Kendine yersiz tazminat ödenen memur ödemeye sebep olan memur hakkında idari soruşturma açılmasını istedi

Uzman olarak görev yapan bir personel, 29/11/2005 - 14/01/2009 tarihleri arasında yersiz olarak ödenen denetim tazminatı tutarının ödenmesine sebebiyet veren kamu görevlilerinin, gerekli soruşturmanın yapılması suretiyle tespiti yönünde yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi ilgiliue fazla ve yersiz olarak ödenen denetim tazminatı tutarı sebebiyle kamu zararı oluştuğunu, ayrıca davacının Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince ilgili konumunda bulunduğunu, kendisine sehven yapılan fazla ve yersiz ödeme sebebiyle, sebepsiz yere zenginleşen kişi olduğunu, ödemeye sebep olan kamu görevlilerinin bu işlemler nedeniyle zenginleşmesi halinde rücuyu gerektiren bir alacağın bulunmadığını, kaldı ki, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının idare aleyhine açılabileceğini belirterek davanın reddine hükmetmiştir.

Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, temyiz talebini reddederek ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Mülakat sınavında adayların cevapları kayda alınmalı mı? Mülakat sınavında adayların cevapları kayda alınmalı mı?

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/2954 E. , 2021/6675 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2954
Karar No : 2021/6675

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : 1. Hukuk Müşaviri V. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: ... Kurumu Başkanlığında uzman olarak görev yapan davacı tarafından, 29/11/2005 - 14/01/2009 tarihleri arasında yersiz olarak ödenen denetim tazminatı tutarının borç çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; ... İdare Mahkemesince verilen dava konusu işlemin iptali kararının kesinleştiği, ancak aynı tutarla ilgili olarak açılan alacak davasında ise …Sulh Hukuk Mahkemesince verilen kabul kararı üzerine ödeme yapıldığından bahisle, denetim tazminatı tutarının ödenmesine sebebiyet veren kamu görevlilerinin, gerekli soruşturmanın yapılması suretiyle tespiti yönünde yapılan başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; dava konusu uyuşmazlıkta, davacıya fazla ve yersiz olarak ödenen denetim tazminatı tutarı sebebiyle kamu zararı oluştuğu, ayrıca davacının Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince ilgili konumunda bulunduğu, kendisine sehven yapılan fazla ve yersiz ödeme sebebiyle, sebepsiz yere zenginleşen kişi olduğu, ödemeye sebep olan kamu görevlilerinin bu işlemler nedeniyle zenginleşmesi halinde rücuyu gerektiren bir alacağın bulunmadığı, kaldı ki, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının idare aleyhine açılabileceği dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Yersiz ödendiği gerekçesiyle borç çıkarılan denetim tazminatı tutarının ödenmesi husunda idarece karar verildiği, ancak bu duruma rağmen, bu kararın kim tarafından verildiği hususunda soruşturma yapılmadığı, gerekli soruşturmanın yapılması halinde tespit edilen kişi hakkında disiplin soruşturması hükümlerinin uygulanabileceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının kendilerine rücu edilmek kaydıyla, Kanun'un gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabileceği, aynı düzenlemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da yer aldığı, yaklaşık 3,5 yıl boyunca kendisine her ay mevzuata aykırı olarak denetim tazminatı ödenmiş bulunan davacının, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlanan ilgili sıfatına sahip olduğu, fazla ödemenin tahsilinde sorumluya olduğu kadar ilgili konumunda bulunan kişiye de borcun tebliği ve ödenmemesi halinde genel hükümlere göre dava açılacağı şeklinde işlem başlatılmasında hukuka aykırılık olmadığı belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.