Doktora ve yükseklisans yapan öğretim görevlisinin kademe ilerlemesi

Doktora ve yükseklisans yapan öğretim görevlisinin kademe ilerlemesi doktora için ön hazırlık niteliğini taşıyan yüksek lisans öğrenimini bitirerek bir kademe ilerlemesinden yararlananların daha sonra doktora öğrenimini tamamlamaları halinde doktora öğreniminden dolayı iki kademe ilerlemesi yaptırılmak suretiyle doktora öğrenimlerinin değerlendirilmesi

Doktora ve yükseklisans yapan öğretim görevlisinin kademe ilerlemesi

Doktora ve yükseklisans yapan öğretim görevlisinin kademe ilerlemesi 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115819-2

Konu : Doktora öğreniminin değerlendirilmesi

17/5/2007*9545

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi :24/1/2007 tarihli ve B.30.2.ZKÜ.0.70.02-760/900 sayılı yazınız.

İlgi yazınızın incelenmesinden, yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapan akademik personele uygulanacak kademe ilerlemesi hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin lisans üstü eğitimin tanımlandığı (t) bendinin “(2) Doktora” başlıklı alt bendinde; doktora öğreniminin lisansa dayalı altı veya yüksek lisans veya eczacılık ve fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre düzenlenen bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede 2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi incelendiğinde, maddede “doktora yapanlara bir derece uygulanacağı” yönündeki ifadenin lisansa dayalı olarak en az altı yarı yıllık programı kapsayan doktora öğrenimi yapılması durumu ile ilgili olduğu, yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan doktora öğrenimini kapsamadığı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, 2914 sayılı Kanunda yüksek lisans öğrenimi nedeniyle bir kademe ilerlemesinden yararlananların daha sonra doktora yapmaları halinde bu öğrenimlerinin ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiş olmakla birlikte, 2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan, “Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince konu hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” Bölümünün (A) fıkrasının (9) numaralı bendi hükmünün uygulanması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” Bölümünün (A) fıkrasının (9) numaralı bendin de; “Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.”  hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, doktora için ön hazırlık niteliğini taşıyan yüksek lisans öğrenimini bitirerek bir kademe ilerlemesinden yararlananların daha sonra doktora öğrenimini tamamlamaları halinde doktora öğreniminden dolayı iki kademe ilerlemesi yaptırılmak suretiyle doktora öğrenimlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim

YORUM EKLE