Sahte diplomalı müdür yardımcısı hakkında ne karar verildi?

İlgilinin atandığı öğretmenlik mesleğine atanma şartları dikkate alındığında, toplumu aydınlatma, birey yetiştirme yolunda rehber ve örnek olmayı gerektiren bir göreve atanan ve buna uygun nitelikleri atamadan önce de taşıması gereken davacının, öğretmenlik diplomasına sahip olmadığı halde sahte diploma temin ettiği ve memurluğa girmek için idareye sunduğunun anlaşıldığı, bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin “Özel Şartlar” başlıklı kısmında yer alan "Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak", ve "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde düzenlenen “a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması” hükmü gereğince, öğretmenliğe ilk girişte aranan şartları taşımadığı görülen ve sahte diploma ile öğretmen kadrosuna atanan davacının, mevzuatta öngörülen eğitim şartını taşımadığı ve memurluğa alınma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması sebebiyle, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince memurluğunun sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/1142 E. , 2022/1343 K.
"İçtihat Metni"

İstisnai memuriyetin diğer memurluklara atanmada kazanılmış hak olarak dikkate alınamayacağı İstisnai memuriyetin diğer memurluklara atanmada kazanılmış hak olarak dikkate alınamayacağı

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/1142
Karar No : 2022/1343

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ................................................................. ili … Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan davacının, görevine son verilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; davacının atandığı öğretmenlik mesleğine atanma şartları dikkate alındığında, toplumu aydınlatma, birey yetiştirme yolunda rehber ve örnek olmayı gerektiren bir göreve atanan ve buna uygun nitelikleri atamadan önce de taşıması gereken davacının, öğretmenlik diplomasına sahip olmadığı halde sahte diploma temin ettiği ve memurluğa girmek için idareye sunduğunun anlaşıldığı, bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin “Özel Şartlar” başlıklı kısmında yer alan "Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak", ve "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde düzenlenen “a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması” hükmü gereğince, öğretmenliğe ilk girişte aranan şartları taşımadığı görülen ve sahte diploma ile öğretmen kadrosuna atanan davacının, mevzuatta öngörülen eğitim şartını taşımadığı ve memurluğa alınma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması sebebiyle, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince memurluğunun sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Hakkında tesis edilen işlemin hukuka aykırı olarak tesis edildiği, atama şartlarını taşımadığının basit bir inceleme ile anlaşılabileceği, gereken incelemeyi yapmadan kendisini atamış olan kamu görevlilerinin sorumlu olduğu, atandığı zamanın şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiği, Olağanüstü Hal Kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerde isminin yer almadığı, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacının gerçeğe aykırı lisans diploması düzenleyerek ................................................ Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği mezun olduğunu ibraz etmek suretiyle atanmak üzere müracaat ettiği ve Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olarak atandığı, davacı hakkında yürütülen incelemeler sonucunda, ....................................... Üniversitesi Rektörlüğünün … tarih ve E… sayılı yazısından davacıya ait diplomanın Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenmediği, davacının 27/04/1998 tarihinde ................................................. Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Muhasebe II. Öğretim Programından ''diğer nedenlerden'' dolayı kaydının silindiğinin anlaşıldığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince görevine son verildiği, işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 22/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.a

Editör: Haber Merkezi