Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4104

Ekli “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 80 inci ve geçici 3 üncü maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığını” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇÎCİ MADDE 2- Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 26 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkratan, 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 311/A maddesi hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere 1/1/2025 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE