Hazine ve Maliye Bakanlığının kurum içi uzmanlık sınavları hakkında önemli karar

Hazine ve Maliye Bakanlığının kurum içi uzmanlık sınavları hakkında önemli karar

Hazine ve Maliye Bakanlığının kurum içi uzmanlık sınavları hakkında önemli karar

Hazine ve Maliye Bakanlığının kurum içi uzmanlık sınavları hakkında önemli karar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen Kurum İçi Defterdarlık Uzmanlığı ve Kurum İçi Gelir Uzmanlığı sınavına katılacak adayları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Bir sendika tarafından açılan davada iki önemli yürütmeyi durdurma kararı verildi.

7176 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esasların sözlü sınav düzenlemesine ilişkin hükümleri ile 10. maddesinde yer alan 'en az 75 puan’ ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 09.07.2020 tarihinde Danıştay 2. Dairenin 2020/1713 E: sayılı dosyasında açılan dava açılmıştı. Söz konusu davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Danıştay 2. Daire 03.02.2021 tarihli kararı ile; “davalı idare bünyesinde görev yapan personelin Deftardarlık Uzmanı veya Gelir Uzmanı olarak atanmasına dair genel hükümleri içeren hususların, belirtilen yasal gerekler yerine getirilmeksizin, Usul ve Esaslar şeklindeki adsız düzenleyici işlemle düzenlenmesinde ve bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmamasında hukuka uyarlık görülmemiştir. Dava konusu Usul ve Esaslar'ın, hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen icrailiğinin devam etmesi, tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, ilgililer nezdinde güven zedelenmesine yol açacak ve davacı Sendikanın mensupları yönünden dava sonunda verilmesi olası iptal kararına rağmen işlemden önceki halin iadesi bakımından telafisi güç zarara neden olacaktır.” şeklindeki değerlendirme ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 19:22
YORUM EKLE