Memur savunmadan önce soruşturma raporunu alabilir mi

memur savunma yapmadan önce hakkındaki iddiaların tam olarak ne olduğunu öğrenmek için soruşturma raporunu talep edebilir.Memurun bilgi edinme kanunu kapsamında soruşturma raporunu alabileceği yönünde danıştay kararı yazımız ekindedir.

Biyoloji bölümünün anastezi teknikerliğinin üst öğrenimi sayıldığı Biyoloji bölümünün anastezi teknikerliğinin üst öğrenimi sayıldığı

Danıştay 12. Dairesi, T. 28.01.2014, E. 2013/5654, K. 2014/183: "Uyuşmazlıkta; davacının dava konusu işlemin dayanağı olan disiplin soruşturma raporu ile eklerinin bir suretinin kendisine verilmesini talep etmesine karşılık, Iğdır Valiliğince 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun "idari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler" başlıklı 19. maddesi uyarınca bu talebin Valiliklerince uygun görülmediği gerekçesiyle soruşturma dosyası ve eklerinin davacıya verilmediği, böylece davacının savunma hakkının ve dolayısıyla açmış olduğu bu davada savunmasını yapabilmesi bakımından adil yargılanma hakkının ihlal edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde ve davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır",