A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip sağlık personeline ilave ödeme yapılır mı?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip sağlık personeline ilave ödeme yapılır mı?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip sağlık personeline ilave ödeme yapılır mı?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip sağlık personeline ilave ödeme yapılır mı?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip sağlık personeline ilave ödeme yapılır mı?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip sağlık personeline ilave ödeme yapılır mı?

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan  ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olması nedeniyle, 11/07/2014 tarihinde aynı Hastanede iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen bir personel; söz konusu görevlendirme nedeniyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca ilave ödemeden yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi;  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 8. maddesinin yedinci fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıyan personelin, asli görevlerinin yanında, iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesinin öngörüldüğü ve bu şekilde görevlendirilen personele ilave ödeme yapılmasının kurala bağlandığını belirterek, idava konusu işlemin iptali ile dava tarihinden geriye doğru 60. günden itibaren yoksun kalınan parasal hakların, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6938 E. , 2021/7225 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/6938
Karar No : 2021/7225

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olması nedeniyle, 11/07/2014 tarihinde aynı Hastanede iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen davacı tarafından; söz konusu görevlendirme nedeniyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca ilave ödemeden yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile dava tarihinden geriye doğru 60. günden itibaren yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 8. maddesinin yedinci fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıyan personelin, asli görevlerinin yanında, iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesinin öngörüldüğü ve bu şekilde görevlendirilen personele ilave ödeme yapılmasının kurala bağlandığı; uyuşmazlık konusu olayda, … Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan davacının, aynı Hastanede 11/07/2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirildiğinin tartışmasız olduğu; buna göre, söz konusu görevlendirme nedeniyle, davacıya 6331 sayılı Kanun'un 8. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında ilave ödeme yapılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile dava tarihinden geriye doğru 60. günden itibaren yoksun kalınan parasal hakların, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tüzel kişiliği sona erdirilerek Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimi haline getirildiğinden, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı husumete alınarak işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile dava tarihinden geriye doğru 60. günden itibaren yoksun kalınan parasal hakların, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE