarfı içinde sunulması gereken belgenin covid-19 salgını gerekçe gösterilerek sonradan tamamlama talebinin reddilmesini mevzuata aykırı bulmadı. 

Toplantı No

: 2020/050

Gündem No

: 44

Karar Tarihi

: 04.11.2020

Karar No

: 2020/UM.II-1807

BAŞVURU SAHİBİ:

Aes Teknik ve Tıbbi Sistemler Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/291610 İhale Kayıt Numaralı “Süt Analiz Cihazı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 09.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Süt Analiz Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Aes Teknik ve Tıbbi Sistemler Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 18.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.10.2020 tarih ve 44479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1554 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde yapılan düzenleme ile Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR) onaylı sertifikanın teklif dosyasında sunulmasının istenildiği, anılan sertifikayı almak üzere ICAR Komitesine başvuru yaptıkları, bu başvuru için ICAR Komitesi tarafından Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle sertifika alma başvurularının sonuçlanmasının gecikeceğinin belirtildiği, firmalarının anılan sertifika için onay beklediği ve ihaleye giren isteklilerden sadece bir isteklinin bahse konu belgeye sahip olduğu öne sürülerek İdari Şartname’nin yukarıda sözü edilen maddesinde yapılacak değişiklikle ICAR’a başvuru yapmış halihazırda onay bekleyen firmaların da ICAR’a başvuru belgelerini teklif dosyasında sunmak suretiyle ihaleye katılmalarının sağlanması gerektiği yönünde 29.06.2020 tarihli dilekçe ile hem posta hem de faks yoluyla ihaleyi yapan idareye başvuruda bulundukları, ancak idarece herhangi bir cevap verilmediği,

ICAR komitesine yapmış oldukları başvurunun onaylandığına dair belgelerin Eylül 2020’de kendilerine ulaştığı, bu durumda İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesisin (ı) bendi gereğince sunulması istenilen belgenin idarece tamamlatılabileceği dikkate alındığından, anılan sertifikayı teklif dosyasında sunmamaları nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan 12 adet süt analiz cihazı alım ihalelerinin hiç birisinde ICAR setifikasının teklif dosyasında sunulması zorunluluğunun aranmadığı, söz konusu sertifika için ICAR’a yapılan başvuru belgelerinin teklif dosyasında sunulmasına imkan tanındığı, ancak şikayete konu edilen ihalede anılan sertifikanın aslının istenilmesinin rekabeti ortadan kaldırdığı,

İhaleyi yapan idarece aynı cihazların alımı için ihaleye çıkılan ve sonrasında iptal edilen 12.06.2020 tarihli ve 2019/232841 İKN’li ihaleye ait İdari Şartaname’de, ICAR onay belgesinin teklif dosyasında sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, ancak aynı cihazlar için çıkılan şikâyete konu ihalede, iptal edilen 2019/232841 İKN’li ihalede sunulması zorunlu kılınmayan ve 2019/232841 İKN’li ihalenin iptal edilme gerekçesi de olmayan, ve şikayete konu ihalede ICAR belgesinin teklif dosyasında sunulmasını zorunlu kılan İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesisin (ı) bendindeki düzenlemenin rekabeti engelleyerek kamu yararını ortadan kaldırdığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Şikayete konu ihalenin Konya Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetler Dairesi Başkanlığının “Süt Analiz Cihazı Alımı” işi olduğu anlaşılmıştır.

07.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, açık ihale usulü ile ihaleye çıkarılan “Süt Analiz Cihazı Mal Alımı” işine ait 3 (Üç) Adet isteklinin dosyası Komisyonumuzca incelenmiştir.

İsteklilerden; AES Teknik ve Tıbbi Sistemler San. Tic. Ltd. Şti firması ihale katılım şartlarından olan ve idari şartnamesinin 7.1. ı) maddesinde belirtilen Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR) onaylı sertifikayı ibraz etmediğinden teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

İsteklilerden; Perkin Elmer Sağlık ve Çevre Bilimleri Ltd. Şti. firmasının birim fiyat teklif mektubu hatalı olduğundan teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

İdari Şartnamenin 35. Maddesi gereği; geçerli olan tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı ve en düşük teklif esası dikkate alınarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 64.Maddesi gereği Komisyonumuzca en avantajlı fiyat teklifi olarak Yapılcan Sağlık Gereçleri Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi

Oybirliği ile kabul edilmiştir. En avantajlı ikinci teklif sahibi bulunmamaktadır.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Aktarılan ihale komisyonu kararından şikayete konu ihaleye 3 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi istekliye ait teklifin, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendi gereğince teklif dosyasında sunulması gereken ICAR onaylı sertifikayı sunmadığı gerekçesiyle, diğer bir istekliye ait teklifin, birim fiyat teklif mektubunun hatalı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Yapılcan Sağlık Gereçleri Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesi incelendiğinde öncelikle başvuru konusunun

a) Söz konusu ihalede alıma konu cihaz için başka bir idarece (Tarım ve Orman Bakanlığı) yapılan ihalelerde ICAR onaylı sertifikanın sunulması zorunluluğunun olmadığı ve şikâyete konu ihalede alıma konu cihaz için aynı idarece (Konya Büyükşehir belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ) daha sonra iptal edilen ihalede, başvuruya konu edilen ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendi gereğince sadece ICAR onaylı sertifikanın sunulması zorunluluğunun aksine bahse konu sertifika için ICAR’a başvuru belgelerinin sunulması imkânının da sağlanmış olduğu, mevcut haliyle İdari Şartnamenin 7.1.’inci maddesindeki ilgili düzenlemenin rekabeti daraltarak kamu yararını ortadan kaldırdığı

b) Kendilerinin ICAR onaylı sertifika için ICAR’a başvuruda bulundukları, ICAR Komitesi tarafından, başvurularının kovid-19 salgın hastalığı sebebiyle geç sonuçlandırıldığı, başvurularının Eylül ayında sonuçlandığı ve ICAR onaylı sertifikaya hali hazırda sahip oldukları, teklif dosyasında ICAR onaylı sertifika için yaptıkları başvuru belgelerini ve ICAR Komitesinin cevap yazısını teklif dosyasında sundukları dikkate alınarak, teklif dosyasında sunulması zorunlu kılınan ICAR onaylı sertifikanın idare tarafından tamamlatılabileceği bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı hususlarında yoğunlaştığı anlaşılmıştır.

 Başvuru sahibinin (a) maddesinde yer alan iddiası incelendiğinde söz konusu iddianın İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesisin (ı) bendinde yer alan düzenlemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

İhale dokümanında ve/veya ihale ilanın yer alan düzenlemelere yönelik olarak yapılacak başvurularda izlenecek usullere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihalelere yönelik başvururlar hakkında yönetmelikte yer alan hükümler ve ihalelere yönelik başvurular hakkında tebliğdeki açıklamalarda yer almaktadır. Şöyle ki;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

…ifade eder.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. …

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,

Bahse konu Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir. …” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d)) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

İzleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere yönelik başvurular hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “… (5) Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.

(7) Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin anılan maddenin birinci fıkrasındaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre şikayetlerin en geç;

… ç) İhale veya son başvuru tarihi Perşembe günü olan ihalelerde, bir önceki Cuma günü,

mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Ancak ihale tarihinden önceki üç iş günü içerisinde ulusal bayram veya genel tatil günü bulunması halinde, sürenin hesabında bu günler dikkate alınarak iş günleri üzerinden hesabının yapılması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlemler veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabilecekler, açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde ihale dokümanının verilmesi, ihale ilanında ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında mevzuatta hüküm altına alınan süreler içerisinde başvuruda bulunabileceklerdir.

Yapılan incelemede ihaleye ait ilanın 17.06.2020 tarihli olduğu, ilanın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler; Teklif edecekleri ürün ile ilgili Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR) onaylı sertifikaya sahip olacak olup sertifikanın aslını ve yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noter tarafından onaylanmış tercümesini ihale teklif dosyalarında ibraz edeceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ı) İstekliler; Teklif edecekleri ürün ile ilgili Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR) onaylı sertifikaya sahip olacak olup sertifikanın aslını ve yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noter tarafından onaylanmış tercümesini ihale teklif dosyalarında ibraz edeceklerdir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

İddiaya konu ihale dokümanı düzenlemesinin ihale ilanında da yer alan bir idari şartname düzenlemesi olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla açık ihale usulü olarak yapılan bu ihalede söz konusu düzenlemeye yönelik başvurunun, ihale ilan tarihi olan 17.06.2020 tarihinden sonraki on günlük süre içerisinde ve ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar öncelikle ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği, sonrasında ise idare tarafından şikayet üzerine karar verilmiş ise verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihinden sonraki on gün içerisinde, idareye yapılan başvuruya yönelik olarak on gün içerisinde idarece karar alınmaması halinde ise, idareye yapılan başvuru gününden sonraki on günlük karar alması süresinin bitiminden itibaren on gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, incelemeye konu iddiaya yönelik olarak 29.06.2020 tarihinde idareye başvuruda bulunulduğu, söz konusu ihalenin ilan tarihinin 17.06.2020 olduğu, ihale tarihinin ise 09.07.2020 olduğu, aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları gereğince ihale ilanına yansıyan doküman düzenlemesine yönelik olarak idareye yapılacak son başvuru tarihinin 29.06.2020 olduğu dikkate alındığında iddiaya yönelik idareye yapılan başvurunun mevzuata uygun olarak süresi içerisinde yapıldığı ancak idarece bir karar alınmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin iddiasının dokümana itiraz niteliğinde olduğu, gelinen aşamada ihale dokümanı düzenlemelerinin kesinleştiği, ayrıca şikâyete konu iddianın farkına varıldığı tarihin ihalenin ilan tarihi olduğu, dokümana yönelik olarak mevzuata uygun şekilde idareye süresinde başvuruda bulunan başvuru sahibi tarafından söz konusu iddiaya yönelik süresi içerisinde idarece karar alınmaması üzerine, süresi içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı görülmüş, başvuru sahibinin “Söz konusu ihalede alıma konu cihaz için başka bir idarece (Tarım ve Orman Bakanlığı) yapılan ihalelerde ICAR onaylı sertifikanın sunulması zorunluluğunun olmadığı ve şikâyete konu ihalede alıma konu cihaz için aynı idarece (Konya Büyükşehir belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ) daha sonra iptal edilen ihalede, başvuruya konu edilen ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendi gereğince sadece ICAR onaylı sertifikanın sunulması zorunluluğunun aksine bahse konu sertifika için ICAR’a başvuru belgelerinin sunulması imkânının da sağlanmış olduğu, mevcut haliyle İdari Şartnamenin 7.1.’inci maddesindeki ilgili düzenlemenin rekabeti daraltarak kamu yararı ortadan kaldırdığı”na yönelik iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 Başvuru sahibinin (b) maddesinde yer alan iddiasının incelenmesi neticesinde yapılan tespit ve değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 55’inci maddesinde “… (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. …” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir. …” açıklaması yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve Tebliğ açıklamalarından ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacağı, Ancak, geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler idarece tamamlatılabileceği anlaşılmaktadır.

Halihazırda kesinleşmiş olan İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde yer alan “İstekliler; Teklif edecekleri ürün ile ilgili Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR) onaylı sertifikaya sahip olacak olup sertifikanın aslını ve yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noter tarafından onaylanmış tercümesini ihale teklif dosyalarında ibraz edeceklerdir.” şeklindeki düzenlemeden isteklilerin teklif ettikleri ürünle ilgili ICAR onaylı sertifikaya sahip olmaları ve bu sertifikanın aslı ile birlikte noter onaylı tercümesinin teklif dosyasında sunmalarının zorunlu kılındığı anlaşılmıştır. Bu itibarla anılan belgenin teklif dosyasında sunulması gerektiği, sunulmaması halinde tamamlatılamayacağı ve bahse konu belgeyi sunmayan isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibine ait teklif dosyası incelendiğinde, teklif dosyasındaki teklif edilen marka model beyanından, teklif edilen cihazın Bentley lnstruments marka, DairySpec Fi (200) model olduğu, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde de belirttiği gibi, ICAR onaylı sertifikanın teklif dosyasında bulunmadığı, ICAR sertifikası için yapılan başvurusu kapsamında gerekli testlerin devam ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı noter onaylı tercümenin bulunduğu, söz konusu tercümede “İşbu belge ile Bentley Instruments Inc.’in ICAR sertifikası için başvuruda bulunmuş olduğunu ve halihazırda aşağıdaki konuya ilişkin testlerin devam ettiğini teyit ediyoruz:

Değerlendirme sonuçları Temmuz 2020'de beklenmektedir.

Bu ICAR'ın yukarıdaki testlerin halihazırda devam ettiğini ve hiçbir şekilde atıfta bulunulan cihazların henüz sertifikalandırılmış olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini bildiren bir beyandır.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürüne ilişkin İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendi gereğince sunulması gereken ICAR onaylı sertifikanın sunulmadığı, anılan belgenin aktarılan mevzuat hükümleri ve Tebliği açıklamaları gereğince tamamlatılamayacağı ve bahse konu belgeyi sunmayan başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin “Kendilerinin ICAR onaylı sertifika için ICAR’a başvuruda bulundukları, ICAR Komitesi tarafından başvurularının kovid-19 salgın hastalığı sebebiyle geç sonuçlandırıldığı, başvurularının Eylül ayında sonuçlandığı ve ICAR onaylı sertifikaya hali hazırda sahip oldukları, teklif dosyasında ICAR onaylı sertifika için yaptıkları başvuru belgelerini ve ICAR Komitesinin cevap yazısını teklif dosyasında sundukları dikkate alınarak, teklif dosyasında sunulması zorunlu kılınan ICAR onaylı sertifikanın idare tarafından tamamlatılabileceği bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

YORUM EKLE