Üniversite ceza soruşturması örnek danışay kararları

2547 sayılı kanuna göre yapılan ceza soruşturmalarında örnek danıştay kararları

Üniversite ceza soruşturması örnek danışay kararları

2547 sayılı kanuna göre yapılan ceza soruşturmalarında örnek danıştay kararları 

DANIŞTAY 1. DAİRE Esas No : 2005 / 669 Karar No : 2005 / 1264 Karar Tarihi : 26.10.2005

Özü : Şüphelilere İsnat Edilen Suçlar Birlikte İşlenmiş Olduğundan Tümü İçin Son Soruşturma Açılıp Açılmamasına Aynı Yetkili Kurulca Karar Verilmesi Gerekirken Ayrı Ayrı Yetkili Kurullarca Karar Verilmesinin Yerinde Bulunmadığı Hakkında

KARAR

Şüpheliler:

1-...-...Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

2- ...- " " Müdür Yrd.

3-...- " " Tahakkuk Memuru

4-...- " " Mutemet

Suç :

1- 2003 ve 2004 yılları döner sermaye katkı paylarının ödenmesinde usulsüzlük yapılması

2- 2004 yılında fazla ödenen döner sermaye katkı paylarının geri istenmesinde, ilgililerce geri ödenen

paraların elden alınması ve alındı belgesi verilmemesi

Suç Tarihi : 2003- 2004 Yılları

İncelenen Kararlar :

1-...Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun...ve...hakkında verdiği 27.5.2005 günlü, 29 sayılı

lüzum-u muhakeme kararı

2- Aynı Rektörlükçe oluşturulan Kurulun...ve...hakkında verdiği 27.5.2005 günlü, 30 sayılı lüzum-u

muhakeme kararı

Karara İtiraz Edenler : Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilenler

İnceleme Nedeni : İtirazlar üzerine

... Üniversitesi Rektörlüğünün 20.6.2005 günlü, 244 sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararları ve bu kararlara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Tanju Kızılkuş'un açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının 2 nci bendinin (c) alt bendinde, son soruşturmanın açılıp açılmamasına üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul tarafından karar verileceği, (f) fıkrasının 5 inci bendinde, değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma usulü ve yetkili yargılama merciin görev itibariyle üst dereceliye göre tayin olunacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden,...Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri ve mutemetlik görevi yapan memura isnat edilen suçlar adı geçenlerce birlikte işlendiğinden, 53 üncü maddenin sözü edilen hükümleri gereğince Enstitü Sekreteri ve Mutemet hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına görev itibariyle üst derecede olan Enstitü Müdürü ve Yardımcısı için oluşturulan son soruşturma kurulunca karar verilmesi gerekirken, Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı için ayrı, Enstitü Sekreteri ve Mutemet hakkında ayrı kurullar oluşturularak 27.5.2005 günlü, 29 sayılı kararla Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısının lüzum-u muhakemesine, 27.5.2005 günlü, 30 sayılı kararla da Enstitü Sekreteri ve Mutemedin lüzum-u muhakemesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, 53 üncü maddenin (f) fıkrasının 5 inci bendine göre şüphelilere isnat edilen suçlar birlikte işlenmiş olduğundan tümü için son soruşturma açılıp açılmamasına aynı maddenin (c) fıkrasının 2 nci bendinin (c) alt bendi uyarınca oluşturulacak yetkili kurulca karar verilmesi gerekirken, ayrı ayrı yetkili kurullarca karar verilmesi yerinde bulunmadığından, şüpheliler hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilmesine ilişkin 27.5.2005 günlü, 29 sayılı ve 27.5.2005 günlü, 30 sayılı yetkili kurul kararlarının bozulmasına ve şüpheliler hakkında tek bir yetkili kurulca karar verilmesine, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılarak tesis edilen karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçelerinin Dairemize gönderilmek üzere dosyanın Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine ve kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 26.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY 1. DAİRE Esas No : 2004 / 663 Karar No : 2005 / 119 Karar Tarihi : 04.02.2005

Özü : İlk Soruşturma Tamamlandığında Üniversite Rektörlerinin Oluşturduğu Yetkili Kurulların Son Soruşturmanın Açılması Veya Açılmaması Yolunda Bir Karar Almayarak İlk Soruşturmayı Sonuçsuz Bırakma Yetkileri Bulunmadığı Gibi Yetkili Kurulların Lüzumu Muhakeme Ve Men-İ Muhakeme Dışında Bir Karar Vermelerinin Mümkün Olmadığı Hakkında

KARAR

Sanık : ...-...Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Suç : Şikayetçi ...'nın anılan Fakültenin Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı başkanlığına atamasının yapılması yolundaki isteminin zımnen reddine ilişkin Rektörlük işleminin iptali istemiyle açmış olduğu davanın, Konya İdare Mahkemesinin 29.11.2002 günlü, E:2002/686, K:2002/1649 sayılı iptal kararıyla sonuçlandırılmasına rağmen söz konusu kararı uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanmak

Suç Tarihi : 2003 Yılı ve devamı

İncelenen Karar:...Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 22.10.2004 günlü kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği

... Üniversitesi Rektörlüğünün 2.11.2004 günlü ve 293-12375 sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile 22.10.2004 günlü Yetkili Kurul kararı, Tetkik Hakimi Aylin Ersoy'un açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlarla ilgili olarak ilk soruşturmanın, sanıkların konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı, son soruşturmanın açılıp açılmamasına hangi kurulların karar vereceği ve kurulların oluşumuna ilişkin usul ve esaslar ile kurulların almış olduğu lüzum-u muhakeme kararlarının ilgililerin itirazı üzerine, men-i muhakeme kararlarının ise kendiliğinden Danıştay’ca incelenerek karara bağlanacağı hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümlerin değerlendirilmesinden, maddede sayılan görevlilerin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada suç işlediklerinin ileri sürülmesi halinde yetkili merciler tarafından soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle ilk soruşturmanın başlatılmasının, soruşturmacının iddiaları inceleyerek bir rapora bağlanmasının, bu rapor da dikkate alınarak yetkili kurullar tarafından son soruşturmanın açılıp açılmamasına ilişkin men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme şeklinde bir karar alınmasının yasal zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, ilk soruşturma tamamlandığında üniversite rektörlerinin oluşturduğu yetkili kurulların son soruşturmanın açılması veya açılmaması yolunda bir karar almayarak ilk soruşturmayı sonuçsuz bırakma yetkileri bulunmadığı gibi yetkili kurulların lüzum-u muhakeme ve men-i muhakeme dışında bir karar vermelerinin mümkün olmadığı da açıktır Dosyanın incelenmesinden,...Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurul tarafından verilen 22.10.2004 günlü kararda,...Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı hakkında yukarıda belirtilen eylem nedeniyle men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda bir karar alınmaksızın soruşturma dosyasının Danıştay'ca incelenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda,...Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan sanık hakkında son soruşturmanın açılıp açılmayacağı yolunda bir hüküm içermeyen Yetkili Kurulun almış olduğu 22.10.2004 günlü kararın kaldırılarak yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca Rektörün başkanlığında Rektör yardımcılarından oluşturulacak üç kişilik yetkili kurul tarafından sanığın men-i muhakemesine veya lüzum-u muhakemesine ilişkin bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılarak günlü ve imzalı bildirim alındıları ile Yasa gereği kendiliğinden veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere gönderilmesi için dosyanın...Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 4.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY 2. DAİRE Esas No : 2004 / 332 Karar No : 2004 / 442 Karar Tarihi : 13.05.2004

Özü : 2547 Sayılı Ve 4483 Sayılı Yasalara Göre Yapılan Soruşturmalarda Yetkili Makamca Soruşturma Emri Verilerek Fezleke Düzenlendiği Halde, Yetkili Kurulca Herhangi Bir Karar Verilmediği Anlaşıldığından, Karar Verilmesi Ve Gerekli Tebligatların Yapılması İçin Geri Çevrilmesi Hakkında

KARAR

Tetkik Hakimi : İbrahim Topuz

Sanık : ...-...Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı.

Suçları : Yakınıcı ...'ya, sağlık raporunu yırtarak kötü muamelede bulunmak.

Suç Tarihi : 6.8.2003

... Üniversitesi Rektörlüğü Yetkili Kurul Kararı : Yok

İtiraz Eden : Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı.

İncelenme Nedeni : İtiraz üzerine.

... Üniversitesi Rektörlüğünden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca 12.4.2004 gün ve 7-1309- 1732 sayılı yazı ile gönderilen soruşturma dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) bendinin ilk fıkrası uyarınca; Yükseköğretim üst kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının, bu kuruluş ve kurumların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında, öngörülen hazırlık soruşturması: 1-Fezleke hazırlama aşaması, 2-Yetkili kurul tarafından karara bağlama aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşturulmuştur. Soruşturma emri verilmeden evvel yetkili makamın iddia konularını incelemesi ya da görevlendireceği yetkili bir kişiye incelettirmesi, bu incelemeler sonucu sanıklar ile iddia konusu suçlarının belirlenmesinden sonra T.C.K' na göre soruşturma açılıp açılmayacağı konusunu değerlendirmesi, soruşturma emri vermesi halinde görevlendireceği soruşturmacı veya soruşturmacıların fezleke hazırlama aşamasında sanıkların savunmaları ile tanıkların ifadelerini almaları, suçlarla ilgili belgeleri sırasıyla fezlekeye eklemeleri, tüm bilgi ve belgeleri değerlendirmeleri ve bu değerlendirme sonucu düzenleyecekleri fezlekeyi soruşturma emri veren makama teslim etmeleri, dosyanın karar için Yetkili Kurula gönderilmesi üzerine bu aşamada sözü edilen kurulun sanıkların ismen, iddia konusu suçları da sanıkların ilgilerine göre açık olarak belirtmek suretiyle tarih ve sayısı bulunan bir karar vermeleri, yetkili makamın da bu kararın türüne göre gerekli tebligatın yapılmasını sağlaması gerekli olmaktadır. Dosyanın incelenmesinden, yetkili makam tarafından soruşturma emri verildiği, soruşturma yapılıp fezleke düzenlendiği halde, yetkili kurulca sanığın meni muhakemesi ya da lüzumu muhakemesi yolunda bir karar verilip tebligat yapılmadığı anlaşıldığından, Üniversite Rektörü tarafından 2547 sayılı Kanunun 53/c-2/c maddesi uyarınca bir kurul oluşturulması ve sanık hakkında meni muhakemesi veya lüzumu muhakemesi yolunda bir karar verilmesi, gerekli tebligatın tamamlanarak Dairemize gönderilmesi için dosyanın yerine çevrilmesine 13.5.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY 2. DAİRE Esas No : 2001 / 754 Karar No : 2001 / 1585 Karar Tarihi : 08.06.2001

Özü :

 1-Sağlık Raporunun İtiraz Süresini Kesmeyeceği,

2-2547 Sayılı Yök Kanununda Hüküm

Bulunmayan Durumlarda, 4483 Kanun Uygulanacağı Yök Kanununa Tabi Personelin, Haklarında Verilen Kararlara İtiraz Sürelerinin 10 Gün Olduğu Hakkında

Sanık : ...-... Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi.

Suçu :KPDS Sınavında evrak üzerinde sahtecilik yaparak, kendi yerine bir başkasının sınava girmesini

sağlamak.

Suç Tarihi : 10.5.1998

Üniversite Yetkili Kurul Kararı: Sanığın lüzumu muhakemesine.

Karara İtiraz Eden : Sanık.

İncelenme Nedeni : İtiraz üzerine.

Van Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'ndan 1.5.2001 gün ve Muh.2001/165 sayılı yazı ile gönderilen soruşturma dosyası ve Üniversite Yetkili Kurulunca verilmiş bulunan 18.10.2000 gün ve bila sayılı karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkında Kanun uyarınca incelenerek gereği görüşüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2653 sayılı Kanun ile değişik 53 üncü maddesinin "c" bendinde; Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar ile ilgili olarak uygulanacak ceza soruşturması usulü düzenlenmiştir. Buna göre anılan bendin 2 sayılı alt bendinde; yukarıda belirtilen kamu görevlileri hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar, 4 sayılı alt bendinde; son soruşturmanın açılıp açılmamasına ilişkin kararları ikinci derecede inceleme yetkisine sahip olan kurullar sayılmış ve anılan bendin 8 sayılı alt bendinde de; "Bu Kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı" belirtilmiştir. Öte yandan 4483 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde;

"Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı", 9 uncu maddesinde de, "itiraz süresinin kararın tebliğinden itibaren 10 gün olduğu" hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla 2547 sayılı Kanunun 2653 sayılı Kanunla değişik 53 üncü maddesinin "c" bendinde sayılan kamu görevlileri ile ilgili olarak yapılacak ceza soruşturmalarında; 2547 sayılı Kanunda yer almamış olan hususlarda 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak, itirazlar da 4483 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinde belirtilen 10 günlük sürede yapılacaktır. Diğer taraftan 2547 sayılı Kanun ve 4483 sayılı Kanunda alınan sağlık raporlarının itiraz süresini keseceğine ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır.

DANIŞTAY 1. DAİRE Esas No : 2007 / 1529 Karar No : 2008 / 61 Karar Tarihi : 15.01.2008

İlgili Mevzuat :

• 2547 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU ( Madde 53 )

Özü : Valilik İl İdare Kurulu Tarafından Verilen Karara Bölge İdare Mahkemesince İncelenemeyeceği Bu İtirazı İnceleme Görevinin Danıştay Birinci Dairesine Ait Olduğu Hakkında.

DAVA : İzmir Valiliğinin 28. 12.2007 günlü, 2585 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal'ın açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulü başlıklı (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı uygulanacak hükümler belirtilerek, 53/c-2-e bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili ii idare kurulunun son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vereceği, 53/c-4 bendinde, il idare kurulunca verilen lüzum-u muhakeme kararlarına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden Danıştay İdari Dairesince incelenerek karara bağlanacağı düzenlenmiştir.

Şikayetçi ... tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verildiği, anılan Başsavcılığın

6.12.2006 günlü, Sor. No: 2006/92731, K: 2006/206 sayılı görevsizlik kararı ile dilekçenin şüphelilerin görev yaptıkları Ege Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, görevlendirilen soruşturmacı tarafından düzenlenen fezlekenin 657 sayılı Yasaya göre Tabip kadrosunda görev yapan şüpheliler hakkında karar verilmesi için Rektörlükçe İzmir İl İdare Kuruluna gönderildiği, anılan Kurul tarafından şüphelilerin meni muhakemelerine karar verilerek kararın şikayetçi ve şüphelilere tebliğ edildiği, şikayetçi vekilince İzmir Bölge İdare Mahkemesinde İzmir İl İdare Kurulu kararına itiraz edildiği, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 28.11.2007 günlü, E: 2007/302, K: 2007/321 sayılı kararında dosyanın 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendiği ve şikayetçi itirazının reddine karar verildiği, İzmir Valiliğince 2547 sayılı Yasaya göre İzmir İl İdare Kurulunca verilen 17.10.2007 günlü,497/2007-8 sayılı men-i muhakeme kararı ve dayanağı dosyanın Yasa gereğince incelenmek üzere Danıştay Birinci Dairesine gönderildiği anlaşılmıştır.

İzmir Valiliği İl İdare Kurul tarafından 2547 sayılı Yasanın 53 üncü maddesi hükmü gereğince verilen men-i muhakeme kararına yapılan itirazın bölge idare mahkemesince incelenmesine olanak bulunmadığı bu itirazı inceleme görevinin Danıştay Birinci Dairesine ait olduğu tartışma götürmeyecek hukuksal bir gerçeklik olduğundan, İl İdare Kurulunca verilen men-i muhakeme kararının Yasa gereği kendiliğinden incelenmesine geçildi.

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi öğrencinin 3.11.2003 tarihinde yüzündeki (acne Vulgari) sivilce şikayeti ile Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hekimliğine başvurduğu, Doktor ... tarafından muayene edilerek acne vulgaris tanısı konulduğu ve isotretinoin ( roaccutane ) reçete edildiği, şikayetçinin yedi defa kontrole geldiği ve tetkikler yapıldığı, normal bulunması üzerine tedaviye devam edildiği, Doktor .. .'ın görev yerinin 29.4.2004 tarihinde değişmesinden sonra Doktor ... tarafından roaccutane tedavisinin sürdürüldüğü, iki kez tetkik istendiği, ı. 12.2004 tarihinde tedavinin sonlandırıldığı, 16.12.2004 tarihinde İzmir' Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan böbrek biyopsisi sonucunda hastaya membranoproliferatif glomerulonefrit tanısı konulduğu, bu tedavi ile ilgilenen Doktor .. .'den alınan görüşte hastalığın roaccutane tedavisine bağlı olduğunu kesin olarak söylemenin mümkün olmadığının belirtildiği, Ege Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığının görüşünde de sözü edilen ilaç ile şikayetçide sonradan çıkan hastalık arasında bir ilişkiye rastlanmadığının belirtildiği, olayda hekim kusuru bulunmadığı belirtilerek men-i muhakeme kararı verildiği anlaşılmaktadır. Hastaya yapılan tüm tetkikler temin edilerek, tetkik sonuçlarına göre acne vulgaris tedavisinde kullanılan roaccutane isimli ilacın hastaya uygulanmasına devam edilmesinde hekimlerin meslekte acemilikleri, kusurlu veya ihmalkar davranışlarının bulunup bulunmadığı ve bu ilacın hastada sonradan ortaya çıkan böbrek rahatsızlığının nedeni olup olmayacağı, konularında şüphelilerin görev yaptığı Üniversite dışından konusunda uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişiler marifetiyle yapılacak inceleme sonucunda hazırlanacak rapor da göz önünde bulundurularak bir sonuca ulaşılması gerekmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle eksik incelemeye dayalı olarak soruşturma raporu düzenlendiği anlaşıldığından, şüphelilerin men-i muhakemelerine ilişkin İzmir Valiliği İl İdare Kurulunun 17.10.2007 günlü, 497/2007-8 sayılı kararının bozulmasına, sözü edilen eksiklikler tamamlanarak, bilirkişi incelemesi yaptırılması sonucunda düzenlenecek fezleke üzerine İl İdare Kurulunca yeniden bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şikayetçiye ve şüphelilere gerekli bildirimler yapıldıktan sonra imzalı bildirim alındıları ve Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın İzmir Valiliğine iadesine, 15.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. .11.2000 tarihinde kayda geçen dilekçesi ile itiraz ettiği, her ne kadar sanığın 30.10.2000 tarihinden itibaren 15 günlük sağlık raporu bulunsa da, raporun itiraz süresini kesmeyeceği anlaşıldığından kararın kesinleştiğine, yargılamasının Van Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına 8.6.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY 1. DAİRE Esas No : 2007 / 1357 Karar No : 2007 / 1507 Karar Tarihi : 11.12.2007

İlgili Mevzuat :

• 2547 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU ( Madde 53 )

Özü : Danıştay Birinci Dairesinin, Üst Dereceli Denetimine Tabi Olan Üniversite Yetkili Kurullarınca Verilen Kararlardan Dolayı, Yetkili Kurulların Soruşturma Esnasında Elde Edilen Bilgi, Belge Ve İfadeler İle Hazırlanan Fezlekenin Değerlendirilmesi Sonucunda Ortaya Koydukları Kanaatlerinden Dolayı, Sorumlu Tutulmalarının Mümkün Olmadığı Hakkında.

Şüpheliler :

1-...-Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B. F. Dekanı ve Son.Sor.Yet.Kur.Bşk.

2-....- " Orman Fak. Dekanı ve " Üyesi

114

3-...- " Fen Ed.Fak.Öğ.Üyesi ve " "

Suçları : 2547 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmalar sonucunda son soruşturma yetkili kurulu sıfatıyla yanlı kararlar vermek, daha önce soruşturmacı olarak görevlendirilen, sonra haklarında soruşturma yapılan kişileri koruyarak yargılanmamaları yönünde kararlar vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak

Suç Tarihi : 2007 yılı

İncelenen Karar : Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 23.10.2007 günlü,

2007/4 sayılı men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi ...

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 19.11.2007 günlü, 19606 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi T. K.'un açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarıncaincelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmalar sonucunda son soruşturma yetkili kurulu sıfatıyla yanlı kararlar vermek, daha önce soruşturmacı olarak görevlendirilen, sonra haklarında soruşturma yapılan kişileri koruyarak yargılanmamaları yönünde kararlar vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak iddiası üzerine yapılan soruşturmada; şüphelilerden oluşan yetkili kurul tarafından, üç ayrı soruşturma raporundaki men-i muhakeme önerileri doğrultusunda dosyalardaki bilgi ve belgelere göre ilgililer hakkında men-i muhakeme kararları verildiği, isnat edilen suçun subuta ermediğinin belirtildiği, yetkili kurul tarafından da bu öneri doğrultusunda şüpheliler hakkında men-i muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır.

2547 sayılı Yasanın 53 üncü maddesinde ceza soruşturmalarında hazırlanan fezlekeler üzerine yetkili kurullar tarafından men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme kararları verileceği, men-i muhakeme kararlarının yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine, lüzum-u muhakeme kararlarının da şüphelilerin itirazı üzerine Danıştay Birinci Dairesince incelenerek karara bağlanacağı öngörülmüştür. Bu hükümle üniversite personeli hakkındaki ceza soruşturmalarının iki dereceli olarak incelenip sonuçlandırılması amaçlanmıştır.

Bu durumda Danıştay Birinci Dairesinin üst dereceli denetimine tabi olan üniversite yetkili kurullarınca verilen kararlardan dolayı yetkili kurulların soruşturma esnasında elde edilen bilgi, belge ve ifadeler ile hazırlanan fezlekenin değerlendirmesi sonucunda ortaya koydukları kanaatlerinden dolayı sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı, dolayısıyla dosyada şüphelilerin üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığı anlaşıldığından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 23.10.2007 günlü, 2007/4 sayılı men-i muhakeme kararının onanmasına, dosyanın Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine 11.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY 1. DAİRE Esas No : 2007 / 488 Karar No : 2007 / 571 Karar Tarihi : 15.05.2007

İlgili Mevzuat :

• 2547 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU ( Madde 53 )

DAVA : Şüpheliler:

1- ... Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

2- " " Öğretim Üyesi

Suçları : ...'in Öğretim Üyesi ...'un Öğretim Üyesi ... hakkında verdiği şikayet dilekçesini kabul etmeyerek görevini ihmal etmek, ...'ın Öğretim Üyesi ...'u tehdit etmek.

Suç Tarihi : 2006 yılı

İncelenen Karar : ... Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun ... hakkındaki 9.4.2007 günlü, sayısız lüzum-u muhakeme kararı ve ... hakkındaki 9.42007 günlü, sayısız lüzum-u muhakeme kararı.

Karara İtiraz Edenler : ... ve ...

İnceleme Nedeni : İtirazlar üzerine

... Üniversitesi Rektörlüğünün 26.4.2007 günlü, 3953-3004 sayılı ve 8.5.2007 günlü, 4308-3279 sayılı yazısı ile gönderilen soruşturma dosyası ve yukarıda belirtilen Kurul kararları ile bu kararlara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal'ın açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53-c-2/c maddesinde, fakülte dekanları hakkında rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul tarafından karar verileceği, 53-c-2/d maddesinde de öğretim elemanları hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul tarafından karar verileceği düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, şüpheli Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı hakkında lüzumu muhakeme kararının, yukarıda açıklanan hükme aykırı olarak rektörün başkanlığında bir rektör yardımcısı ile üniversite yönetim kurulu üyelerinden birinin katılımı ile oluşturulan kurul tarafından verildiği, Öğretim Üyesi ... hakkındaki lüzum-u muhakeme kararının da yukarıda belirtilen hükme aykırı olarak rektörün başkanlığında oluşturulan yukarıda belirtilen aynı kurul tarafından verildiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, şüpheli Fakülte Dekanı hakkında verilen 9.4.2007 günlü, sayısız lüzum-umuhakeme kararı ile şüpheli öğretim üyesi ... hakkında verilen 9.4.2007 günlü, sayısız lüzum-u muhakeme kararlarının bozulmasına, Fakülte Dekanı hakkında rektörün başkanlığında iki rektör yardımcısından oluşacak kurul tarafından karar verilmesi yasa hükmü gereği olduğundan, üniversitede iki rektör yardımcısı bulunmaması nedeniyle yetkili kurul oluşturulamıyor ise, bu durumda Yükseköğretim Kurulu Üyelerinden oluşturulacak yetkili kurul tarafından karar verilmesinin temini için bu kişiye ait soruşturma dosyasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi, Öğretim Üyesi ... hakkında da mevzuata uygun olarak üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşturulacak yetkili kurul tarafından bir karar verilmesi, şikayetçi ve şüphelilere gerekli bildirimler yapıldıktan sonra alınacak kararın türüne göre yasa gereği kendiliğinden veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için,

SONUÇ : Dosyanın ... Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, 15.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY 2. DAİRE Esas No : 2004 / 382 Karar No : 2004 / 436 Karar Tarihi : 12.05.2004

Özü : Dekan Ve Dekan Yardımcısı Hakkında 53/C Maddesinin 2/C Bendi Uyarınca Rektörbaşkanlığında Rektör Yardımcılarından Oluşan Bir Kurulun Karar Vermesi İçin Usulsüzoluşturulan Kararın Bozulması Gerektiği Hakkında

KARAR

Tetkik Hakimi : S. Sema Kabukçu

Sanıklar :1-... -... Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Görevlisi (Dekan Yardımcısı Dekan.)

2-...-Aynı yerde Öğretim Görevlisi.

3-... - " " " "

4-... - " " " "

5-... - " " " "

6-... - " " " "

7-... - " " " "

8-... - " " " "

9-... - " " " "

10-... - " " " "

11-... - " " " "

12-... - " " Teknik Mühendis.

Suçları :...Üniversitesi Tıp Fakültesi 60 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi için İslam Kalkınma Bankasından sağlanan ayni kredi çerçevesinde 23.9.1998 tarihinde gerçekleştirilen tıbbi cihazı alımı ihalesine konu tıbbi cihaz ve malzemelerin teslimi sırasında görevlerini gereği gibi yapmamak.

Suç Tarihi : 2000 yılı.

... Üniversitesi Rektörlüğü Yetkili Kurul Kararı: Sanıkların TCK'nun 240 ıncı maddesi uyarınca lüzumu muhakemelerine.

Karara İtiraz Eden: Tüm sanıklar vekilleri Av....ile Av.....

İncelenme Nedeni : İtiraz üzerine.

... Üniversitesi Rektörlüğünden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca 21.4.2004 gün ve 808-5221 sayılı yazı ile gönderilen soruşturma dosyası ve Yetkili Kurulca verilmiş bulunan 26.1.2004 gün ve 2004/1 sayılı karar incelenerek gereği görüşüldü: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/c maddesinin 2(c) bendinde, son soruşturmanın açılıp açılmamasına üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurulun karar vereceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, eylem tarihinde Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve sonradan Dekan olan sanık...ile birlikte diğer görevliler hakkında son soruşturma açılmasına (lüzumu muhakemesine) karar veren üç kişilik kurulun anılan yasa hükmünde öngörülen usule uyulmadan oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle mevzuatta öngörülen usule uyulmadan oluşturulan kurulca verilen kararın bozularak rektörün başkanlığında rektör yardımcılarından oluşturulacak bir kurulca yeniden karar verilmesi ve gerekli tebligat yapıldıktan sonra itiraz edilmesi halinde dilekçelerin eklenerek gönderilmesi için dosyanın yerine çevrilmesine 12.5.2004 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

AYRIŞIK OY Sanıkların üstlerine atılan suç karşısında haklarında uygulanacak soruşturma yönteminin, kendilerinin hukuki statülerine göre değil, gördükleri kamu hizmetinin tabi olduğu yasal esas ve yönteme göre belirlenmesi gerektiği, öğretide ve uygulamada bu şekilde kabul edildiği bilinmektedir. Oysa dosyanın incelenmesinden sanıkların üstlerine atılan suçun; Rektörlük Makamınca ihale konusu malzemelerin teknik özelliklerini belirlemek ve teknik şartnamelerini hazırlamak üzere oluşturulan Teknik Komite üyeleri olmalarından dolayı meydana gelmiş olup, sanık ...'in dekanlık görevinden doğmadığı anlaşıldığından 2547 sayılı Kanununun 53. maddesinin c/2-d-f fıkraları uyarınca oluşturulan yetkili kurulca verilen kararının usule uygun olması nedeniyle aksi yöndeki çoğunluk kararınakatılmıyorum.

DANIŞTAY 2. DAİRE Esas No : 2001 / 1032 Karar No : 2002 / 3415 Karar Tarihi : 10.10.2002

Özü : 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Uyarınca Verilen Yetkili Kurul Kararlarının (Yargılamanın Gerekliliğine İlişkin Kararla) İddianame Niteliğini Taşıması Nedeniyle Sanık İsimlerinin Açıkca Yazılması Gerektiği Hakkında

Sanıklar :1-... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri.

2-... -... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili.

3-... -Aynı yerde Doktora Tezi Sınav Jürisi Üyesi (... Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi).

4-...- " " " " " " " (... Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi ).

Suçları: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalında Doktora Öğrencisi olan ...'a ait doktora tezi ile ilgili uygulama ve işlemlerde usulsüzlükler yapmak.

Suç Tarihi: 2000 yılı ve öncesi.

... Üniversitesi Rektörlüğü Yetkili Kurulu Kararı: ... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer sanıkların meni muhakemelerine.

Karara İtiraz Eden: Yok.

İncelenme Nedeni: Yasa gereği kendiliğinden.

... Üniversitesi Rektörlüğünden 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca 11.6.2001 gün ve 637-32 sayılı yazı ile gönderilen soruşturma dosyası ve Yetkili Kurulca verilmiş bulunan 14.2.2001 gün ve 2001/2 sayılı karar incelenerek gereği görüşüldü:

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 21.5.1985 gün ve 3206 sayılı Kanunla düzenlenen ek 6 ncı maddesinde; Bu Kanunla kaldırılan ilk tahkikat hükümleriyle ilgili olarak, diğer kanunlarda geçen "ilk tahkikat" ibaresinin "hazırlık tahkikatı" olarak değiştirildiği, Diğer kanunlarda, CMUK' nun ilk tahkikat hükümlerine yapılan atıfların, kamu davasının hazırlanmasına ilişkin hükümlerine yapılmış sayılacağı, CMUK' nun 163 ve müteakip maddelerindeki hükümlerin de tahkikatı yapmakla görevli bulunanlar tarafından uygulanacağı belirtilmiştir. Bu duruma göre, bir memur hakkında Yetkili Kurulca verilen ve kamu davasının açılmasına esas olan "yargılamanın gerekliliği"ne ilişkin kararlar "iddianame " niteliği taşımaktadır. Anılan Kanunun 163/2 nci maddesi uyarınca, iddianamede sanığın açık kimliği ile isnat olunan suçun neden ibaret olduğunun belirtilmesi, suçun kanuni unsurlarıyla uygulanması gereken kanun maddelerinin ve deliller ile duruşmanın yapılacağı mahkemenin gösterilmesi gerekmektedir.

Oysa ... Üniversitesi Rektörlüğü Yetkili Kurulunca verilmiş bulunan 14.2.2001 gün ve 2001/2 sayılı kararda sanık isimlerinin açıkça gösterilmediği, bununla birlikte soruşturma emrinde sanık isimlerinin açıkça belirtilmediği ve soruşturmacı tarafından da CMUK' nun 135 inci maddesi hükmüne uygun biçimde hiçbir sanık savunmasının alınmadığı görülmüştür. Açıklanan nedenlerle Yetkili Kurul kararının bozulmasına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 53/c maddesi uyarınca sanık isimlerinin açıkça belirtildiği bir soruşturma emri verildiği takdirde eklenmesi, soruşturmacı tarafından CMUK' nun 135 inci maddesi hükmüne uygun biçimde sanık savunmaları alınarak soruşturma raporu (fezleke) düzenlenmesi ve Yetkili Kurulca tüm sanıkların açık kimlikleri yazılmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi , verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılarak alınacak günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçelerinin de eklenerek gönderilmesi için dosyanın yerine çevrilmesine 10.10.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY 2. DAİRE Esas No : 2001 / 1516 Karar No : 2002 / 1991 Karar Tarihi : 16.04.2002

Özü : 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 53/C Maddesine Göre Yapılacak Ceza Soruşturmasına İlişkin Soruşturma Emirlerinde Sanık İsimlerinin Ve Suçlarının Açıkça Belirtilmesi, Fezlekede Her Sanık Yönünden Ayrı Ayrı Görüş Getirilmesi Ve Yetkili Kurulca Verilecek Kararlarda Da Bu Usule Uyulması Gerektiği Hakkında

Sanıklar:...

Suçları: İhmalleri sonucu yakınıcı ...'ın eşi ...'ın ölümüne neden olmak.

Suç Tarihi :20.3.1999

... Üniveristesi Rektörlüğü Yetkili Kurul Kararı: Son Soruşturma açılmasına gerek olmadığına.

Karara İtiraz Eden: Yakınıcı ...

İncelenme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

... Üniversitesi Rektörlüğünden 11.9.2001 gün ve 278 sayılı yazı ile gönderilen soruşturma dosyası ve Yetkili Kurulca verilmiş bulunan 21.6.2001 gün ve sayılı karar incelenerek gereği görüşüldü:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (C) bendinin ilk fıkrası uyarınca; Yükseköğretim üst kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının, bu kuruluş ve kurumların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında, öngörülen hazırlık soruşturması: 1-Fezleke hazırlama, 2-Yetkili kurul tarafından karara bağlama aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşturulmuştur. Soruşturma emri verilmeden evvel yetkili makamın iddia konularını incelemesi ya da görevlendireceği yetkili bir kişiye incelettirmesi, bu incelemeler sonucu sanıklar ile iddia konusu suçlarının belirlenmesinden sonra T.C.K.na göre soruşturma açılıp açılmayacağı konusunu değerlendirmesi, soruşturma emri vermesi halinde görevlendireceği soruşturmacı veya soruşturmacıların fezleke hazırlama aşamasında sanıkların savunmaları ile tanıkların ifadelerini almaları, suçlarla ilgili belgeleri sırasıyla fezlekeye eklemeleri, tüm bilgi ve belgeleri değerlendirmeleri ve bu değerlendirme sonucu düzenleyecekleri fezlekeyi soruşturma emri veren makama teslim etmeleri, dosyanın karar için Üniversite Yetkili Kuruluna gönderilmesi üzerine bu aşamada sözü edilen kurulun sanıkları ismen, iddia konusu suçları da sanıkların ilgilerine göre açık olarak belirtmek suretiyle tarih ve sayısı bulunan bir karar vermeleri, yetkili makamın da bu kararın türüne göre gerekli tebligatların yapılmasını sağlaması gerekli olmaktadır.

Olayda ise, soruşturma emrinin ismen verilmediği, düzenlenen fezlekede genel olarak görüş getirildiği, Yetkili Kurul tarafından verilen kararda sanıkların ismen gösterilmediği, iddia konusu suçların sanıkların ilgilerine göre açık olarak belirtilmediği anlaşıldığından ... Üniversitesi Rektörlüğü Yetkili Kurulunca verilen kararın bozularak, yöntemine uygun soruşturma emri verilmesi halinde yukarıda belirtilen esaslara uygun biçimde soruşturma yapılması, fezleke düzenlenmesi ve karar verilmesi için dosyanın yerine geri çevrilmesine 16.4.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY 1. DAİRE Esas No : 2012 / 1266 Karar No : 2012 / 1472 Karar Tarihi : 17.10.2012

İlgili Mevzuat :

• 3628 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE

KANUNU ( Madde 17 , Madde 19 )

• 2547 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU ( Madde 53 )

DAVA : Suçları : ... Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından yapılan temizlik ihalesine fesat karıştırmak

Suç Tarihi: 2011 Yılı

İncelenen Karar: ... Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 27.07.2012 tarih ve 2012/4 sayılı men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

... Üniversitesi Rektörlüğünün 09.08.2012 tarih ve 663.07.738 sayılı yazısının ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Baki Boybaşı' nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesinin ( c ) fıkrasında, ceza soruşturmasının, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yapılacağı, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17'nci maddesinde, bu Kanunda ve 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı, 19'uncu maddesinde, Cumhuriyet savcısının 17'nci maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine bildireceği hükümlerine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, şüphelilere isnat edilen eylemin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında yer alan ihaleye fesat karıştırma suçuna karşılık geldiği, anılan Kanun uyarınca bu suçla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının doğrudan soruşturma yapma yetkisinin bulunduğu, bu nedenle isnat edilen suçla ilgili olarak Rektörlükçe 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı anlaşıldığından,

SONUÇ : ... Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 27.07.2012 tarih ve 2012/4 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, dosyanın genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere Van Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin ... Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine, 17.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY 3. DAİRE Esas No : 1986 / 1657 Karar No : 1986 / 1657 Karar Tarihi : 25.03.1987

Özü : Defter Ve Belgelerin, İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesi Resen Takdirsebebi Olduğu Ancak, Dönem Matrahının Takdirinde Emsallerinin Kazançlarının Dikkate Alınması Gerektiği Hakkında

Mobilya cilacılığı faaliyetinde bulunan ve iki kez istenilmesine karşın 1979 takvim yılına ait defter ve belgelerini ibraz etmeyen davacı adına anılan takvim yılı için inceleme raporuna dayanılarak salınan gelir ve mali denge vergileri ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; Vergi mükelleflerinin defter ve belgelerini muhafaza zorunda oldukları; Vergi Usul Kanununun vergi incelemesiyle ilgili hükümlerine göre mükelleflerin işlemlerini, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak, incelemek, kontrol ve tespit etmek hak ve yetkisinin idareye ait olduğu; bu nedenle inceleme elemanına ibraz olunmayan, ancak Mahkemelerine gönderilen defter ve belgelerin mahkemece incelenmesinin idare yerine geçerek işlem tesisi anlamına geleceğinden iş hasılatı ve randıman tespiti ile karşıt inceleme yapılmasına yasal olanak bulunmadığı; esasen bu defter ve belgelerin sonradan düzenlenmesinin her zaman mümkün olacağı, ancak mobilya cilacılığı gibi emeğe dayanan bir işten dolayı yıllık olarak tespit edilen 1000000 TL.sı gayri safi kazancın fazla olduğu, esasen inceleme raporunda emsali araştırması ve başka ayrıntıya yer verilmediği, vergide eşitlik ve adaletin tesisi bakımından davacının anılan yılda emsallerine nazaran 750.000 TL. gayri safi kazanç temin edebileceği anlaşıldığından matrah farkının 241.300 TL.sı olacağı gerekçesiyle kısmen kabul eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir. Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine karar verildi.

DANIŞTAY 1. DAİRE Esas No : 2012 / 510 Karar No : 2012 / 894 Karar Tarihi : 24.05.2012

İlgili Mevzuat :

• 2709 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( Madde 129 )

• 2547 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU ( Madde 53 )

DAVA : Şüpheliler :

1- ... - T.C. Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

2- ... - Aynı Fakültede Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Aynı Hastanede Başhekim Yardımcısı

Suçları : Şikayetçi ...'ın ortak olduğu ... Toplu Temizlik, Yemek ve Telefon Hizmetleri isimli firmanın

19.9.2011 tarihinde yapılan "Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Hasta Kabul, Veri Girişi ve Hasta Yönlendirme Hizmetleri Alımı" işine ilişkin ihaleye katılmasını engellemek, yasal koşullar bulunmadığı halde 2011/142048 kayıt numaralı söz konusu ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre gerçekleştirmek, bu ihaleyle ilgili işlemleri mevzuata aykırı olarak ve açıklık ve rekabet ilkelerini ihlal ederek yürütmek

Suç Tarihi : 2011 Yılı

İncelenen Karar : T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 7.3.2012 tarih ve 2012/8 sayılı men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğünün 22.3.2012 tarih ve 135 sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Levent Kaya'nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : Anayasanın 129 uncu maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılmasının kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlı olduğu hükme bağlanmış, 4483 sayılı Yasada, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merciler ve izlenecek usul düzenlenmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin ( c ) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlarla ilgili olarak soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı, son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar ve kurulların oluşumuna ilişkin usul ve esaslar ile kurulların almış olduğu lüzum-u muhakeme kararlarının ilgililerin itirazı üzerine, men-i muhakeme kararlarının ise kendiliğinden Danıştay’ca incelenerek karara bağlanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, şüpheliler ... ve ...'ın şikayet konusu suçun işlendiği 2011 yılı Eylül ayında Sağlık Bakanlığına bağlı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptıkları anlaşılmıştır.

Şikayetçi ...'nın ortağı olduğu ... Toplu Temizlik, Yemek ve Telefon Hizmetleri isimli firmanın 19.9.2011 tarihinde yapılan "Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Hasta Kabul, Veri Girişi ve Hasta Yönlendirme Hizmetleri Alımı" işine ilişkin ihaleye katılmasının engellendiği, bu ihalenin 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak gerçekleştirildiği ve ihaleyle ilgili işlemlerin usulsüz olarak yürütüldüğü yolundaki şikayeti üzerine Rize Cumhuriyet Başsavcılığının 8.12.2011 tarih ve Soruşturma No: 2011/5818 sayılı kararıyla Rize Valiliğinden soruşturma izni istenilmesi üzerine Rize Valiliğinin 23.12.2011 tarih ve 6844 sayılı yazısıyla şikayet konusu eylemle illiyet bağı bulunan üç kişi hakkında ön inceleme yapılmak üzere ön incelemeci görevlendirildiği, ... ve ...'ın ise Üniversite personeli olmaları nedeniyle bunlar hakkında 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince işlem yapılması gerektiği belirtilerek ilgili evrakın T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, Rektörlükçe yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekeye dayalı olarak T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 7.3.2012 tarih ve 2012/8 sayılı kararıyla, ... ve ...'ın men-i muhakemelerine karar verildiği görülmekteyse de, isnat olunan suçun işlendiği 2011 yılı Eylül ayı itibarıyla Sağlık Bakanlığına bağlı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan adı geçenler hakkında söz konusu Hastanedeki görevleri nedeniyle ve bu görevlerinden kaynaklanan suçlarla ilgili olarak 2547 sayılı Yasa uyarınca ceza soruşturması yapılmasına, men-i muhakeme veya lüzum-u muhakemeleri yolunda bir karar alınmasına olanak bulunmadığı açıktır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Rize Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 7.3.2012 tarih ve 2012/8 sayılı men-i muhakeme kararının kaldırılmasına, isnat edilen suçlar nedeniyle ... ve ... hakkında 4483 sayılı Yasa uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için Rize Valiliğine iletilmek üzere dosyanın karar ekli olarak T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne ( T.C. Rize Üniversitesi ) iadesine, 24.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE