408 sıra nolu milli emlak genel tebliği

387 nolu milli emlak tebliğinde değişiklik yapan 408 sıra nolu milli emlak genel tebliğ

408 sıra nolu milli emlak genel tebliği

387 nolu milli emlak tebliğinde değişiklik yapan 408 sıra nolu milli emlak genel tebliğ

408 sıra nolu milli emlak genel tebliği

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 387)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 408)

MADDE 1- 23/6/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan “Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “kanuni faiz” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Hak sahibi: Hazineye ait tarım arazilerini, 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş olanlardan başvuruda bulunanları,”

“e) İdare: İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak şefliğini,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında ve Ek-3’ün 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibareleri “kanuni faiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş olanlardan başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “süresi de dikkate alınmak suretiyle başvuru süresi,” ibaresi ve ikinci fıkrasında yer alan “başvuru süresi içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvuruda bulunulan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarının hak sahibi olabilmeleri için bu taşınmazları 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması gerekir.

(2) Tarımsal amaçlı kullanımın belirlenmesinde; tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları, kadastro veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler ve benzeri birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler dikkate alınır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ecrimisil borçlarını,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı yürütülür.” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “DEFTERDARLIĞINA / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MALMÜDÜRLÜĞÜNE” ibaresi “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNE” şeklinde değiştirilmiş ve “ve imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “DEFTERDARLIĞI / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / MALMÜDÜRLÜĞÜ” ibaresi “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ” şeklinde değiştirilmiş, “31/12/2017 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle ve halen tarımsal amaçlı olarak kullanıldığınız” ibaresi “31/12/2019 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle ve halen tarımsal amaçlı olarak kullandığınız” şeklinde değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan “(ödenmemiş ecrmisil borçları gibi)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022, 21:02
YORUM EKLE