Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin; 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 170 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (e) bendi ve 193 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere 1/1/2025 tarihine kadar uygulanmayacak. Söz konus madde hükümleri şu şekilde:

15 Stoklar grubuna ait hesapların işleyişini düzenyelen 85 inci maddesinin 3 fıkrası; "(Ek:RG-24/2/2018-30342) (7)(8) Dönem sonlarında, kamu idarelerine ait ticari malların net gerçekleşebilir değerleri tespit edilir. Net gerçekleşebilir değer; olağan iş akışı içerisinde tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetleri ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının düşülmesiyle elde edilen tutardır. Tespit edilen tutarlar maliyet bedeliyle dönem sonlarında karşılaştırılır ve düşük olanı üzerinden kayıtlar güncellenir. Net gerçekleşebilir değer üzerinden kayıtların güncellenmesi karşılık ayırmak suretiyle gerçekleştirilir.",

25 Maddi duran varlıklar grubuna ait hesapların işleyişini düzenleyen 170 inci maddesinin  birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (e) bendi ;

"Madde 170- Maddi duran varlıklar hakkında; Taşınır MalYönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği ve 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır:

a) Maddi duran varlıkların hesaplara alınması; 

...

5) Üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapılar ayrı ayrımuhasebeleştirilir

.....

"e) (Ek:RG-24/2/2018-30342) (7)(9)Maddi duran varlıkların değer düşüklüğü karşılığı işlemleri;

1) Maddi duran varlıklardan, gelecekte ekonomik fayda veya hizmet sunumu potansiyelinde, amortisman ya da itfa suretiyle oluşacak kaybın üzerinde bir kaybın oluşması durumunun idarece tespit edilmesi halinde değer düşüklüğü karşılığıayrılır.

2) Değer düşüklüğü karşılığı, nakit üretmeyen maddi duran varlığın geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da nakit üreten maddi duran varlığın geri kazanılabilir tutarı ile net defter değeri karşılaştırılarak ayrılır.

3) Geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da geri kazanılabilir tutar, varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinin karşılaştırılmasısonucunda bulunan yüksek değeri ifade eder.

4) Kullanım değeri ise nakit üreten varlıklar için gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri, nakit üretmeyen varlıklarda ise varlığın kalan hizmet potansiyelinin bugünkü değeridir.

5) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ya da kullanım değerinden herhangi birinin defter değerini aşması durumunda karşılaştırma yapılmasına ve karşılık ayrılmasına gerek yoktur. "

26 Maddi olmayan duran varlıklar grubununa ait hesapların işleyişini düzenleyen 193 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi;

Hesap grubuna ilişkin işlemler

MADDE 193- (1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir:

....

ç) (Ek:RG-24/2/2018-30342) (7) Maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü karşılığı işlemleri;

1) Maddi olmayan duran varlıklardan, gelecekte ekonomik fayda veya hizmet sunumu potansiyelinde, amortisman ya da itfa suretiyle oluşacak kaybın üzerinde bir kaybın oluşması durumunun idarece tespit edilmesi halinde değer düşüklüğü karşılığıayrılır.

2) Değer düşüklüğü karşılığı, nakit üretmeyen maddi olmayan duran varlığın geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da nakit üreten maddi olmayan duran varlığın geri kazanılabilir tutarı ile net defter değeri karşılaştırılarak ayrılır.

3) Geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da geri kazanılabilir tutar, varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinin karşılaştırılmasısonucunda bulunan yüksek değeri ifade eder.

4) Kullanım değeri ise nakit üreten varlıklar için gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri, nakit üretmeyen varlıklarda ise varlığın kalan hizmet potansiyelinin bugünkü değeridir.

5) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ya da kullanım değerinden herhangi birinin defter değerini aşması durumunda karşılaştırma yapılmasına ve karşılık ayrılmasına gerek yoktur"

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 170 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (e) bendi ve 193 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere 1/1/2025 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 10:17
YORUM EKLE