Özür durumu nedeniyle atamalarda muvafakat verilmesi hakkında danıştay kararı

personelinin görev yaptığı yerde özür durumunun giderilememesi halinde muvafakat ile başka bir kuruma atanma dışında, özrünün bulunduğu yere atanma imkanı bulunmadığından ve bu tür özrü bulunan ve özür durumu nedeniyle atanması zorunluluk olduğu

Özür durumu nedeniyle atamalarda muvafakat verilmesi hakkında danıştay kararı

Özür durumu nedeniyle atamalarda muvafakat verilmesi hakkında danıştay kararı 

İdare Mahkemesince, bozma kararına uyulmayarak ve davalı idarece personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek muvafakat verilmediği ileri sürülmekle ise de, sağlık ve eş durumu özrü bulunan üniversite personelinin görev yaptığı yerde özür durumunun giderilememesi halinde muvafakat ile başka bir kuruma atanma dışında, özrünün bulunduğu yere atanma imkanı bulunmadığından ve bu tür özrü bulunan ve özür durumu nedeniyle atanması zorunluluk arz eden personele muvafakat verilmesinin hizmet gereklerine daha uygun düşeceği açık olduğundan, bu iddiaya itibar edilmediği de belirtilerek, dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2012/1641

Karar No : 2015/770

İstemin Özeti: Elazığ 2. İdare Mahkemesinin 26/04/2012 günlü, E:2012/1164, K:2012/470 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmaktayken Sağlık Bakanlığınca yapılan kurumlar arası naklen atama kurası sonucunda Adıyaman İli'ne yerleştirilen davacının, Sağlık Bakanlığı'na atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin 20/10/2009 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Elazığ 2. İdare Mahkemesinin 31/05/2010 günlü, E:2009/1525, K:2010/503 sayılı kararıyla; davacı tarafından dosyaya sunulan belgelerden, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kurumlararası naklen atama kurası sonucu Adıyaman İli'ne kura çeken davacının, bakmakla yükümlü olduğu ve Adıyaman İli'nde ikamet eden babasının kronik iskemik kalp hastalığı, koroner arter hastalığı, hiperkolestorolemi, hiperlipidemi hastalıklarının bulunduğunun ve sürekli tedavi görmesi gerektiğinin anlaşıldığı; davacının bakmakla yükümlü olduğu ve sürekli tedaviye muhtaç ailesinin yanında görev yapması verimliliğine olumlu katkı sağlayacağından, kamu hizmetinden beklenen faydanın artacağı sonucuna ulaşılması karşısında, davacıya muvafakat verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Anılan karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 12/12/2011 günlü, E:2010/5059, K:2011/7271 sayılı kararıyla; Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca 11/09/2009 tarihinde yapılan kurumlar arası naklen atama kurası sonucunda Adıyaman İli'ne kura çektiği; Sağlık Bakanlığı'nın 06/10/2009 günlü işlemiyle kurumlar arası atanmasına esas olmak üzere davalı idareden muvafakat istendiği; davalı idarece hemşire olarak hizmetine ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle naklen atanmasına muvafakat verilmediğinin Sağlık Bakanlığı'na bildirilmesine ilişkin 20/10/2009 günlü işlemin tesis edildiği; bu işlemin iptali istemiyle dava açtığı; davacının görev yaptığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde personel gereksinimi olduğundan ve kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık durumları gözetilerek naklen atanmalarına muvafakat verilmesini zorunlu kılan bir mevzuat hükmü bulunmadığından, davacının başka bir kuruma naklen atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesince, bozma kararına uyulmayarak ve davalı idarece personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek muvafakat verilmediği ileri sürülmekle ise de, sağlık ve eş durumu özrü bulunan üniversite personelinin görev yaptığı yerde özür durumunun giderilememesi halinde muvafakat ile başka bir kuruma atanma dışında, özrünün bulunduğu yere atanma imkanı bulunmadığından ve bu tür özrü bulunan ve özür durumu nedeniyle atanması zorunluluk arz eden personele muvafakat verilmesinin hizmet gereklerine daha uygun düşeceği açık olduğundan, bu iddiaya itibar edilmediği de belirtilerek, dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

Davalı idare, Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nin 26/04/2012 günlü, E:2012/1164, K:2012/470 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Elazığ 2. İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nin 26/04/2012 günlü, E:2012/1164, K:2012/470 sayılı ısrar kararının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/03/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE