Hastane döner sermayesinden ödenen tutar ne kadar sürede istenir?

Hastane döner sermayesinden ödenen tutar ne kadar sürede istenir?

Hastane döner sermayesinden ödenen tutar ne kadar sürede istenir?

Hastane döner sermayesinden ödenen tutar ne kadar sürede istenir?

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 22/12/1973 gün ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı ile idarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın hatalı ödediği tutarı her zaman geri alabileceği, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin istirdadının ise, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu davacıya yapılan ödemelerin, anılan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı uyarınca son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren dava açma süresi içinde geri alınması mümkün iken, bu süre geçirildikten çok sonra tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/2301 E. , 2020/3946 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/2301

Karar No : 2020/3946

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ... Valiliği

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI): ...'ı temsilen ... Sendikası

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: ... Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan davacının, daha önce görev yaptığı ... Devlet Hastanesi'nin hesaplarının muhasebat kontrolörü tarafından incelenmesi sonucunda, 2006 yılı Aralık ile 2007 yılı Aralık ayı arasındaki dönemde fazladan 33.618,54-TL döner sermaye ek ödemesi yapıldığı tespit edildiğinden bahisle söz konusu tutarın davacı adına borç çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali ile maaşından yapılan kesinti tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 26/02/2019 tarih ve E:2018/6976, K:2019/1359 sayılı bozma kararına uyularak;... Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan davacıya, Muhasebat Genel Müdürlüğü Başkontrolorü tarafından yapılan denetim sonucunda, 2006 Aralık ile 2007 Aralık ayları arasında 33.618,54-TL fazla döner sermaye ek ödemesi ödendiğinin tespit edildiği, bu rapor uyarınca da 33.618,54-TL'nin tahsil edileceği hususunun 01/07/2010 tarihli tebliğ ilmuhaberi ile davacıya bildirildiği, buna müteakip 14/07/2010 tarihli dilekçe ile itiraz edilip yapılan itirazın reddi üzerine açılan davada; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 22/12/1973 gün ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı ile idarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın hatalı ödediği tutarı her zaman geri alabileceği, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin istirdadının ise, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu davacıya yapılan ödemelerin, anılan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı uyarınca son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren dava açma süresi içinde geri alınması mümkün iken, bu süre geçirildikten çok sonra tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından; dava konusu işlemin iptaline ve davacıdan iade alınan miktarın iade alındığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, 20/01/2007 tarihinde il dışı eğitim görevlendirmesi sona erdikten sonra da mesleğini serbest olarak icra eden davacıya, mesleğini serbest olarak icra etmeyen personel için öngörülen serbest meslek katsayısı üzerinden yapılan ödemenin açık hata sonucu yapıldığı, söz konusu eğitime katılmadan önce (0,3) katsayı üzerinden ek ödemeden yararlanan davacının, (1) katsayısı üzerinden ek ödemeden yararlandığı, eğitim süreci tamamlandıktan sonra yeniden mesleğini serbest olarak icra etmeye devam etmesine rağmen, yine (1) serbest meslek katsayısı üzerinden döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmayacağını bilmemesinin düşünülemeyeceği, bu itibarla, açık hata sonucu yersiz olarak yapılan döner sermaye ek ödemesinin davacı adına borç çıkartılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ve davacıdan iade alınan miktarın iade alındığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/1662 E. , 2020/4271 K.

YORUM EKLE