Memurun Üvey Annesi Memurun Sağlık Yardımından Faydalanabilir mi?

Memurun üvey annesi sağlık yardımından faydalanabilir mi?

Memurun Üvey Annesi Memurun  Sağlık Yardımından Faydalanabilir mi?

Memurun Üvey Annesi Memurun  Sağlık Yardımından Faydalanabilirmi?

Memurun üvey annesininde memur üzerinden sağlık yardımından faydalanabileceğine ilişkin mahkeme kararı yazımız ekindedir. Her ne kadar mahkeme kararında bahsi edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  209. maddesi yürürlülükten kaldırılmışsa da kararın özünde memurun üvey annesininde öz annesi gibi değerlendirilmesi gerektiği kanunda öz-üvey ayrımı yapılmadığı için kanunen anne sayılan kimsenin memurun üzerinden sağlık yardımından faydalanmasında bir sakınca olmadığı hususu önemlidir. 

T.C. D A N I Ş T A Y Beşinci Daire Esas No : 2007/7920 Karar No : 2009/7906

Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun dava konusu işlemin kurulduğu tarih itibariyle yürürlükte bulunan 209. maddesinde ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin 3. maddesinde sayılan tedavi yardımından yararlanacaklar bakımından üvey anne-öz anne ayrımı yapılmadığı hakkında.

 Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : PTT Genel Müdürlüğü Vekilleri : Av. ..., Av. ... Karşı Taraf : ...

İsteğin Özeti : Aydın İli ... İlçesi PTT Müdürlüğü emrinde görev yapan davacının, kendisini evlat edinen ... adına verilen sağlık karnesinin geri alınmasına ilişkin 29.11.2006 gün ve 14118 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Sultanhisar Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 22.11.1996 günlü, E:1996/197, K:1996/225 sayılı kararı ile davacının ... tarafından evlat edinilmesine izin verildiği, Sultanhisar Noterliğinde düzenlenen evlat edinme sözleşmesi ile de Medeni Kanun’da öngörülen şartların yerine getirildiği; bu itibarla adı geçenin davacının hukuken annesi konumunda bulunduğu, Devlet Memurları Kanununun 209. maddesinde ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin "Tedavi ve Yol Giderlerinden Yararlanacaklar" başlıklı 3. maddesinde sayılan tedavi yardımından yararlanacaklar arasında üvey anne, öz anne ayrımı yapılmadığı gözönüne alındığında, davacının isteminin üvey annelerin sağlık yardımından yararlanamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Aydın 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 21.9.2007 günlü, E:2006/2613, K:2007/1165 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Mustafa Bölükbaşı Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür. Danıştay Savcısı : Aylin Bayram Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen edenlerden birinin varlığına bağlıdır. Aydın 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 21.9.2007 günlü, E:2006/2613, K:2007/1165 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 08:27

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.