Sosyal medyadan yapılan hakaretlerde disiplin soruşturması

memurca sosyal medya üzerinden yapılan hakaret küfür v.b işlerde yapılacak olan disiplin soruşturmasında yapılması gereken teknik araştırmalar

Sosyal medyadan yapılan hakaretlerde disiplin soruşturması

Sosyal medyadan yapılan hakaretlerde disiplin soruşturması 

Memurca sosyal medya üzerinden yapılan hakaret küfür v.b işlerde yapılacak olan disiplin soruşturmasında yapılması gereken teknik araştırmalar  yapılmadan disiplin cezası verilmesi danıştay kararı ile iptal edilmiştir.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı         2020/4002 E.  ,  2020/5765 K.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU :Danıştay Beşinci Dairesinin 12/11/2019 tarihli ve E:2016/24738, K:2019/5917 sayılı bozma kararına uyan, … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Polis memuru olarak görev yapan davacının "görev içinde ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak" suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/D-3. maddesi uyarınca "24 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin 23/05/2013 tarih ve 133 sayılı … Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 12/11/2019 tarihli ve E:2016/24738, K:2019/5917 sayılı bozma kararına uyan, … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında; davacı tarafından, söz konusu … hesabının kendisine ait olmadığı ve yazılan yorumdan haberi olmadığı yönünde savunma yapıldığına göre, davalı idarece, soruşturmaya konu yorumun yapıldığı bilgisayarın veya cihazın tespiti yoluna gidilmesi; IP araştırması yapılması ve akabinde yorumun eklendiği cihaz davacıya ait ise, bu cihazda (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), uzaktan erişime imkan tanıyacak nitelikte casus yazılım bulunup-bulunmadığının; bu yazılım tarafından yürütülen bir işlem olup-olmadığının tespiti zaruri iken, bu teknik incelemenin yaptırılmadığı, öte yandan, içerik olarak değerlendirildiğinde, suç isnat edilen yorumla meslek grubu içinde mesleğin nüfuzunu ve yetkisini kullanarak kanun dışı eylemlere yönelenlerle ilgili genel bir eleştirinin dile getirildiği açık olup genel eleştiri niteliğindeki bu sözlerin, disiplin suçu teşkil edecek bir yönü bulunmadığı, davacının, "görev içinde ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak" fiilini işlediği hususu kesin delillerle ortaya konulamadığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, bu nedenle Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCu:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE