Tayini çıkan personel çocuğunun eğitim durumunu gerekçe göstererek lojmanı kullanmaya devam edebilir mi?

Tayini çıkan personel çocuğunun eğitim durumunu gerekçe göstererek lojmanı kullanmaya devam edebilir mi?

Tayini çıkan personel çocuğunun eğitim durumunu gerekçe göstererek lojmanı kullanmaya devam edebilir mi?

Tayini çıkan personel çocuğunun eğitim durumunu gerekçe göstererek lojmanı kullanmaya devam edebilir mi?

Tayini çıkan personel çocuğunun eğitim durumunu gerekçe göstererek lojmanı kullanmaya devam edebilir mi?

Tayini çıkan personel çocuğunun eğitim durumunu gerekçe göstererek lojmanı kullanmaya devam edebilir mi?

Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararıyla başka bir ile atanan ilgili,  eski görevinin sona ermesine karşın çocuklarının eğitim özrüne binaen lojmanda oturma süresinin uzatılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptli istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi ilgilinin başvurusunu reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi kararında; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Konut Yönetmeliğinin 'Konuttan Çıkma' başlıklı 19. maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamına giren, a) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar..., hükmünün yer aldığı, davacının … Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken ................... İli, … Savcılığı görevine naklen atandığı, 16/02/2015 tarihinde atama kararnamesinin tebliğ edildiği, adına tahsis edilen konutun … Vergi Mahkemesi Hakimi ….'e tahsis edildiği anlaşıldığından, davacının adına tahsis edilen konutta oturma süresinin uzatılması istemiyle yaptığı başvurunun değerlendirilmesi noktasında ilgili mevzuat hükmüyle bağlı olan davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği belirtilmiştir.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Konuttan Çıkma" başlıklı 33 maddesinde " Bu Yönetmelik kapsamına giren;a) (Değişik: 1/9/1986-86/10974) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar." yer alan düzenleme de aynı hükümleri ihtiva etmesi sebebiyle mahkeme kararı idareler açısından emsal oluşturmaktadır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/7227
Karar No : 2021/7081

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
KARŞI TARAF (DAVALI) : …. Vakfı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU :…. İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun … tarih ve … sayılı kararıyla..................................l İli, … Cumhuriyet Savcısı olarak atanan davacı tarafından, .. Adliyesindeki görevinin sona ermesine karşın çocuklarının eğitim özrüne binaen lojmanda … tarihine kadar oturma süresinin uzatılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın … tarih ve … sayılı kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …. İdare Mahkemesince; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Konut Yönetmeliğinin 'Konuttan Çıkma' başlıklı 19. maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamına giren, a) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar..., hükmünün yer aldığı, davacının … Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken ................... İli, … Savcılığı görevine naklen atandığı, 16/02/2015 tarihinde atama kararnamesinin tebliğ edildiği, adına tahsis edilen konutun … Vergi Mahkemesi Hakimi ….'e tahsis edildiği anlaşıldığından, davacının adına tahsis edilen konutta oturma süresinin uzatılması istemiyle yaptığı başvurunun değerlendirilmesi noktasında ilgili mevzuat hükmüyle bağlı olan davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Usul ve yasaya aykırı İdare Mahkemesi kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki …. İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE