Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 günlü maaş farklarına ilişkin duyuru yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 günlü maaş farklarına ilişkin duyuru yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı  14 günlü maaş farklarına ilişkin duyuru yayımladı

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (2023/8)

Bilindiği üzere, 15/07/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan, 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 28 inci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 40 ıncı maddede özetle; aylıklarını çeşitli mevzuat hükümlerine göre alan kamu personeline 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacağı; söz konusu ilave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı ve bu ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacağı düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında, ilave ödeme için Sistemde Tazminat Kod Bilgileri Referans Tablosunda "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)"  tazminat kodu eklenmiş ve söz konusu tazminat kodu merkezden tüm personel için sisteme geçici olarak yüklenmiştir. Buna göre, 14 Günlük Fark Maaş/Ücret Hesaplama Ekranında bulunan HESAPLA butonunun arkasında ONAYLA butonu da otomatik olarak çalışmakta olup mutemetlerce HESAPLA butonuna basıldığında, merkezden geçici olarak yüklenen "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)"  kodlu ilave ödemeye mutemetlerce nihai hali verilmiş olacak ve ilave ödemenin kişi bazında Sisteme yüklenmesi sağlanmış olacaktır.

Ancak, ilave ödemenin emeklilik, istifa, ücretsiz izne ayrılma vb. nedenlerle hiç ödenmemesi veya kıst olarak ödenmesi gerektiği durumlarda 14 günlük fark maaş/ücret bilgi girişi ekranından ilgili kişinin bilgileri ekrana getirilerek Diğer Tazminat ekranından "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" tazminat kodunun silinmesi ve ilgili kişinin kayıtlı olduğu harcama biriminin 14 günlük fark maaşının/ücretinin yeniden hesaplatılması gerekmektedir.

Ayrıca, ilave ödeme sadece Temmuz/2023 maaş dönemi 14 günlük farklarla birlikte ödeneceğinden ve 14 Günlük Fark Maaş/Ücret menüsünde kıst hesaplama yapılamayacağından, kıst ödenmesi gerektiği durumlarda manuel olarak hesaplanması ve ÖEB?nin MYS üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama ve ilave ödeme işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

 1. MEMURLAR

 1.1. 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri

14 günlük fark maaş ile ilave ödemenin hesaplama işlemi;14 Günlük Fark Maaş İşlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri Ekranından aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır:

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması; 01 Temmuz 2023 - 14 Temmuz 2023 maaş döneminde maaşı eski katsayı üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır. Bu nedenle, 01.07.2023 tarihinden sonra işe başlayan ve Temmuz-2023 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Temmuz 2023 dönemi kıst maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.

Ancak, 15.06.2023 - 14.07.2023 maaş döneminde maaşı eski katsayı üzerinden hesaplanan kamu personelinden, çeşitli nedenlerle (nakil vb.) "Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda" kaydı bulunmayan ve bilgileri aktarılmamış olanların, bu forma bilgilerinin aktarılması işlemi 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "MAAŞ FARK TABLOSUNA AKTARMA" Ekranında, Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak sırasıyla SORGULA ve AKTAR butonuna tıklanarak ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımı yapılacaktır.

Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş ödemesi yapılması gerektiği halde KBS Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda kaydı bulunmayan personel için ise; KBS-FARK MAAŞ TABLOSUNA AKTARMA Formunda Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak SORGULA butonuna tıklanacak ve daha sonra da AKTAR butonuna tıklanmak suretiyle ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımının yapılması sağlanacaktır.

14 Günlük fark maaşlar ile ilave ödeme, 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri> 14 Günlük Maaş Hesaplama butonu ile hesaplatılacaktır.

1.2. Haziran Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Temmuz Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince Ödenmiş Olması)

Harcama biriminin banka şubesi değişikliği nedeniyle Temmuz ayı maaşları yeni banka şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince KBS- 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar" formundan yapılacaktır.

1.3. Birleştirilmiş Harcama Birimlerinde (Örnek; okullar) 14 Günlük Fark Maaş Modülünde Münferit Hesaplama Yapılabilmesine Rağmen Münferit Ödeme Emri Belgesi Oluşturulamaması

Birleştirilmiş harcama birimlerinde, 14 Günlük Fark Maaş Modülünde münferit hesaplama yapılabilmesine rağmen münferit ödeme emri belgesi oluşturulamaması nedeniyle öncelikle Maaş Bilgi Girişi Ekranında kayıtlı olan personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir (İşlem Kodları mutlaka kontrol edilmelidir). Bu kontrolün yapılabilmesi için Maaş Raporları < 14 Günlük Fark Maaş Raporları menüsüne "Fark Maaş Bilgi Girişi Kontrol Listesi" eklenmiştir.

Ayrıca, birleştirilmiş harcama birimlerinde; ilgili harcama birimi için kurumsal hesaplama yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle personele münferit olarak maaş hesaplanması ve ödenmesi gerektiğinde; 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Ekranından hesaplama işlemi yapılacak olup, ödeme emri belgesi MYS üzerinden manuel oluşturularak, muhasebe birimlerine gönderilecektir.

1.4. Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan "27-Fark Tazminatı" ve "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark Maaşları

Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu "27- Özelleştirme Fark Tazminatı" veya "29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" girilen personele fark maaş hesaplaması yapılmamaktadır.

Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark tazminatı ödenmemesi gerekiyorsa; 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda Diğer Tazminat Bilgi Girişi Tablosundan 27- Özelleştirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı kodunun silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması gerekmektedir.

1.5. 14 Günlük Fark Maaş BES Kesintilerinin Gönderilmesi

5510 sayılı Kanuna tabi olup, 14 günlük fark maaşlarından BES kesintisi yapılanlara ilişkin "BES kesinti Listeleri" merkezden 18.07.2023 tarihi itibarıyla her gün elektronik ortamda Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. ye aktarılacaktır.

Bu kapsamda;

1- Genel Bütçeli Kamu İdareleri için KEÖS' den nakit talep edilen harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında,

2- KEÖS kapsamı dışındaki kamu idareleri için ise (Özel Bütçeli İdareler), muhasebe kayıt formunda onay işlemi yapılan harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında,

merkezden Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. ye aktarılacaktır.

Ayrıca, BES kesinti tutarlarının herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermeden, mevzuatta belirlenen en geç ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirket/şirketlerinin hesabına aktarılması mecburiyeti nedeniyle; 14 günlük fark maaş ödemesi yapıldıktan sonra muhasebe birimlerince aynı gün BES gönderme kayıtlarına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması ve BES kesinti tutarlarının emeklilik şirket/şirketlerinin hesabına aktarılması gerekmektedir.

2. KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenmesi gereken 14 günlük fark maaş ile ilave ödeme, Sistemde Ücret Bilgi Girişi>Ücret Hesaplama Ekranından hesaplama türü "14 Günlük Maaş Farkı" seçilerek birlikte hesaplatılacaktır. Her iki ödeme de tek bir Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesi içerisinde oluşturulacaktır.

3. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

4/B Sözleşmeli Personel Modülündeki 14 günlük fark ve ilave ödeme İşlemleri Sistemde Ücret Bilgi Girişi>Ücret Hesaplama Ekranından hesaplama türü "14 Günlük Katsayı Farkı" seçilerek 14 günlük fark ücret ile ilave ödeme birlikte hesaplatılacaktır. Her iki ödeme de tek bir Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesi içerisinde oluşturulacaktır.

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması; 01 Temmuz 2023 - 14 Temmuz 2023 maaş döneminde maaşı eski katsayı ve sözleşme ücreti üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır. Bu nedenle, 15.06.2023 tarihinden sonra işe başlayan ve Temmuz/2023 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) kıst maaş alan personele 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca, 14 günlük fark hesaplaması yapılmadan önce fark listelerinin kontrol edilmesi ve varsa naklen giden/naklen gelen personel için aşağıda belirtildiği şekilde güncellemelerin yapılması gerekmektedir.

3.1- 4B Modülünde 14 günlük fark listelerinin kontrolü, güncelleme ve fark listesine personel ekleme/çıkarma ve banka bilgileri girişleri 4B Sözleşmeli Personel İşlemleri > 14 Günlük Ücret İşlemleri > 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranından yapılacaktır. Sistem bu ekranda listelenen personel için hesaplama yapacaktır.

3.2- Başka bir kurumda 14 günlük fark ekranında ayrılma durum kodlarından birinde olan personeli fark listesine eklemek için, 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranında "Nakil Al" işleminin yapılması ve yine aynı ekrandan banka bilgileri girilip durum kodu "51- Çalışan" olarak güncellenmesi gerekmektedir.

3.3- 14 günlük hesaplamaya dahil edilmeyecek personeli fark listesinden çıkarmak için ise 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranında kişiyi görüntüledikten sonra durum değişikliği yapılarak (yeni kurumunda fark yapılacak ise naklen giden) yaparak "kaydet" yapılacaktır.

Tüm bu işlemler hesaplama işleminden önce ve 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranından yapılacaktır. Her ay ücret ödemeleri için kullanılmakta olan "Ücret Bilgi Giriş Ekranı'nda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Gerekli hallerde ilave ödeme hesaplamasındaki personelin hesaplamadan çıkarılması için Referans Tanımlama Ekranları> İlave Ücret Kişi Bilgi Güncelleme Ekranından kişi sorgulama yapılarak İşlem Kodu işten ayrılma durum kodlarından kişinin durumuna uygun koda alınacak, hesaplamaya dahil edilmesi için ise işe başlama durum kodlarından kişinin durumuna uygun koda alınacaktır. Ücret bilgi girişi ekranında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

4.- 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ HESAPLAMALARINA İLİŞKİN BANKA LİSTELERİNİN İLGİLİ BANKALARA GÖNDERİLMESİ

14 günlük fark maaş ve ilave ödemeye ilişkin banka listelerinin ilgili banka şubelerine merkezden elektronik ortamda aktarılmasına yönelik çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka şubelerine ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve 14 günlük fark maaş ödemesi ile ilave ödemenin yapılmasında aksama yaşanmaması bakımından harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gereken tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.

Serkan Yüceer

Bakan a.

Muhasebat Genel Müdürü

DAĞITIM :

- 5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvelde Sayılan İdarelere

- 5018 Sayılı Kanuna Ekli Iı ve Iıı Sayılı Cetvelde Yer Alıp KBS Personel Modülünü Kullanan İdarelere

- 81 İl Valiliğine

YORUM EKLE