Becayiş yapan işçilere sürekli görev yolluğu harcırahı  ödenir mi?

becayiş suretiyle karşılıklı yer değiştiren kamu işçilerine sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir. 4 d işçi becayiş ile başka yere atanırsa harcırah yolluk alabilir mi?

Becayiş yapan işçilere sürekli görev yolluğu harcırahı  ödenir mi?

Becayiş yapan  işçilere sürekli görev yolluğu harcırahı  ödenir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur ve işçilere ödenecek olan geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğuna ilişkin açıklamalar 6245 sayılı harcırah kanununda yapılmıştır. İlgili kanun maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda becayiş yapan kamu işçilerinin sürekli görev yolluğu alıp alamayacağı hususunu açıklamaya çalışalım .

6245 sayılı Harcırah Kanununun Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller başlıklı 10. maddesinde 

 Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

- Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki  sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev  yerlerine kadar;


- Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

- Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar. sürekli görev yolluğu ödenebileceği hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, anılan harcırah Kanununun  3’üncü maddesinin (c) ve (d) bentlerinde memur ve hizmetlinin tanımı yapılmış olup, bu tanıma göre; “Memur; personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseler (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç), Hizmetli; personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler,” olarak tanımlanmıştır.

Bu hükümlere göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar olan giderlerine karşılık olarak verilmektedir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Harcırah verilecek kimseler” başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca da, harcırah verilecek kişiler sayılmış olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında iş kanununa göre görev yapan işçiler hizmetli tanımı içerisinde yer almaktadır.

Bu nedenle kamuda sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerin naklen atanmaları durumunda sürekli görev yolluğu alma hakları bulunmaktadır.

Yine 6245 sayılı Harcırah Kanununun Harcırah verilecek kimselerin anlatıldığı 4 .maddesinin önceki halinde yer alan "Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atanmalarında ve emeklilik hariç görevlerine son verilme hallerinde harcırah verilmez."hükmü 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu  yürürlükten kaldırılmıştır.

4969 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan " becayiş olanlara harcırah ödenmez" hükmünden sonra becayiş suretiyle ataması yapılanlar 6245 sayılı Harcırah kanunda yer alan şartları taşımaları kaydı ile harcırah kanunda sayılan unsurlardan birini veya bir kaçını alabilirler.

Yukarıda mevzuat hükümleri ile birlikte ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere becayiş suretiyle karşılıklı yer değiştiren kamu işçilerine sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 13:22
YORUM EKLE