Mali hizmetler uzmanlarının görev ve yetkileri nedir?

Mali hizmetler uzmanlarının görev ve yetkileri nedir? mali hizmetler uzman yardımıcısı ve uzmanı hangi işleri yürütürler

Mali hizmetler uzmanlarının görev ve yetkileri nedir?

Mali hizmetler uzmanlarının görev ve yetkileri nedir?

Mali Hizmetler Uzmanlarının Görevleri:

Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması için 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarla strateji geliştirme birimleri/mali hizmetler birimlerine verilen ve aşağıda sayılan görevler mali hizmetler uzmanları tarafından yürütülmektedir;

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak

 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

  İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek

  Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

  İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

  İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

  İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

  Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

  Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

  İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktır.

        

    Uzmanlar, bu görevlerinin yanı sıra mesleki Yönetmelik ile kendilerine verilen aşağıdaki görevleri de icra etmektedirler;

  Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek

  Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.

  İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.

YORUM EKLE