Üniversitelerde telafi ders verilmesi durumunda ders ücreti

Üniversitede öğretim görevlilerinin geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları ve mazeretlerinin bitiminden sonra derslerini yapmaları durumunda ek ders ücreti ile alakalı görüş yazısı

Üniversitelerde telafi ders verilmesi durumunda ders ücreti

Üniversitelerde telafi ders verilmesi durumunda ders ücreti 

Öğretim elemanlarına; geçici görev, rapor, izin gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri durumunda, anılan mazeretlerinin bitiminden sonra söz konusu dersleri vermeleri halinde ders programlarının tespitinde takip edilen prosedüre göre Yönetim Kurulunca haftalık ders programında yapılacak değişiklik neticesinde belirlenen tarihte bizzat ve fiilen verecekleri dersler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak ve dersin verildiği haftanın normal ders yükü doldurulduktan sonra ödenebilecek azami sınırlar içerisinde kalınmak kaydıyla ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.BMK.0.15.115831-48

KONU : Ek ders Ücreti 09.06.2009*7237

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

İLGİ : 20.04.2009 tarihli ve B.30.2.SEL.0.65.00.00/300.1075 sayılı yazı.

İlgi yazınız ve eklerinin incelenmesinden, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak çıkartılan “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın 3 üncü maddesinin g fıkrasında belirtilen geçici görev, sevk, rapor ve izinli olanların mazeretlerinin bitiminden sonra derslerini telafi etmeleri ve karşılığında ek ders ücreti almalarının uygulaması ile ilgili olarak tereddüde düşüldüğü belirtilerek Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla, normal öğretimde en çok 20 saate ikinci öğretimde 10 saate kadar ek ders ücreti ödeneceği, ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetlerin dikkate alınacağı, öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağının Yükseköğretim Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde de haftalık zorunlu ders yükünün öğretim üyeleri için en az on saat, öğretim görevlileri ile okutmanlar için en az oniki saat olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2914 sayılı Kanununun 11 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunca yürürlüğe konulan Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esasların 2 nci maddesinde, haftalık ders yükünün hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak şartının esas alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, ek ders ücreti; mecburi ders yükü dışında, haftalık ders programında yer alan ders ve diğer faaliyetler için ders vermekle görevli öğretim elemanı tarafından bizzat ve fiilen yerine getirilmesi durumunda yapılan bir ödemedir.

 Bu çerçevede, öğretim elemanlarına; geçici görev, rapor, izin gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri durumunda, anılan mazeretlerinin bitiminden sonra söz konusu dersleri vermeleri halinde ders programlarının tespitinde takip edilen prosedüre göre Yönetim Kurulunca haftalık ders programında yapılacak değişiklik neticesinde belirlenen tarihte bizzat ve fiilen verecekleri dersler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak ve dersin verildiği haftanın normal ders yükü doldurulduktan sonra ödenebilecek azami sınırlar içerisinde kalınmak kaydıyla ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 Bakan a.

YORUM EKLE