Mehil Müddeti İçinde Rapor Alan Memurun Durumu

naklen bir yere atanan memura mehil müddeti içinde sağlık raporu alınırsa memurun izni nasıl hesaplanır?

Mehil Müddeti İçinde Rapor Alan Memurun Durumu

Mehil Müddeti İçinde Rapor Alan Memurun Durumu

Naklen başka yere atanan memurlar bilindiği üzere atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten en geç 15 günü takip eden mesai gününde yeni işyerlerinde göreve başlamak zorundadır.Ancak mehil müddeti içinde hastalanarak rapor alan memurların almış oldukları raporları sağlık iznine çevirip çeviremeyeceği ve alınan sağlık raporuna istinaden mehil müddetinin nasıl etkileneceği husus memurlar arasında tereddüte neden olmaktadır.Bu yazımızda Devlet Personel Başkanlığının görüşü ışığında konuyu açıklamaya çalışacağız.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 nci maddesinde, “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümde kanuni izinlerin kullanılması sırasında başka bir göreve atanan memur için göreve başlama süresinin(mehil müddetinin) iznin bitiminden itibaren başlayacağı belirtilmekle birlikte, atama emri tebellüğ ettirildikten sonra mehil müddeti içinde memurun hastalık raporu alması durumunda göreve başlamayla ilgili herhangi bir düzenleme mezkur hükümde yer almamaktadır.

Adı geçen Kanunun “İşe başlamama halinde yapılacak işlem” başlıklı 63 üncü maddesinde, “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur hükümde memurun başka yerdeki göreve atanması halinde 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevine başlamaması halinde eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile mehil müddetine ek olarak 10 günlük bir süre daha verilebileceği belirtilmekte olup, söz konusu ek sürenin memurun belgeye dayalı zorlayıcı bir mazeretinin bulunmaması durumunda verilebilecek bir süre olduğu değerlendirilmektedir. Bu ek süreyi belgeye dayalı zorlayıcı bir mazeretinin bulunması durumunda verilecek ek süre olduğunun düşünülmesi durumunda bu konuda kurumların takdir yetkisinin olmaması gerekirdi. Halbuki, söz konusu ek sürenin verilip verilmeyeceği hususunda kurumların takdir yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, bahsi geçen memura göreve başlaması için verilebilecek ek süreye ilişkin hükmün mehil müddeti içerisinde hastalık raporu alınması durumunda uygulanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

657 sayılı Kanunun “Hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci maddesinin birinci fıkrasında “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde memura verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunarak izin verileceği belirtilmektedir.

Başka yerdeki göreve ataması yapılarak atama emri tebellüğ ettirilen ve mehil müddeti içindeki personelin memur statüsünün devam ettiği, dolayısıyla bu süre içinde usulüne uygun olarak almış olduğu hastalık raporları süresince memura aylığının verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Mezkur Kanunun “Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları” başlıklı 169 uncu maddesinde “Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.” hükmü yer almaktadır

. Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

- Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesi gereğince verilen mehil müddetinin ilgilinin başka yere taşınmasına ilişkin işleri yapabilmesi için verildiği düşünülmekte olup, bu süre içinde hastalanarak hastalık raporu alan memurun bu işleri yapamayacağının değerlendirilmesi sebebiyle, memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde mehil müddetinin duracağı, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmının devam edeceği,

- Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memurun 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince verilen mehil müddeti içinde memuriyet statüsünün devam etmesi, mezkur Kanunun 105 inci maddesinde memura verilen hastalık izninde aylık ve özlük haklarının korunacağının ve yine aynı Kanunun 18 inci maddesinde bu Kanunda yazılı haller dışında memurun aylığının elinden alınamayacağının belirtilmesi sebebiyle, mehil müddeti içinde hastalık raporu alan memurun usulüne uygun olarak almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilerek aylığının ödenmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığının  08/10/2013  tarih ve 18097 sayılı yazısı

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 10:28
YORUM EKLE