Disiplin cezası alan memurun sosyal denge tazminatı kesilebilir mi?

disiplin cezası verilen memurun sosyal denge tazminatının kesilmesi , sosyal denge tazminatı sözleşmesine disipline ilişkin hüküm konabilir mi

Disiplin cezası alan memurun sosyal denge tazminatı kesilebilir mi?

Disiplin cezası lan memurun sosyal denge tazminatı kesilebilir mi?

Disiplin cezası alan memurun bu cezadan dolayı sosyal denge tazminatının kesilmesi olayında mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, sosyal denge tazminatından yararlanan kamu görevlileri hakkında tesis edilen disiplin cezaları nedeniyle, bu disiplin cezalarına bağlı olarak sosyal denge tazminatının kesilmesine imkan tanıyan bir düzenlemeye yer verilmediğinin görüldüğü, bu durumda, davacı hakkında tesis edilen disiplin cezasına bağlı olarak sosyal denge tazminatının kesilmesi, yasal bir dayanağı barındırmadığı gibi bu tazminatın ödenmesinin dayanağı olan mevzuatta yer verilmeyen kısıtlamaların sözleşme hükümlerine konularak davacının parasal haklarından yoksun bırakılmasında hukuka uyarlık görülmediği" şeklinde karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2019/99 E.  ,  2020/3414 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/99

Karar No : 2020/3414

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Belediye Başkanlığı / …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Selçuklu Belediye Başkanlığında tekniker (memur) kadrosunda görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(n) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, ancak öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan cezanın, brüt aylığının 1/4'ünün kesilmesi şeklinde uygulanmasına ilişkin Selçuklu Belediye Başkanlığı Memur Disiplin Kurulu'nun 25/09/2013 tarihli kararı ile buna bağlı olarak sosyal denge sözleşmesinden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 25/05/2017 tarih, E:2014/3791, K:2017/2730 sayılı kararı ve 18.04.2018 tarih, E:2017/3077, K:2018/1564 sayılı bozma kararına uyularak; Selçuklu Belediye Başkanlığında tekniker olarak görev yapan davacı hakkında başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen 16.08.2013 tarihli raporda, davacının görevlendirildiği birimde işe başlamadığı belirtilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(n) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, 02.09.2013 tarihli ve … sayılı savunma istem yazısında ise; Devlet Memurları Kanunu'nun 11. maddesine aykırı davranışının Kanun'un 125/D-(n) bendindeki 'verilen emir ve görevleri kasten yapmamak' suçunu işlediği belirtilerek konu ile ilgili savunmasının istenildiği, bu fiillerin neler olduğu ve ne zaman işlendiği açıklanmadan davacının savunmasının alındığı ve getirilen teklif uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığının anlaşıldığı, bu itibarla; davacıdan savunma isteme yazısı içeriğinden, ilgilinin işlediği ileri sürülen disiplin suçunu oluşturan eylem ve/veya eylemlerin açık ve net bir şekilde belirtilmediği, hangi eylem ve/veya eylemlerin verilen görev ve emirleri kasten yapmamak kapsamında değerlendirildiği ve bu eksikliklerle birlikte davacının savunmasının alındığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, kararın, davacı hakkında tesis edilen disiplin cezası nedeniyle sosyal denge tazminatının ödenmemesine ilişkin kısmına gelince; mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, sosyal denge tazminatından yararlanan kamu görevlileri hakkında tesis edilen disiplin cezaları nedeniyle, bu disiplin cezalarına bağlı olarak sosyal denge tazminatının kesilmesine imkan tanıyan bir düzenlemeye yer verilmediğinin görüldüğü, bu durumda, davacı hakkında tesis edilen disiplin cezasına bağlı olarak sosyal denge tazminatının kesilmesi, yasal bir dayanağı barındırmadığı gibi bu tazminatın ödenmesinin dayanağı olan mevzuatta yer verilmeyen kısıtlamaların sözleşme hükümlerine konularak davacının parasal haklarından yoksun bırakılmasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan 30/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, savunma istem yazısında savunma istenilen hususun açıkça belli olduğu, davacının amiri tarafından verilen görevi yerine getirmeyerek 657 sayılı Kanun'da disiplin cezasını gerektiren, verilen görev ve emirleri kasten yapmamak fiilini gerçekleştirdiği, davacının daha önce de disiplin cezası aldığı ve sosyal denge tazminatından yararlandırılmamasının Sosyal Denge Sözleşmesine uygun olduğu, davacının görevlendirme işlemine dava açmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan 30/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 09:15
YORUM EKLE