Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4104

Ekli “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 80 inci ve geçici 3 üncü maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığını” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇÎCİ MADDE 2- Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 26 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkratan, 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 311/A maddesi hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere 1/1/2025 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE