Askerlikte geçen sürenin rütbe terfiinde değerlendirilmesi

Askerlikte geçen sürenin rütbe terfiinde değerlendirilmesi

Askerlikte geçen sürenin rütbe terfiinde değerlendirilmesi

Askerlikte geçen sürenin rütbe terfiinde değerlendirilmesi

Danıştay 5. Dairesi, askerlik süresini rütbe terfiinden saymayan idari işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı         2017/15741 E.  ,  2019/4657 K."İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2017/15741
Karar No : 2019/4657

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Emniyet Genel Müdürlüğü / ANKARA
VEKİLİ: …
KARŞI TARAF (DAVACI): …
VEKİL: …
İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... İl Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser olarak görev yapan davacının, askerlik hizmet süresinin bulunduğu rütbe terfii kıdeminden sayılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 29/03/2008 tarih ve 78571 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince İdari Dava Daireleri Kurulunun bozma kararına uymak suretiyle verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55. maddesinin 14. fıkrasında değişiklik yapan 5337 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 03/05/2005 tarihinden önce 3201 sayılı Yasanın 55. madesinin 14. fıkrasında yer alan " ... askerlik hizmeti, ... süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir." şeklindeki düzenleme uyarınca, davacının askerlik hizmeti süresinin rütbe terfiinde değerlendirilmesi gerektiği halde, bu yolda bir işlemin tesis edilmediği belirtilmiştir. Bu durumda, davacının askerlikte geçen hizmet süresi ile ilgili olarak 3201 sayılı Yasanın 55 maddesinin 14. fıkrasının 5337 sayılı Yasa ile değişmeden önceki şeklinde yer alan " ...askerlik hizmeti, ...süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir." hükmünün öngördüğü değerlendirmeyi yapmayan, dolayısıyla Yasa hükmünün gereğini yerine getirmeyen davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'NİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA, 3. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 09:38
YORUM EKLE