Fazla ödenen vergide muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Fazla ödenen vergide muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Fazla ödenen vergide muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Fazla ödenen vergide muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Fazla ödenen vergide muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Fazla ödenen vergide muhasebe yetkilisinin sorumluluğu 

Sayıştay Kararı - 4. Daire, 8/317, T. 31.10.2023

DAMGA VERGİSİ

... Belediyesi tarafından ihale edilen ".......... Alım İşi"nde sözleşme ve ihale kararı üzerinden tahsil edilen damga vergilerinin hakediş ödemelerinden mükerrer tahsil edilmesi üzerine yükleniciye iade edilmesi gerekenden fazla tutarda ödeme yapılması hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun "Konu" başlıklı l inci maddesinde; "Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.", "Mükellef" başlıklı 3 üncü maddesinde; "Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder.", "Resmi daire" başlıklı 8 inci maddesinde ise; "Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir." hükümleri yer almaktadır.

488 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı Tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (A-1) bendinde; belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 9,48 oranında, "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci bendinde ise; İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 5,69 oranında damga vergisine tabi olacağı düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede, "....... Alım İşi" için alınan ihale kararı ile buna istinaden imzalanan sözleşme üzerinden toplam ..... TL damga vergisi tahsilatı yapıldığı, ancak buna ilaveten düzenlenen hakedişlerden de toplam ..... TL tutarında sözleşme ve ihale karar damga vergisinin mükerrer alındığı tespit edilmiştir.

Yüklenici tarafından idareye verilen ..... tarihli dilekçe üzerine mükerrer alınan .... TL'nin iadesi gerekmekte iken, idare tarafından yükleniciye ... TL damga vergisi iadesi yapılmıştır. Dolayısıyla, sözleşme ve ihale kararı üzerinden mükerrer tahsil edilen damga vergilerinin fazla iade edilmesi sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Kamu zararı" başlıklı 71'inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde, mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması kamu zararı olarak tanımlanmıştır.

Oluşan kamu zararından; 5018 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesi gereğince muhasebe işlem fişi ve eklerinde imzası bulunan muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla; sözleşme ve ihale kararı damga vergileri için hakedişlerden ..... TL tutarında mükerrer kesinti yapılmasına rağmen, yükleniciye ....... TL ödemede bulunulması sonucunda .... TL kamu zararına neden olunduğu anlaşılmakla birlikte, ...... TL kamu zararının ..... yevmiye no.lu muhasebe işlem fişi ile yüklenici ....... A.Ş.'den tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişik kalmadığına ve söz konusu tahsilatın İlama dercine,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,

Karar verildi.

YORUM EKLE