Seçim kanununa göre milletvekili olamayacaklar

Seçim kanununa göre milletvekili olamayacaklar , milletvekili seçim kanununa göre belediye başkanı olmada aranan şartlar nelerdir?

Seçim kanununa göre milletvekili olamayacaklar

Seçim kanununa göre milletvekili olamayacaklar 

Mİlletvekili seçim kanununa göre aşağıda sayılan suçlardan dolayı mahkum olanların milletvekili olmaları mümkün değildir. Aşağıda sayılan suçlar belediye başkanı adayı olmak isteyenlerde de geçerlidir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "milletvekili seçilemeyecek olanlar" başlıklı 11. maddesinin (1) fıkrası (f) bendinde ise; "Affa uğramış olsalar bile;

1. (Değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

3. (Değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar." milletvekili seçilemeyecekler arasında sayılmıştır

YORUM EKLE