657 sayılı kanuna göre memurun memurluktan çekilmiş sayılması

657 sayılı kanunun 63, 79, 82, 83, 94, ve 108 maddesinde sayılan hallerin varlığı halinde memur memurluktan çekilmiş sayılır memurun işe gelmemesi durumunda çekilmiş sayılması

657 sayılı kanuna göre  memurun memurluktan çekilmiş sayılması

657 sayılı kanuna göre memurun  memurluktan çekilmiş sayılması 

657 sayılı kanunda memurun kanunda belirlenen sürelerde işe başlamaması veya belli sürelerde işe gelmemesi durumunda memuriyetten çekilmiş olarak sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 657 sayılı kanunun 63, 79, 82, 83, 94, ve 108 maddesinde sayılan hallerin varlığı halinde memur memurluktan çekilmiş sayılır 

657 sayılı kanunda memurun çekilmiş memurluktan çekilmiş olarak sayılacağı kanun maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

63. Maddedeki “işe başlamama hali”  Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

79. Maddedeki “yabancı memleketlere gönderilenlerin süre bitiminde göreve başlamamaları”  Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.

82. Maddedeki “muvazzaflık dışında silah altına alınıp da terhislerinden sonra süresi içinde görevlerine başlamayanlar” Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.

83. Maddedeki “muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayıp da terhislerinden sonra süresi içinde görevlerine başlamayanlar” Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

94. Maddedeki “genel çekilme prosedürüne uymanlar” Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.  Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

108. Maddedeki “Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin ortadan kalkması halinde görevlerine başlamayanlar” Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

YORUM EKLE