İntihale ilişkin disiplin suçlarında zamanaşımı süresi hk karar

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun … tarih ve … sayılı kararı ile intihale ilişkin disiplin suçlarında; intihale konu eserin yazarı tarafından tamamen

İntihale ilişkin disiplin suçlarında zamanaşımı süresi hk karar

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun … tarih ve … sayılı kararı ile intihale ilişkin disiplin suçlarında; intihale konu eserin yazarı tarafından tamamen veya kısmen yayınlanması, eserin kişinin güncel özgeçmişinde, atama ve yükselmelerde kullanılması, yazarın intihale konu teşkil eden eser veya yazıdan başka bir esere alıntı yapması veya atıfta bulunması, eserin yazar tarafından eğitim öğretimde veya başka maksatlarla kullanılması durumlarında ceza verme zamanaşımı süresinin yeniden başlayacağı kabul edilerek buna yönelik işlem yapılması yönünde karar alındığı görülmektedir.

İntihale ilişkin disiplin suçlarında zamanaşımı süresi hk karar

İntihale ilişkin disiplin suçlarında zamanaşımı süresi hk karar 

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun … tarih ve … sayılı kararı ile intihale ilişkin disiplin suçlarında; intihale konu eserin yazarı tarafından tamamen veya kısmen yayınlanması, eserin kişinin güncel özgeçmişinde, atama ve yükselmelerde kullanılması, yazarın intihale konu teşkil eden eser veya yazıdan başka bir esere alıntı yapması veya atıfta bulunması, eserin yazar tarafından eğitim öğretimde veya başka maksatlarla kullanılması durumlarında ceza verme zamanaşımı süresinin yeniden başlayacağı kabul edilerek buna yönelik işlem yapılması yönünde karar alındığı görülmektedir.

T.C. Danıştay Başkanlığı - 8. Daire
Esas No.: 2016/12719
Karar No.: 2021/803
Karar tarihi: 11.02.2021

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/12719

Karar No : 2021/803

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : … Başkanlığı …/…

Vekili : Av. …

Davalı Yanında Davaya Katılan: …

Vekilleri : Av. … - Av. …

İstemin Özeti : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:... sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Davalı tarafından savunma verilmemiş olup davalı yanında davaya katılan müdahil tarafından İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: …

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, …'ın "…" isimli kitabında davacının "…" isimli kitabından kaynak belirtmeden alıntı yapmak suretiyle "Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek" disiplin suçunu işlediğinden bahisle yapılan soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu fiilin işlendiği tarihler itibarıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 19. maddesi uyarınca zamanaşımına uğradığından bahisle, …'ın "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması yönündeki Üniversite teklifinin reddine ilişkin … tarih ve … sayılı Yüksek Disiplin Kurulu Kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının kitabından kaynak gösterilmeden alıntı yapılarak oluşturulan ilgili kitabın 2004 yılında basıldığı ve ilgilinin bu eserini 2007 yılında yapmış olduğu profesörlük başvurusunda kullandığı hususları göz önüne alındığında, fiillerin işlendiği tarihler itibariyle iki yıllık zamanaşımı süresi bakımından ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 19. maddesi uyarınca zamanaşımına uğradığından bahisle, …'ın "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması yönündeki Üniversite teklifinin anılan Yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın redddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, intihale konu kitabın bandrolleri yenilenerek periyodik aralıklarla piyasada satılmaya devam edildiği, ilgili kitabın bilimsel eserlerde referans gösterildiği ve … tarafından bu kitabın özgeçmiş bilgileri arasından çıkarılmadığı, dolayısıyla intihal oluşturan haksız davranışın devam ettiği ileri sürülerek fiilin zamanaşımına uğramadıği iddiasında bulunulmaktadır.

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun … tarih ve … sayılı kararı ile intihale ilişkin disiplin suçlarında; intihale konu eserin yazarı tarafından tamamen veya kısmen yayınlanması, eserin kişinin güncel özgeçmişinde, atama ve yükselmelerde kullanılması, yazarın intihale konu teşkil eden eser veya yazıdan başka bir esere alıntı yapması veya atıfta bulunması, eserin yazar tarafından eğitim öğretimde veya başka maksatlarla kullanılması durumlarında ceza verme zamanaşımı süresinin yeniden başlayacağı kabul edilerek buna yönelik işlem yapılması yönünde karar alındığı görülmektedir.

Dava konusu olayda, intihale konu olan kitap en son 2007 yılında profesorlüğe atanma başvurusunda kullanıldığından, disiplin soruşturmasının açıldığı tarih itibariyle fiilin zamanaşımına uğradığının kabulü ile birlikte yukarıda alıntısı yapılan Yüksek Öğretim Kurulu Kararı uyarınca da davacının temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü iddialarla tekrar ilgili kişi hakkında disiplin soruşturması açılmasını isteyebileceğinin ve söz konusu iddiaların ispatlanması durumunda da zamanaşımı sürelerinin yeniden işlemeye başlayacağının kabülü gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddiyle ... İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan kararın yukarıda belirtilen açıklama ile onanmasına temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11/02/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

(X)- Mütemadi suç kavramından, hareketin eseri olan hukuka aykırı durumun birden sona ermeyip zaman içinde devam etmesi ve bu devamlılığın failin iradi bir davranışına bağlı olması halinde söz edilmektedir. Mütemadi suçun iki temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar; hukuka aykırı sonucun zaman içinde devam etmesi ve bu devamlılığın failin iradesine bağlı olmasıdır.

Davacıya isnad edilen intihal eyleminin yukarıda yer verilen mütemadi suç tanımına uygun olduğu anlaşılmış olup eylemin devam ettiğinin ve mütemadi suç vasfının oluştuğunun kabulüyle dava konusu edilen disiplin cezası yönünden iki yıllık zamanaşımı süresinin sona ermediği anlaşıldığından, Mahkeme kararının bozulması gerektiği oyuyla oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum.

YORUM EKLE