Başhekim yardımcılığı, eş durumu atamalarında kıdemli personel kabul edilir mi?

Başhekim yardımcılığı, eş durumu atamalarında kıdemli personel kabul edilir mi?

Başhekim yardımcılığı, eş durumu atamalarında kıdemli personel kabul edilir mi?

Başhekim yardımcılığı, eş durumu atamalarında kıdemli personel kabul edilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, uzman personel olarak görev yapan eşlerden birinin başka bir hastaneye başhekim yardımcısı olarak atanması sebebiyle yapılan tayin talebinin reddine dair işlemin iptali için açılan davada; başhekim yardımcılığının,  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. maddesi, 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında kıdemli personel olarak kabul edilemeyeceği yönünde karar verdi.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/15874 E. , 2019/7590 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/15874
Karar No : 2019/7590
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …
VEKİLLERİ : …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesi'nin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … Devlet Hastanesinde, Göz Hastalıkları Uzman Tabibi olarak görev yapan davacının, … Devlet Hastanesinde, uzman hekim ve başhekim yardımcısı olarak görev yapan eşinden dolayı, eş durumu mazeretine binaen … iline atanma isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının eşinin … Devlet Hastanesinde uzman hekim ve başhekim yardımcısı olarak görev yapması nedeniyle, yönetici pozisyonunda ve başhekimin emri altında onun görev ve yetkisine giren işleri yapmakla görevli olduğu, bu haliyle, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. maddesi, 1. fıkrası, (a) bendi kapsamında kıdemli personel olarak kabul edilmesi ve davacının kıdemli personel eşinin bulunduğu ile atanması talebinin bu madde doğrultusunda değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 20. maddesi, 3/b-3. fıkrasında, eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, aynı unvanda olan eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle atama talebinde bulunduğu ilin kendisi için D veya C hizmet grubu il olması hâlinde kıdem şartı aranmayacağının kurala bağlandığı, davacının eşinin bulunduğu ...'nın göz hastalıkları branşında (C) grubu il olması nedeniyle bu madde kapsamında da ataması yapılabileceği, davacının eşinin ... ilinde; kendisinin ... ilinde çalışması, küçük çocuklarının bulunması ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı tarafından çocuğun anne ve babasının birlikteliğinin ruh sağlığı açısından koruyucu olacağı şeklinde rapor sunulması nedeniyle, dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idarece; davacının ve eşinin uzman hekim olarak görev yaptıkları aralarında astlık-üstlük ilişkisinin bulunmadığı, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 20. maddesi, 1. fıkrası (a) bendinde yer alan düzenleme uyarınca eş durumu mazereti nedeniyle atanma isteminin kabulünün mümkün olmadığı, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olmadığı ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY : Dosyanın incelenmesinden; … Devlet Hastanesinde göz hastalıkları uzman tabibi olarak görev yapan davacının, …. Devlet Hastanesinde uzman hekim ve başhekim yardımcısı olarak görev yapan eşinden dolayı, eş durumu mazeretine binaen … iline atanma istemiyle 02/12/2015 tarihinde başvuru yaptığı, talebinin Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin, 20. maddesi, 1. fıkrası (a) bendinde yer alan düzenleme gereğince reddedildiği, redde ilişkin işlemin iptali istemiyle temyizen incelennmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.


İLGİLİ MEVZUAT :
Anayasa'nın, “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir." hükmü yer almıştır.
26/03/2013 günlü, 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin, dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan haliyle, "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 20. maddesinde;
"(1) Eşlerin ikisinin de Bakanlık veya bağlı kuruluş personeli olması hâlinde;
a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir. Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Merkez Teşkilatı kadroları, il sağlık müdürü / halk sağlığı müdürü / genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, ve diğer sağlık personeli şeklindedir.
b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin standardına göre doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir. ........." hükmüne yer verilmiştir..

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Dosyanın incelenmesinden; 3359 sayılı Kanun uyarınca devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan davacının, eş durumu mazereti dikkate alınarak eşinin görev yaptığı … iline, davalı idarece 2015 yılı Ocak ayında atandığı; bu şekilde aile birlikteliğinin sağlandığı, davacının eşinin 07/08/2015 tarihi itibarıyla ... Devlet Hastanesinde uzman hekim ve başhekim yardımcısı olarak görev yapmaya başlaması üzerine aile birliğinin bozulduğu ve davacı tarafından 02/12/2015 tarihinde yeniden aile birliğinin tesis edilmesi için idareye başvurulduğu görülmüştür.
Anayasa ve diğer yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda kamu personelinin aile bütünlüğünü sağlamak idarenin görev ve sorumlulukları arasındadır. Bu kapsamda devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan davacının, eş durumu mazereti kapsamında 2015 yılının Ocak ayında eşinin de görev yaptığı ... iline atamak suretiyle bu sorumluluk İdarece yerine getirilmiştir.
Davacının eş mazereti nedeniyle ... iline atanmasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden eşinin ... ... Devlet Hastanesine uzman hekim ve başhekim yardımcısı olarak atanması üzerine yeniden aile birliği mazeretine dayanılarak talepte bulunulmuştur.
Bu durumda, aile birliğinin bozulmasına davacının eşinin sebebiyet verdiği açık olduğundan dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Öte yandan, İdare Mahkenmesince, davacının eşinin ... ... Devlet Hastanesi'nde uzman hekim ve başhekim yardımcısı olarak görev yapması nedeniyle, yönetici pozisyonunda olduğu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. maddesi, 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında kıdemli personel olarak kabul edilmesi ve talebin bu madde kapsamında değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği gerekçesine de yer verilmek suretiyle iptal kararı verilmiş ise de; söz konusu maddede üstlük astlık sıralaması sayılırken başhekime yer verildiği; başhekim yardımcılığının sıralamada yer almadığı, davacı ve eşinin de uzman doktor olması nedeniyle aralarında üstlük astlık ilişkisinden bahsedilemeyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır.


KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
2. … İdare Mahkemesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,
3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
(X) KARŞI OY :
Temyize konu … İdare Mahkemesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı karar usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir sebep bulunmadığından onanması gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 18:41
YORUM EKLE