Vekaleten Bir Göreve Atananların Görevden Alınması Gerekçeli Olmalı

Vekaleten Bir Göreve Atanan Gerekçe Gösterilmeden Görevden Alınır mı? vekaleten bir göreve atanan memurun görevden alınmasında her hangi bir gerekçe gösterilmesi gerekir mi

Vekaleten Bir Göreve Atananların Görevden Alınması Gerekçeli Olmalı

Vekaleten Bir Göreve Atananların Görevden Alınması Gerekçeli Olmalı

Danıştay Başkanlığı vekaleten atanmış olduğu görevden herhangi bir gerekçe gösterilmeden alınan memur hakkında "Vekaleten bir göreve atanan kamu görevlisinin vekalet görevinin sona erdirilmesi için; vekalete esas olan nedenin ortadan kalkması, boş kadroya asaleten atama yapılmış olması, vekalet görevine atanan kamu görevlisinin vekalet görevini layıkıyla yerine getirememesi veya vekalet görevinin üzerinde kalmasında sakınca bulunduğunun anlaşılması hallerinin bulunması gerekmektedir." şeklinde karar vererek vekaleten görevlendirmenin keyfi olarak sonlandırılamayacağına karar verdi.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Onikinci Daire

Esas No : 2008/6642

Karar No : 2009/6351 

İsteğin Özeti : … Devlet Hastanesinde Hastane müdür vekili olarak görev yapan davacının vekalet görevinin üzerinden alınmasına ilişkin 11.8.2005 günlü işlemin iptali istemiyle açılan davanın; davacıya isnat edilen fiilerle ilgili olarak düzenlenen inceleme raporu ile bu fiillerin subuta erdirilmediği görülmekte ise de, vekaleten yapılan atamalarda ilgilinin belli bir nedene dayanmaksızın her zaman vekaleten yürüttüğü görevden alınıp, asıl kadrosuna iade edilebileceği göz önüne alındığında, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddi yolunda, .......İdare Mahkemesi'nin 30.6.2007 günlü, E:2007/2976, K:2008/1091 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi:.....

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı :........

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Vekaleten bir göreve atanan kamu görevlisinin vekalet görevinin sona erdirilmesi için; vekalete esas olan nedenin ortadan kalkması, boş kadroya asaleten atama yapılmış olması, vekalet görevine atanan kamu görevlisinin vekalet görevini layıkıyla yerine getirememesi veya vekalet görevinin üzerinde kalmasında sakınca bulunduğunun anlaşılması hallerinin bulunması gerekmektedir. Bu nedenle İdare Mahkemesinin ilgilinin belli bir nedene dayanmaksızın her zaman vekaleten yürüttüğü görevden alınıp, asıl kadrosuna iade edilebileceği şeklindeki gerekçesinde isabet olmamakla birlikte, davacıya isnat edilen fiillerle ilgili olarak düzenlenen inceleme raporu sonucunda idarece vekalet görevini yürütmesinde sakınca bulunduğu anlaşılan ilgili hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığından bu husus kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir. Şanlıurfa İdare Mahkemesince verilen 30.6.2007 günlü, E:2007/2976, K:2008/1091 sayılı kararın bozulmasını gerektirecek başkaca bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 17.11.2009 . tarihinde oybirliği ile karar verildi

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020, 10:17
YORUM EKLE