Görevde yükselme sınavlarında başvuru sınırı koyulabilir mi?

İlan edilen kadro sayısı ne olursa olsun, atanma şartlarını taşıyıp başvuruda bulunan ilgili tüm personelin unvan değişikliği sınavına katılabileceği

Görevde yükselme sınavlarında başvuru sınırı koyulabilir mi?

İlan edilen kadro sayısı ne olursa olsun, atanma şartlarını taşıyıp başvuruda bulunan ilgili tüm personelin unvan değişikliği sınavına katılabileceği hk

Görevde yükselme sınavlarında başvuru sınırı koyulabilir mi?

Görevde yükselme sınavlarında başvuru sınırı koyulabilir mi?

Özet: İlan edilen kadro sayısı ne olursa olsun, atanma şartlarını taşıyıp başvuruda bulunan ilgili tüm personelin unvan değişikliği sınavına katılabileceği hk. (21/12/2011-24312)

Rektörlüğünüzce unvan değişikliği sınavı düzenleneceğini belirterek, ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar personelin mi unvan değişikliği sınavına kabul edileceği, yoksa başvuranların tamamının mı söz konusu sınava alınacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Genel Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.” hükmü getirilmiş olup, ek 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmalarının, anılan Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 23’üncü maddesinde, “5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.” hükmü; 28’inci maddesinde de, “Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Ku-

YORUM EKLE