ihaleye katılanlar hangi durumda ihale dışı bırakılır?

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale dışı bırakılacak olan istekliler

ihaleye katılanlar hangi durumda ihale dışı bırakılır?

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale dışı bırakılacak olan istekliler

ihaleye katılanlar hangi durumda ihale dışı bırakılır?

ihaleye katılanlar hangi durumda ihale dışı bırakılır?

Kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerde ihaleye katılanların ihale dışı bırakılmasına neden olan durumlar başlıklar halinde gösterilmiştir.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b. İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

g. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i. 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j. 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

YORUM EKLE