657 memurlara yasak olan faaliyetler

657 devlet memurları kanununa göre memurlara yasak olan faaliyetler

657 memurlara yasak olan faaliyetler

657 devlet memurları kanununa göre memurlara yasak olan faaliyetler

657 memurlara yasak  olan faaliyetler

657 devlet memurları kanununa göre memurlara yasak olan faaliyetler

657 sayılı kanuna göre memurların yasak olan işler aşağıda başlıklar halinde sayılmıştır. 

  • Memurların Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı bulunmaktadır. Memurlar kamu hizmetlerin aksatılması yönünde faaliyette bulunamazlar
  • Memurlar grev yapamazlar.Memurlar grevi destekleyemezler.Grev yapılması yönünde propoganda yapamazlar.
  • Memurların Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı bulunmaktadır. Yasağın kapsamı 657 28. maddede açıklanmıştır.
  • Memurların Hediye alma, menfaat sağlama yasağı vardır. Bu yasak kapsamında memurlar hediye alamazlar.Memurlar tarafından alınacak olan hediyelere ilişkin düzenleme kamu etik kurumu tarafından yapılmaktadır.Konuya ilişkin açıklama 657 sayılı kanunun 29. maddesinde yapılmıştır.
  • Memurlar Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlayamazlar. Memurun denetiminde yerlerden menfaat sağlamasına yönelik yasak 657 sayılı kanunun 30 maddesinde yapılmıştır.
  • Memurlar gizli bilgileri açıklayamazlar. Memurların gizli bilgileri açıklama yasağına ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunun 31 maddesinde yapılmıştır.

Devlet memurları için yasak olan faaliyetlere ilişkin olarak 657 sayılı kanunda yer alan madde metinleri aşağıda yer almaktadır.

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı:

 Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

Grev yasağı:

Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, harhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez veya teşvik edemezler.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011 - KHK-650/38 md.; İptal cümle: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113, K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (…)(1) Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014 - 6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. (Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011 - KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile(1) ; Yeniden düzenleme: 2/1/2014 - 6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla vey a Cu m h u r b a şk a n lığı ka r a r n a m esiy le kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.(2) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı:

Madde 29 – Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. (Ek fıkra: 25/5/2004 - 5176/9 md.) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.

Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı:

Madde 30 – Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı:

Madde 31 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/11 md.) Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

YORUM EKLE