Müezzin olarak görev yapan personel yardımcı hizmetli kadrosuna atanabilir mi?

Müezzin olarak görev yapan personel yardımcı hizmetli kadrosuna atanabilir mi?

Müezzin olarak görev yapan personel yardımcı hizmetli kadrosuna atanabilir mi?

Müezzin olarak görev yapan personel yardımcı hizmetli kadrosuna atanabilir mi?

Danıştay 5. Dairesi, din hizmetleri sınıfında görev yapan personelin yardımcı hizmetler sınıfına geçirilmesinin yasal her hangi bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle atama işleminin iptaline hükmeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2018/1251 E. , 2020/5881 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/1251
Karar No : 2020/5881

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … İli, … İlçesi, … Camiisinde müezzin kayyım olarak görev yapan davacının, … Kız Kuran Kursuna hizmetli olarak atanmasına ilişkin 25/10/2011 tarih ve 1173 sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 19/04/2017 tarih ve E:2016/16768, K:2017/10820 sayılı bozma kararına uyan, …. İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında; dava konusu işlemin dayanağının Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14/b maddesi olduğu ve davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda tesis edildiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71/2. maddesinde, idareye memurları meslekleri ile ilgili sınıflarından genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa atama konusunda takdir yetkisi tanındığı, ancak anılan yasada Yardımcı hizmetler sınıfı meslek sınıfı olarak tanımlanmadığından, din hizmetleri sınıfında görev yapan davacının yardımcı hizmetler sınıfına geçirilmesinin yasal her hangi bir dayanağı olmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının burada yıprandığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda hakkında tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'NÜN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE