Mahkemece verilen hüküm kesinleşmeden memuriyete giriş şartının kaybedilmiş sayılamayacağı

Mahkemece verilen hüküm kesinleşmeden memuriyete giriş şartının kaybedilmiş sayılamayacağı

Mahkemece verilen hüküm kesinleşmeden memuriyete giriş şartının kaybedilmiş sayılamayacağı

Mahkemece verilen hüküm kesinleşmeden memuriyete giriş şartının kaybedilmiş sayılamayacağı

Mahkemece verilen hüküm kesinleşmeden memuriyete giriş şartının kaybedilmiş sayılamayacağı

Mahkemece verilen hüküm kesinleşmeden memuriyete giriş şartının kaybedilmiş sayılamayacağı,

Devlet memurlarının, ceza mahkemesince mahkumiyetlerine karar verilmesi nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevlerine son verilebilmesi için, anılan Kanun'un 48. maddesinde sayılan ve memuriyete engel kabul edilen bir suçtan mahkumiyet ve bu mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme bulunması gerektiği, her ne kadar  ilgilinin Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu verilen …tarih ve E:…, K:…sayılı kararla, "küçük çocuğu kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış ise de, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunmadığından, dava konusu işlemde tesis tarihi itibarıyla hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/114 E. , 2022/344 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/114
Karar No : 2022/344


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : …

İSTEMİN KONUSU : …İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem :.....................................İli,........................................İlçesi, …Yatılı Kız Kur'an Kursu öğreticisi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan "kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak" şartını kaybettiğinden bahisle, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin …tarih ve …sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …İdare Mahkemesince; davacının, …Ağır Ceza Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla 16 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı; bu durumda, memuriyete alınmada aranan ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen ortak nitelik şartını görevde iken kaybettiği anlaşıldığından, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : …Ağır Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararı kesinleşmediğinden masumiyet karinesinden yararlanması ve memuriyetinin sonlandırılmaması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince devredilen dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Antalya Elmalı İlçesi …Yatılı Kız Kur'an kursu öğreticisi olan davacının, …Ağır Ceza Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla, "küçük çocuğu kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı; Diyanet İşleri Başkanlığınca bu kararın kesinleşmesi beklenmeden, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şartını kaybettiğinden bahisle, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca davacının görevine son verilmesine ilişkin …tarih ve …sayılı işlemin tesis edildiği; anılan Ceza Mahkemesi kararının, dava konusu işlemin tesisinden sonra, …Ceza Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48. maddesinin birinci fıkrasının "Genel şartları" belirleyen (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde, " Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." kuralına; "Özel şartları" belirleyen (B) bendinin (2) numaralı alt bendinde, "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" kuralına yer verilmiştir.


657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendinde ise, "Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi", Devlet memurluğunu sona erdiren haller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :


Devlet memurlarının, ceza mahkemesince mahkumiyetlerine karar verilmesi nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevlerine son verilebilmesi için, anılan Kanun'un 48. maddesinde sayılan ve memuriyete engel kabul edilen bir suçtan mahkumiyet ve bu mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme bulunması gerekmektedir.


Her ne kadar davacı, …Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu verilen …tarih ve E:…, K:…sayılı kararla, "küçük çocuğu kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış ise de, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunmadığından, dava konusu işlemde tesis tarihi itibarıyla hukuka uygunluk bulunmamaktadır.


Bu durumda, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin …İdare Mahkemesinin temyize konu …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 08/02/2022 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.


(X) KARŞI OY :

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan davacının, davaya konu eylemi nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şartını kaybettiği sonucuna varıldığı ve 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle, aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

YORUM EKLE