İdarenin disiplin cezası gerektirir fiili öğrendikten sonra yazışma başlatması zamanaşımını durdurur mu?

İdarenin disiplin cezası gerektirir fiili öğrendikten sonra yazışma başlatması zamanaşımını durdurur mu?

İdarenin disiplin cezası gerektirir fiili öğrendikten sonra yazışma başlatması zamanaşımını durdurur mu?

İdarenin disiplin cezası gerektirir fiili öğrendikten sonra yazışma başlatması zamanaşımını durdurur mu?
 

İlgilinin eylemi ile alakalı olarak güvenlik görevlilerince tutanak düzenlenerek tutanağın aynı gün (31.03.2014) kurum kaydına girmesi ile idarenin 31.03.2014 tarihinde ilgilinin fiiliden haberdar olduğu, idare personelin fiilinden haberdar olduktan sonra altı ay içerisinde olayın disiplin yönünden incelenmesine ilişkin yazışmaları yaparak soruşturma başlatılmasına ilişkin iradesini ortaya koyduğu hususu dikkate alındığında Devlet memurluğundan çıkarma cezalarında altı ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmasına ilişkin yasal zorunluluğun yerine getirildiği hakkında

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/9668
Karar No : 2020/4178

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı / ANKARA
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:…sayılı kararının bozulmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 29/03/2018 tarih ve E:2016/7005, K:2018/1353 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş hekimi olarak görev yapan davacı tarafından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(b) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarihli ve … sayılı işleminin iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesi istenilmektedir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare Mahkemesince, davacıya isnat edilen ve 21.03.2014 tarihinde gerçekleştiği iddia edilen fiil için 31.03.2014 tarihinde güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanak aynı gün (31.03.2014) kurum kaydına girmiş olup, davacının fiilinin yetkili amirlerce kesin olarak öğrenildiği bu tarihten (31.03.2014) itibaren memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiil isnadı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesinin (b) bendi uyarınca 6 ay içinde en son 31.09.2014 tarihine kadar disiplin soruşturmasına/kovuşturmasına başlanılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 24.10.2014 tarihinde muhakkik görevlendirilmek suretiyle başlanılan idari soruşturmada/kovuşturmada ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı, bu durumda, davacıya isnat edilen ve memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanılmaması nedeniyle idarenin ceza verme yetkisi zamanaşımına uğradığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği, Anayasanın 125. maddesi uyarınca, dava konusu işlem sebebiyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların davalı idarelerce davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, davacının eylemi ile ilgili olarak güvenlik görevlilerince tutanak düzenlenerek tutanağın aynı gün (31.03.2014) kurum kaydına girmesi ile idarenin 31.03.2014 tarihinde davacının fiiliden haberdar olduğu, idare davacının fiilinden haberdar olduktan sonra altı ay içerisinde olayın disiplin yönünden incelenmesine ilişkin yazışmaları yaparak soruşturma başlatılmasına ilişkin iradesini ortaya koyduğu hususu dikkate alındığında Devlet memurluğundan çıkarma cezalarında altı ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmasına ilişkin yasal zorunluluğun yerine getirildiği anlaşıldığından davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde soruşturma zamanaşımının bulunmaması nedeniyle ceza verme yetkisinin de zamanaşımına uğramadığı açık olduğundan, idare mahkemesince işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davalı idarenin ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığından kararın bozulmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, olayın öğrenildiği tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra soruşturmaya başlandığı ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Düzeltilmesi istenen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 29/03/2018 tarih ve E:2016/7005, K:2018/1353 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin, … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca ONANMASINA,
3. Davacı tarafından karar düzeltme aşamasında yapılan yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine 10/12/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

(X) KARŞI OY :
Düzeltilmesi istenen karar kanun ve usule uygun olup, düzeltmeyi gerektiren bir sebep de bulunmadığından karar düzeltme isteminin reddi gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021, 10:42
YORUM EKLE