3713 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişi yanlışlıkla memur olarak atanırsa?

3713 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişi yanlışlıkla memur olarak atanırsa?

3713 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişi yanlışlıkla memur olarak atanırsa?

3713 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişi yanlışlıkla memur olarak atanırsa?

3713 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişi yanlışlıkla memur olarak atanırsa?

3713 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişi yanlışlıkla memur olarak atanırsa?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesi gereğince memur olarak atanan ilgili, isminin sehven bildirildiğinden bahisle görevine son verilerek ilişiğinin kesilmesine dair işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; 3713 sayılı Kanun'un Ek.1. maddesine göre istihdam hakkı sahibi görülerek memur olarak atanan davacının, babasından dolayı hak sahibi olduğunu gösterir belge sehven düzenlenmiş ise de; 2013 yılındaki veri tabanına göre oluşturulan Durum Belgesine istinaden bir istihdam hakkı bulunduğuna karar verilmesi üzerine … tarih ve … sayılı karar ile hak sahipliği belgesinin düzenlendiği, bu belgenin düzenlenmesinde davacının her hangi bir hilesi ve hatası olmadığı gibi davacının idareyi yanıltmaya yönelik herhangi bir kast ve iradesi de olmadığı, görev için aranılan diğer koşulları da taşıdığı, ilgili idarenin düzenlemiş olduğu belgeye dayalı memur olarak atandıktan sonra başarılı bir şekilde görevini yürüttüğü ve bu süreçte göreve ilişkin asaletinin de tasdik edilmesi karşısında, aradan kabul edilebilecek makul süre geçtikten sonra ve göreve yönelik öznel nitelikleri taşımasına rağmen, sırf istihdam hakkına sahip olmadığından bahisle görevle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde idari istikrar, hukuki güvenlik ile kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiiştir.
 

İlk derece mahkemesi kararı hakkında yapılan istinaf başvurusu ve temyiz talebil reddedilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/1053 E. , 2022/1348 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/1053
Karar No : 2022/1348

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
2-… Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

DİĞER DAVALI : … Üniversitesi Rektörlüğü

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesi gereğince ..................................................Üniversitesine memur olarak atanan davacının, isminin sehven bildirildiğinden bahisle görevine son verilerek ilişiğinin kesilmesine dair … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; 3713 sayılı Kanun'un Ek.1. maddesine göre istihdam hakkı sahibi görülerek ....................................... Üniversitesine memur olarak atanan davacının, babasından dolayı hak sahibi olduğunu gösterir belge sehven düzenlenmiş ise de; 2013 yılındaki veri tabanına göre oluşturulan Durum Belgesine istinaden bir istihdam hakkı bulunduğuna karar verilmesi üzerine … tarih ve … sayılı karar ile hak sahipliği belgesinin düzenlendiği, bu belgenin düzenlenmesinde davacının her hangi bir hilesi ve hatası olmadığı gibi davacının idareyi yanıltmaya yönelik herhangi bir kast ve iradesi de olmadığı, görev için aranılan diğer koşulları da taşıdığı, ilgili idarenin düzenlemiş olduğu belgeye dayalı memur olarak atandıktan sonra başarılı bir şekilde görevini yürüttüğü ve bu süreçte göreve ilişkin asaletinin de tasdik edilmesi karşısında, aradan kabul edilebilecek makul süre geçtikten sonra ve göreve yönelik öznel nitelikleri taşımasına rağmen, sırf istihdam hakkına sahip olmadığından bahisle görevle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde idari istikrar, hukuki güvenlik ile kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idareler tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDEN DAVALI İDARELERİN İDDİALARI :

1- … Bakanlığının İddiaları: Davacının atama teklifinin istihdam hakkının bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle iptal edildiği, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
2- … Bakanlığının İddiaları: Usule ilişkin olarak davacının atanmasının bağlı yetki içerisinde gerçekleştirildiği, isminin bildirilmesinde idarelerinin herhangi bir müdahalesi bulunmadığından hasım mevkiinden çıkarılması gerektiği, ayrıca davanın zamanaşımına uğradığı, esasa ilişkin olarak 3713 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine göre istihdam hak sahipliğinin tespiti hususunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetkili olduğu, dolayısıyla ilgililerin kapsama alınması veya kapsamdan çıkarılmasında idarelerinin herhangi bir yetkisinin bulunmadığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın … tarih ve … sayılı yazısı ile davacının atamasının iptal edilmesi gerektiğini bildirilmesi üzerine … tarih ve … sayılı yazı ile atama teklifinin iptal edildiği, bu hususda idarelerinin bağlı yetkisi bulunduğu, dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiği belirtilerek, hukuka aykırı olarak verilmiş olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince 21/04/2021 tarih, 31461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 73 sayılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 09/07/2018 tarihinde yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 123. ve Geçici 3. maddeleri ile, 21/04/2021 tarih, 31461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca (mülga) Devlet Personel Başkanlığı yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hasım mevkiine alınmak suretiyle, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarelerin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 22/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE