Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğinde kullanılacak defterler

Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğine göre yevmiye defteri, büyük defter ve karar defteri kullanılacak defterlerdir

Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğinde kullanılacak defterler

Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğine göre yevmiye defteri, büyük defter ve karar defteri kullanılacak defterlerdir

Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğinde kullanılacak defterler

Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğinde kullanılacak defterler 

Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğine göre yevmiye defteri, büyük defter ve karar defteri kullanılacak defterlerdir.

Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır:

a) Yevmiye defteri (Örnek:3); kayda geçirilmesi gereken işlemlerin, yevmiye tarih ve müteselsil numara sırasıyla, maddeler hâlinde düzenli olarak kaydedildiği defterdir. Açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak bu deftere kaydedilir.

b) Büyük defter (Örnek:4); yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre ilgili hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgilisayfalarına tasnifli olarak kaydedilir.

c) Kasa defteri (Örnek:5); büyük defterin kasa işlemlerine ait bölümünde, yer alan bilgilere ilaveten günlük kasa sayımına ilişkin bilgiler ile muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlendiği defterdir.

ç) Yardımcı hesap defterleri; hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

(2) Kullanılacak defterlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.

YORUM EKLE