Tercih gününden sonra alınan kazai rüşt kararı geçerli midir?

Tercih gününden sonra alınan kazai rüşt kararı geçerli midir?

Tercih gününden sonra alınan kazai rüşt kararı geçerli midir?

Tercih gününden sonra alınan kazai rüşt kararı geçerli midir?

Tercih günü geçtikten sonra alınan kazai rüşt kararının atama işlemi yapmak için kabul edilmemesinin hukuka aykırılık teşkil etmediğine dair karar.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/7523 E. , 2020/2956 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/7523
Karar No : 2020/2956

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...
VEKİLİ: ...
KARŞI TARAF (DAVALI): Sağlık Bakanlığı
VEKİLİ: ...

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: Kamu Personeli Seçme Sınavı 2013/2 ataması sonucu ... iline sağlık memuru olarak yerleştirilen davacının, 18 yaşını tamamlamadığı ve tercih işlemlerinin son günü itibariyle kaza-i rüşt kararı almadığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin 10/01/2014 tarih ve 5171 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.


İdare Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 16/10/2018 tarih ve ve E:2015/3789, K:2018/4154 sayılı bozma kararına uyularak; 28/05/1996 doğum tarihli olan davacının, tercih işlemlerine son başvurunun alındığı 27/11/2013 tarihi geçirildikten sonra 29/11/2013 tarihinde kazai rüşt kararı almış olduğu anlaşıldığından atanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, 27/11/2013 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamladığı, atama işleminden önce Mardin Sulh Mahkemesinin kararı ile kazai rüşt kararını aldığı belirtilerek temyiz isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, davacının tercih işlemlerinin son günü olan 27/11/2013 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamadığı ve aynı tarih itibarıyla hakkında kazai rüşt kararı da alınmadığının tespit edildiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ...
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 24/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE