Tek icra takibi olan personele borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirdiği gerekçesiyle ceza verilmesi

Tek icra takibi olan personele borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirdiği gerekçesiyle ceza verilmesi

Tek icra takibi olan personele borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirdiği gerekçesiyle ceza verilmesi

Tek icra takibi olan memura borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirdiği gerekçesiyle ceza verilmesi

Emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru hakkında başlatılan bir icra takibi sonrasında ilgili personelin borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirdiği gerekçesiyle verilen disiplin cezası ilk derece mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Konuyu temyizen inceleyen Danıştay Beşinci Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/42105
Karar No : 2019/4021

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVACI) :
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … İli, … İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirdiğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/C-2 maddesi gereğince "10 ay uzun süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 14/10/2014 tarih ve … sayılı ... İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında; davacı hakında icra takibi başlatıldığı hususu sabit olmakla, başkaca icra takibi bulunmadığından, eylemin alışkanlık haline geldiği değerlendirilmesinin yapılmasına imkan bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçeyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, bilgi ve belgelerin incelenmesinden davacı eyleminin sübuta erdiği, tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE