Eşinin şirketinin işlerini vekalet ile yürüten memurun durumu

Eşinin üzerinde bulunan şirketin işlerini vekaletname ile yürüten memurun yapmış olduğu işin 657 sayılı kanununun 28 maddesine aykırı olduğu ve disiplin cezası verilmesi gerektiği hususunda danıştay kararı

Eşinin şirketinin işlerini vekalet ile yürüten memurun durumu

Eşinin şirketinin işlerini vekalet ile yürüten memurun durumu 

Eşinin üzerinde bulunan şirketin işlerini vekaletname ile yürüten memurun yapmış olduğu işin 657 sayılı kanununun 28 maddesine aykırı olduğu ve disiplin cezası verilmesi gerektiği hususunda danıştay kararı 

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU         2020/1827 E.  ,  2020/2803 K.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/1827

Karar No : 2020/2803

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğün

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: … İl Emniyet Müdürlüğü emrinde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, kazanç getirici işlerle uğraştığından bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/29. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 26/06/2013 tarih ve ... sayılı işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla;

Olayda, davacının kazanç getirici uğraşlarda bulunduğu gerekçesiyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/29. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırıldığı, Devlet memuru olan davacının kurumunca belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket ettiği anlaşılmakla birlikte vekil sıfatıyla eşinin şirketi adına yaptığı birtakım iş ve işlemler nedeniyle kazanç sağladığı hususunun sübut bulmadığı, bu durumun soruşturma raporunda da belirtildiği, bu durumda kazanç getirici uğraşlarda bulunmadığı anlaşılan davacının eylemine uygun olmayan meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 16/10/2018 tarih ve E:2016/18154, K:2018/16661 sayılı kararıyla;

Olayda, davacının vekaletname ile şirket adına yaptığı iş ve işlemlerden kazanç sağlamadığı sabit ise de, Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinin, Devlet memurlarının ticari vekil olmasını yasakladığı göz önüne alındığında, eşinin % 90 ortağı ve müdürü olduğu ticari şirket adına vekaletname ile iş ve işlemler yaparak ticari vekil gibi davrandığı, bu durumda dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki değerlendirmeyle işlemin iptali ve parasal hakların ödenmesi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği sonucuna varılarak … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacıya verilen vekaletnamenin geçerliliğinin halen devam ettiği, bahse konu vekaletname ile davacının şirket adına işlem yaptığı ve kazanç sağlamamakla birlikte Borçlar Kanunu’nda tanımı yapılan ticari vekil sıfatıyla hareket ettiği, böylelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesine aykırı davrandığı işlemin hukuka uygun olduğu, bu nedenle iptal kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin … İdare Mahkemesinin temyize konu … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/11/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, Danıştay Beşinci Dairesinin 16/10/2018 tarih ve E:2016/18154, K:2018/16661 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

YORUM EKLE