Aile hekimleri geçici görevlendirdikleri birime ait giderleri talep edebilir mi?

Aile hekimleri geçici görevlendirdikleri birime ait giderleri talep edebilir mi?

Aile hekimleri geçici görevlendirdikleri birime ait giderleri talep edebilir mi?

Aile hekimleri geçici görevlendirdikleri birime ait giderleri talep edebilir mi?

Aile hekimi olarak görev yapan davacının, geçici olarak görevlendirildiği birime ilişkin giderleri, ancak fatura veya sair belge sunmak suretiyle isteyebileceği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No: 2016/4320

Karar No: 2020/1357

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, avrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe :

Maddi Olay :

İstanbul ili, Esenvurt Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde yer alan 34.18.048 No'lu aile hekimliği biriminde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan davacı, avnı Merkezde yer alan ve boş bulunan 34.18.132 No'lu aile hekimliği biriminde geçici süreyle görevlendirildiği döneme ilişkin aile sağlığı merkezi giderlerinin tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Davalı idarece tesis edilen 07/04/2014 günlü, 36044 sayılı dava konusu işlem ile aile sağlığı merkezinin karar defteri ile harcamalara ilişkin fatura ve sair belgelerin müdürlüğe gönderilmesi halinde ödeme yapılacağı hususu bildirilmiştir.

Davacı tarafından, geçici görevlendirildiği aile hekimliği birimine ilişkin aile sağlığı merkezi giderlerinin, herhangi bir fatura ya da makbuz talep edilmeksizin ödenmesi gerektiği ileri sürülerek, anılan işlemin iptali ve bahse konu giderlerin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle, temyizen incelenen dava açılmıştır.

Dosya içeriğinden, davacı tarafından tanımlandırılan; elektrik, doğalgaz ve güvenlik giderlerine karşılık gelen toplam 128,67-TL'nin, 10/04/2014 tarihinde davacıya ödenmiş olduğu görülmüştür.

İlgili Mevzuat :

30/12/2010 günlü, 27801 savılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in (Yönetmeliğin adı, 16/03/2015 günlü Bakanlar Kurulu kararıyla "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.) "Aile hekimine yapılacak ödemeler" başlıklı 16. maddesinin fıkrasının (c) bendinin dava konusu işlem tarihindeki halinde; "Aile Sağlığı Merkezi Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19’uncu ve 20’nci maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için, her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır." hükmü; "Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler" başlıklı 17. maddesinin dava konusu işlem tarihindeki halinde; "(1) 8 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması hâlinde sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile hekimleri veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;

16’ncı maddenin birinci fıkrasının ( bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si asıl aile hekimine, kalan % 50’si geçici aile hekimine,

16’ncı maddenin birinci fıkrasının ( bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,

16’ncı maddenin birinci fıkrasının ( bendine göre ödenecek ail sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile hekimine,

ç) 16’ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezi sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayıyla orantılı ola geçici aile hekimine,


(2) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine; 16’ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme

gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak ödenir." hükmü yer almıştır.

Hukuki Değerlendirme :

İncelenen uyuşmazlık, davacının, geçici aile hekimi olarak görevlendirildiği birime ilişkin aile sağlığı merkezi giderlerinin; fatura, makbuz ve sair belge sunulmaksızın ödenip ödenemeyeceği hususundan doğmaktadır. Zira, idare, davacının yapmış olduğu harcamaları belgelendirmesi halinde, müdürlüğün döner sermayesinden ödeme yapılacağını belirtmekte; davacı ise, ödemenin, herhangi bir belge sunmaksızın yapılması gerektiğini İleri sürmektedir.

Yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümleri ile boş bulunan bir aile hekimliği biriminde görevlendirilen geçici aile hekimlerine yapılacak ödemelerin; aile hekimliği birimine kayıtlı kişiler için yapılacak net ödemenin yarısı ile gezici sağlık hizmeti gider ödeneğinin tamamının çalışılan gün sayısıyla oranlanarak yapılacağı kurala bağlanmış olup, geçici aile hekimine başkaca ödeme yapılacağına yönelik bir kural getirilmemiştir.

Boş bulunan bir aile hekimliği birimi için, aile sağlığı merkezi giderlerine karşılık yapılan ödemelerin ise, il sağlık müdürlüğünün döner sermayesine aktarılacağı ve ödemelerin döner sermayeden karşılanacağı hususu açıkça kurala bağlanmıştır.

Bu durumda; İstanbul ili, Esenvurt Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde yer alan ve boş bulunan 34.18.132 No'lu aile hekimliği biriminde geçici olarak görevlendirilen davacıya; görevlendirilme süresi ile orantılı olarak yapılacak olan ve mevzuatta açıkça belirtilen ödemeler dışında başkaca ödeme yapılmasını gerektirir bir düzenleme bulunmadığı ve boş bulunan birime ilişkin aile sağlığı merkezi giderlerine ilişkin ödemelerin müdürlüğün döner sermayesine aktarılacağının açıkça kurala bağlandığı dikkate alındığında, davacıya bu kapsamda doğrudan bir ödeme yapılamayacağı; ancak, davacı tarafından, görevlendirildiği döneme ilişkin olarak yapılmış olan bir harcama var ise, bunu belgelendirmesi halinde, söz konusu harcamaların bedelini, müdürlüğün döner sermaye hesabından tahsil edebileceği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, aile hekimi olarak görev yapan davacının, geçici olarak görevlendirildiği birime ilişkin aile sağlığı merkezi giderlerinin, fatura veva sair belge sunmaksızın tarafına ödenmesi talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık, anılan işlemin iptali ve geçici görevlendir döneme ilişkin aile sağlığı merkezi giderlerine karşılık gelen bakiyenin faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki Mahkeme kararında ise hı isabet bulunmamıştır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

YORUM EKLE